Mt 24.3n, 1Tim 4.1-5

Dátum:
08. február 2009
Series:
Rečník:
Length:
36:20:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 511, 150, 319, 327                                      V akej dobe žijeme?                                          Daniel Jurčo 8.2.2009

Čítanie: Ž 18.1-7,Mt 22.37,Iz 43.16-21,Zj 21.1-5                Mt 24.3-14, 23-28, 1Tim 4.1-5                       Mužský zbor, slovo deťom

 

A: Odpadnutie od viery

Od prvého vstupu Pána Ježiša Krista do našeho sveta sa veľa udialo. Po vykonaní diela spásy na kríži a odchodu na nebo,

Pán Ježiš Kristus príde v druhom vstupe vo veľkej sláve svojho príchodu. Predtým však nastanú mnohé udalosti.

Pán o nich hovoril v známej 24. kapitole podľa Matúša. Takisto hovorí apoštol Pavol Timoteovi. Pavol povedal o prvom vstupe Pána Ježiša Krista v ep. Židom 1.1, v tomto poslednom čase Pán Boh prehovoril k nám vo svojom Synovi.

Dnes žijeme v dobe tesne pred druhým príchodom. Nový zákon o tom hovorí, že to budú ťažké časy pre národy sveta, ale zvlášť ťažký čas nastane pre cirkev Pánovu.

Máme výpovede troch apoštolov:

2Pt 3.3 prídu posmievači, budú žiť ako sa im zachce, budú spochybňovať 2. Kristov príchod.

2Tes 2.3 príde vzbura proti Bohu a práve vtedy príde deň Pánov!

1J 2.18 čas je tu ako posledná hodina, vyskytne sa mnoho antikristov, podľa toho vieme, že je tu vzbura proti

          Pánovi Ježišovi Kristovi, že je odmietaný ako Mesiáš a Boží Syn! To ukazuje na znamenia poslednej doby.

„Odpadnutie od viery“ 

- znamená, že mnohí odídu z cesty viery,

- prestanú rešpektovať Božie cesty a Jeho prikázania, budú žiť bez Krista.

Pán Ježiš Kristus hovorí o znameniach doby, Mt 24: budú falošní kristovia, mnohí tým budú zvedení, lebo falošní kristovia budú robiť všelijaké zázraky, aby zviedli vyvolených. To budú naozaj zlé časy.

Pavol apoštol pridáva: ľudia budú sebci, budú sa rúhať Bohu, budú neposlušní, nebudú akceptovať autority, budú bezbožní, milujúci rozkoš, budú zradní, pyšní, hrubí, násilní, budú sa tváriť, že sú zbožní, ale pritom budú hrať divadlo pokrytectva, 2Tim 3.1-5.

Som ja takým, Pane? Bojím sa toho, áno/ nie?

Bude duchovný chaos, mnohí sa budú snažiť získať ľudí na svoju stranu cez podobné náboženstva kresťanstvu,

ktoré nebudú obsahovať celú pravdu Božiu. Takže znakom posledných časov je odpadnutie od viery, čo prakticky znamená,

že ľudia prijmú kompromisy s vierou v Pána Ježiša Krista. Čím bližšie bude druhý vstup Kristov na zem, tým tvrdší boj bude s nepriateľom.

Ako sa udržať s vierou?

- Tak, že sa budem držať Pána Ježiša Krista s vyznaním, že spasenie je jedine v Ňom, Sk 4.12.

- Tak, že budeme skúmať a rozlišovať svet. Naša úloha je podrobiť svet analýze.

- Tak, že sa musíme každodenne posilňovať cez Božie Slovo, komunikáciou s Bohom na modlitbe v cirkvi!

Preto aj dnes zverujem svoj život dnes Pánovi Ježišovi Kristovi!

Nikto nemôže slúžiť dvom pánom! Si odpadlík alebo žiješ úplne pre Pána Ježiša Krista?

Dnes sa veľmi rozmnožila bezbožnosť, veľa ľudí ochladlo z kresťanskej lásky, Mt 24.12.

Príčinou odpadnutia môže byť:

- nedostatok správneho biblického zakotvenia, 2Tim 2.15

- prenasledovanie, Mt 24.9-10

- bezbožnosť, 2Tim 4.10

- opustenie duchovného spôsobu života, Žid 10.25-31

- osobné konflikty, Mt 18.15, 1J 4.7-8

Čo chráni pred odpadnutím od viery, z cesty Božej?

- úplne odovzdanie sa Pánovi Ježišovi Kristovi, Rim 12.1-2, Žid 12.1-2

- čítaním Božieho slova, ktoré sa ukladá do srdca človeka, Mt 12.29, R 15.4, 2Tim 3.16-17

- modlitba, 1Par 16.11, Ž 55.17, Dan 6.10, Lk 18.1

- spoločenstvo s Božím ľudom, Prísl 13.20, Mt 18.20, 2Kor 6.14

- keď vydávam svedectvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, Ž 107.2,  Mt 4.19, Sk 1.8, 5.20, 18.9-10

- poslušnosť, Mt 12.50, J 7.17, Rim 14.12-13, 1J 2.6

Biblia nám hovorí o ľuďoch, ktorí odpadli:

- Achab, izraelský kráľ, ovplyvnený ženou Jezábeľ, spôsobilo to modloslužbu celého ľudu

- kráľ Saul sa stal žiarlivým, otočil sa od Boha, hľadal pomoc u veštkyne v En-dor, čo bolo zakázané

- Démas opustil apoštola Pavla, lebo miloval viac svet ako Krista, 2Tim 4.10

- Apoštol Ján píše o ľuďoch, ktorí odišli, 1J 2.19

- do Božieho kráľovstva nie je hoden ten, kto sa díva späť, Lk 9.62.

Odpadnúť môžu tí, ktorí odmietajú pravdy evanjelia, robia kompromisy, odišli z cesty posväcovania, opustili cirkev.

Odpadnúť nemôžu tí, ktorí sa držia Božieho slova, cirkvi!

Nech nás Pán všetkých poteší, povzbudí, dá moc Ducha Svätého, lásku a zdravú myseľ stáť na skale, Kristovi!

Stoj pevne v Pánovi, drž sa Ho pevne! Daj pozor, nech ťa nik a nič nezvedie od Pána! Dávaj pozor na učenie, ktoré prijímaš.

Dávaj pozor na to, čo počúvaš, kam sa dívaš, kam ideš, s kým sa priatelíš! Odolávaj zvodcovi oblečený v Božej zbroji, Ef .6.13-18.

Usiluj rozpoznať zvodcu, tzn. študuj Božie Slovo a tento svet, Ezdráš 7.10, 2Pt 3.18, Fil 1.9, Hoz 4.6, Ž 119.105!

- Svet prichádza negovať Božie veci a nahradiť ich novými atraktívnymi modlami. Dajme na to pozor!

 

B: Nové skúsenosti s Pánom Ježišom Kristom

Radi sa chválime s tým, čo všetko sme kedysi vykonali pre Pána a Jeho cirkev. 

Pred časom som mal kázeň o tom, aby sme nežili minulosťou, svojimi zásluhami. To bolo niekoľko myšlienok z kázne Bohuslava Beneša. Dnes ešte pridám to, že sa nemôžeme v zlých dňoch udržiavať len spomienkami to,  čo sme vykonali.

Dnes ide o nové skúsenosti s Pánom. Je síce pravda, že podľa Božieho Slova máme pripomínať slávne Božie skutky pri Jeho ľude, tým sa posilňujeme. Ak by sme však žili len minulosťou, tým by sme odsunuli Pána Boha dozadu.  

Pán Boh je ten istý, On sa nemení. On dnes koná veľké veci. Je našou úlohou to vidieť.

Bojme sa toho, aby sme Pána Boha neuzavreli do našich systémov myslenia.

- Podľa Iz 43.19, Zj 21.5 si uvedomujeme a vidíme, že Pán robí nové veci, mnohé už vyrastajú, klíčia.

Tešíme sa, že bude marec, apríl a príde jar.

Pán povie: JA urobím niečo úplne nové, teraz to vypučí. Neviete o tom? Áno, učiním cestu na púšti a rieky na púšti!

- Niekto povie a použije slovo – vízia. Sú ľudia, ktorí nemajú radi toto slovo, ktoré je spojené so snívaním budúcnosti.

Božie skutky v minulosti sú povzbudenie pre prítomnosť, aby sme mali odvahu a nádej pre budúcnosť.

- Sme v čase, ktorý je veľmi neistý, sú mnohé sklamania. Bojíme sa, že prídeme o istoty. Neveríme, žeby sa Boh ujal svojich verných, sú pochybnosti. Nikto nevie, čo bude a čo príde. Vidíme len trpké ovocie včerajška a krízu dneška.

Celosvetová kríza ekonomiky otriasa dnešným svetom. Človek v týchto otrasoch úplne odkryje seba, ukáže sa, čo je v ňom,

v čo verí, čomu sa klania.

 

Cirkev dnes, aká je? Aj cirkev sa dnes ocitla v spletitej situácii búrky. Cirkev sa drží Písma, vieme, čo má prísť, aké sú znaky posledných časov. Pýtame sa: žije si cirkev sama pre seba? Rieši si len svoje vnútorné problémy? Nestráca cirkev veľa síl vlastnou agendou a vlastnými spormi? Náš svet očakáva na príchod synov a dcér Božích. My chceme viesť v našom zbore zápas o svet vonku! Ide o to, aby sme mali živú vieru a nie neaktívnu. Pán Ježiš Kristus nás vyzýva, aby sme si všímali človeka okolo seba, aby sme sa mu prihovorili, podali pomocnú ruku, zvlášť v kritickej chvíli.

- Vo svete existuje veľa otrasov, ale aj v mojom osobnom svete! Naša úloha, jednotlivých veriacich je hľadanie cesty, ako osloviť každú generáciu v cirkvi, aby mala záujem prehovoriť o veciach verejných a cirkvi! Musíme sa hlásiť do verejnej diskusie o problémoch dneška, aj keby nás mali vysmiať. Hľadáme nové formy ako vyjadriť spoluúčasť s ľuďmi a pritom ich misijne osloviť!

- Dívame sa na evanjelium v histórii. Bolo to úžasné, ako cirkev išla dopredu. Cirkev má aj smutné kapitoly dejín, keď zlyhávala.

Čo chce kazateľ, staršovstvo, čo žiada cirkev dnes od svojich veriacich? Len to, aby sme tu boli v nedeľu na hodinu?

Chceme len udržiavať svoj stav, byť udržiavateľom pahreby? Našim poslaním je, aby sme išli do sveta a bolo nás vidieť, nie pre naše vlastné farby a naše osobné zviditeľnenie, ale pre vec evanjelia! Pán Ježiš Kristus nás vysiela do sveta! Pán Ježiš Kristus dal jasné poslanie dvanástim apoštolom: choďte a kážte Božie kráľovstvo!

Pán Ježiš Kristus  s nami robí nové veci v dnešných časoch!

 

C: Láska k Bohu,

Čítal som slovo pred modlitbou 18. žalmu. Je to skúsenosť Dávida s Bohom, Ž 18.2: vrúcne Ťa milujem Hospodine!

Je to ďakovná pieseň kráľa Dávida Pánu Bohu za to, že ho chránil pred nepriateľom a dal mu víťazstvo.

Izraelci mali radi tento žalm, keď si ho spievali, vtedy si uvedomovali: aké nebezpečia číhajú, no Pánovo vyslobodenie je blízko!

Podľa roh prekladu Dávid hovorí: srdečne Ťa milujem Hospodine, moja sila!

Dávid má skúsenosti viery s Hospodinom. Veľakrát bol v ohrození nepriateľov, Boh ho vyslobodzoval.

Pán Boh viedol Dávida nie jednoduchými cestami.

- Za všetky staré ale aj nové skúsenosti viery ďakujme Pánu Bohu, To všetko v nás potom prebúdza hlbšiu lásku k Nemu!

V Ž 18.2 znie osobné vyznaie lásky k Bohu: vrúcne Ťa milujem Hospodine! Otázka: dokážem to?

Milujem Pána Boha, lebo počuje na môj hlas, moje prosby. Veriť v Neho, znamená milovať Ho.

Kto verí Pánovi, ten dôveruje Bohu vo všetkom. Kto verí Pánovi, ten prežíva vzťah s Pánom Bohom.

- Klasické novozákonné slovo o láske k Bohu je od Pána Ježiša Krista, Mt 22.37: miluj Hospodina Boha svojho, celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou.  Veriť Pánu Bohu to znamená mať vzťah lásky k Bohu!

Kto verí v Pána Boha, ten Pána miluje. Kto miluje Pána Boha, ten poznáva Božiu vôľu a činí ju.

Kto miluje Pána Boha, ten napĺňa a drží Božie prikázania.

- Pán Ježiš povedal: ten kto miluje Boha, ten zachováva moje slovo, ten zachováva Božie prikázania, J 14.21-24.

Uvedomujeme si svoju nedokonalosť, svoju omylnosť a hriešnosť. Pán Boh nám dáva milosť skrze Krista, svojho Syna.

Sám kráľ Dávid nebol dobrým človekom, pritom vyznával osobnú lásku k Hospodinovi. Tzn. všetci veriaci, ktorí milujú Boha, ale aj Mu mnoho obetujú, mnohého sa dokázali pre Boha vzdať, pritom neboli dokonalí. Neboli bez vady, no dostali Božie rozhrešenie, Božiu milosť, odpustenie hriechov.

 

Príklad nedokonalosti veriaceho chlapca Franklina, ktorý ukradol melón zo záhrady.

Franklin Graham, syn Billy Grahama napísal knihu: Keď má človek slávneho otca.  V tejto knihe píše o svojej dlhej ceste ku sebe samému. Je tu jedna jeho skúsenosť, keď bol ešte chlapcom.

- Franklin ukradol melón zo záhrady. Jeho mama Rút sa ho snažila prinútiť, aby sa priznal, čo on odmietal.

Mama Rút hovorí: Poď, Franklin, ideme sa spolu modliť k Pánovi Ježišovi Kristovi. Popros Ho, aby ti dal svetlo na tvoju cestu života, keď sa nechceš priznať.

Mama, ja neklamem, ja som neukradol melón! Mama, popros ty Pána Ježiša Krista, On na teba dá, On ťa počuje!

Franklin, ty sa budeš modliť!

Nie, mama.

Matka Rut sa začala modliť, no bola to skôr kázeň.

Potom sa začal modliť Franklin: Milý Páne Ježišu Kriste,pomôž tomuto malému chlapcovi, ktorý je tu s mamou pred Tebou! Amen.

Mama sa opýtala: čo teraz?

Mama, Pán Boh vie o všetkom.

Tak kto to bol, kto ukradol melón?

Ja som to bol, mama, je mi to ľúto.

Namiesto trestu mama Rút dala malému Franklinovi ďalší kus melónu, ktorý chutil sladšie, ako ten ukradnutý.

- Čo som tým chcel povedať? Keďže žijeme v posledných časoch, pozeráme na čas doby podľa Božieho Slova!

Budú neposlušné deti, nielen tie malé, ale aj tie veľké dospelé Božie deti, ktoré si zľahčia Božie veci a budú si vymýšľať, klamať a odpadnú od cesty viery. Nekradnime, neklamme, nerobme zlé veci!

 

 

Záver:

1. Ako to bude vyzerať v Európe  v roku 2015?

Rozpadne sa Európská únia? Budú v Európe len dôchodci alebo prisťahovalci?

A čo cirkev? Budú kresťania v menšine, alebo k nám prídu misionári z Afriky?

2. Dnes sa bojíme:

- vyhadzovu zo zamestnania, nielen tí slabší ale aj vynikajúci pracovníci,

- že budeme ako pevnosť s menom Európa, tzn. kde panuje uzavretosť, chlad, nezáujem, individualizmus,

- kto bude držať vieru po nás? Zanikne cirkev po našom odchode? Toto zamestnávalo každú generáciu otcov cirkvi.

3. Našou odpoveďou je: zostaneme verní! Sú tu synovia a dcéry, ktorí prevezmú štafetu viery do svojich rúk!

- Báseň: Nie (Milan Jurčo, Jazyk spieva o Tvojom slove, str 140)

4. O išlo v dnešnej kázni?

- upozorniť na riziko odpadnutia od viery, nebezpečie sveta,

- mať dnes nové skúsenosti s Pánom Ježišom Kristom,

- budovať vzťah lásky k Bohu!

5. Záverečná otázka:

- Či sú tu synovia viery? Synovia otcov viery, ktorí zvestujú Božiu zvesť?  Či sú tu synovia bázne Božej, ktorí poznali márnosť márností, ktorí vidia, že Pravda Božia stojí a nad časom slávne víťazí! Či sú tu synovia viery?

- Tu sme, otcovia! Tu sme ako živá cirkev Pánova, ako svetlo, ako soľ života!

- Tu stojí prítomnosť Božia, aby posvätila túto zem, aby podala ruku jej budúcnosti, aby podala ruku večnosti.

Player needs JavaScript turned on.