Ján 18.1-19.42

Dátum:
10. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
19:13:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 144, 69, 78, 70                  Veľký Piatok 2009                               Daniel Jurčo 10.04.2009

Čítanie: Ján 18.1- 40                              Ján 19.1-42                                           Pieseň: Mužský zbor,

M.Straka: Proč jenom mlčíš Pane?

 

A: Ježiš bol na Veľký Piatok

1. Ježiš bol na Veľký Piatok hľadaný – zajatý – opustený.

Judáš sa sľúbil, že zradí Ježiša. Keď prišli do Getsemanskej záhrady, Pán Ježiš sa pýta: koho hľadáte? Odpovedali: Ježiša Nazaretského, odpovedal: JA SOM to. Oni cúvli a padli na zem, J 18.5-6. Prečo padli na zem? Lebo Pán Ježiš vyslovil Božské meno JA SOM. Vtedy z Neho na nich prešla Jeho moc.

Pána zajali, Pána vzali na výsluch, všetci Ho nechali, keď bol vzatý.

2. Ježiš bol na Veľký Piatok odsúdený Pilátom – ktorý umytím rúk sa zbavil zodpovednosti. Pilát sa stal veľkým a malým mužom. Pilát nepovie jednoznačné slovo, hoci má veľké právomoci. Je zdržanlivý, dostáva strach z nepokoja. Obracia sa k zástupu, ktorý ho pritlačil vydať Ježiša namiesto Barabáša. Pilát ide dejinami ako taký, ktorý sa chce udržať na svojom poste, pritom je to nešťastný člvek. Pilát vidí, že nijako  nepomôže Ježišovi, zbavuje sa zodpovednosti, Mt 27.24. Pilát si umýva ruky pred zástupom. Som čistý od tohto spravodlivého.

Naše ruky sú zašpinené úskokmi tak, ako Pilátove. Bojme sa toho, aby sme nezbavovali zodpovednosti.

3. Ježiš bol na Veľký Piatok potupený a umučený za teba i za mňa!

Pán Ježiš bol v úzkosti, priviazaný ako najťažší zločnec. Prišli kati a bičovali Ho bičmi, šľahali Ježiša až do krvi.

Na Pána Ježiša prišla bolesť. Na hlavu Mu dali tŕňovú korunu, bili Ho. Posmievali sa Mu, pľuvali na Neho.

Pán Ježiš nesie svoj kríž na miesto odsúdenia. Ide hučiacim davom. Ruky má zviazané o drevo brvna. Prichádza Šimon z Cyrenejský, ktorý je prinútený pomôcť niesť kríž.

4. Ježiš bol na Veľký Piatok vyzdvihnutý – ukrižovaný

Pána Ježiša pribili na kríž, zdvihli Ho hore povrazmi, pribili Mu aj nohy. Evanjelista Ján si všíma poslušnosť Pána Ježiša. J 8.28 Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že JA Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec. Pán Ježiš na kríži je zmierením s Otcom a nami. Podľa Rim 3.25 Pán Ježiš v deň veľkého zmierenia, vzal na seba hriechy celého ľudstva. Pán Ježiš Kristus sa stal poslušný pre nás, až po smrť na kríži.

Preto Ho Boh tak povýšil nad všetko a dal Mu meno, ktoré je nad každé meno, Filip 2.9.

 

B: Pán Ježiša na kríži

1. Pán Ježiša na kríži spoznávame Ho ako Pána.

Rim 14.9 Kristus zomrel preto a vstal zmŕtvych, aby sa stal Pánom nad mŕtvymi i nad živými. Toto je úžasná pravda:

Ježiš je Pán. Ježiš Kristus je ten, ktorý je Živý.

Žid 4.14 Máme Veľkňaza, Ježiša, Božieho Syna, ktorý prenikol nebesia, raz a navždy vošiel do svätyne, aby svojou krvou z kríža nás očistil a zmieril s Otcom.

2. Hrubý drevený kríž sa stal Božím oltárom.

Pán Ježiš je pribitý na drevenom kríži na Golgote, čo je vŕšok pri Jeruzaleme. Hrubý drevený kríž sa stal Božím oltárom, na ktorom svojou hroznou smrťou priniesol obeť vykúpenia za hrechy sveta, za moje a tvoje hriechy.

Krv Pána Ježiša, ktorá sa preliala na kríži:

- očisťuje kajúceho hriešnika spod kliatby každého hriechu,

- vyslobodzuje od večnej smrti, z moci satana,

- otvára dvere do neba pre Božie kráľovstvo.

3. Kríž Pána Ježiša je pre mnohých bláznovstvom, 1Kor 1.18

- pre kresťanov spomienkou na Pána Ježiša, Spasiteľa a Vykupiteľa, ktorý svojou smrťou zmieril ľudstvo s Otcom.

- kríž Pánov nám otvoril cestu záchrany.

- kríž sa stal symbolom kresťanov od prvých čias už v rímskej ríši, pre pohanov bol kríž nástroj popravy.

- Kríž je pre pohanov, pre tých čo idú do záhuby, bláznovstvom. Kríž, pre tých čo sú na ceste spásy, Božou mocou.

- Apoštol Pavol Rímskym v 6. kapitole píše, že v krste sa identifikujeme s Jeho utrpením, smrťou, vzkriesením.

 

C: Medzi vetami Pána Ježiša na kríži boli slová adresované Márii jeho matke a apoštolovi Jánovi.

    Ján 19.26 Žena, hľa tvoj syn a hľa, tvoja matka, Ján 19.27.

1. Jediným apoštolom, ktorý bol pod krížom, bol Ján.

Ján bol očitý svedok, počul, čo Pán Ježiš hovoril. Ján nám zanecháva svoje svedectvo ako cenné dedičstvo.

Pán Ježiš bol ukrižovaný, na kríži vyslovuje prosby k Otcovi:

- Prosí o odpustenie pre nás ľudí.

- Pán Ježiš odovzdáva svoju matku svojmu učeníkovi, ktorého zvlášť miloval.

- Pán Ježiš odovzdáva Otcovi svojho Ducha

2. Pod krížom Pána Ježiša stojí matka Pánova a iné ženy, sestra jeho matky Mária Kleofášova, Mária Magdaléna.

Keď Pán Ježiš videl matku a pri nej učeníka Jána povedal: Žena, hľa tvoj syn a hľa, tvoja matka, Jánovi. A od tej chvíle si ju učeník vzal ku sebe. Apoštol Ján poslúchol Pána Ježiša, vzal matku Pánovu do svojho domu, vzal ju medzi to, čo mal najdrahšie. Málo premýšľame nad tými 2 vetami Pána Ježiša z kríža: Žena, hľa tvoj syn a hľa, tvoja matka.

Je to však historická správa evanjelia Jánovho. My v CB nevieme patrične vysvetliť a dotiahnuť tento text do dôsledkov.Ale vieme to, že Pánovi Ježišovi išlo o zabezpečenie Márie od Jána.

- Vykladač Spurgeon hovorí, že Pán Ježiš nezabúda v ťažkom utrpení na Jána a na Máriu, pozemskú matku.

„Ján, buď oporou pre Máriu, postaraj sa o ňu. Aj my potrebujeme ľudí, pre ktorých budeme oporou, o ktorých sa máme starať. Život v cirkvi nie je život sólistov, ale ako cirkev Pána Ježiša sme ako orchester, kde každý nástroj má svoju úlohu, spolu hrám jednu symfóniu. Aby tá symfónia znela, musíme počúvať, čo hrá ten druhý.

 

Záver

- Kristína Royová opisuje svoje stretnutie s jedným mladíkom, ktorý zomieral na TBC. Keď sa ho krátko pred smrťou spýtala: “Kam pôjdeš po smrti?” – povedal: “Do neba!” Na otázku: “Ako to vieš?” – odpovedal: “Lebo Kristus Pán zomrel za mňa na kríži.”

-  Diali sa divy po smrti Pána Ježiša. Potom prišiel Jozef z Arimatie a pochoval Pána do svojho hrobu.

- Starší Izraela prišl za Pilátom: „daj vojskom strážiť hrob tri dni, aby neprišli jeho učeníci, nevzali jeho telo, aby si ľudia

  nemysleli, že vstal zmŕtvych.“ Vojaci privalili veľký kameň a postavili ho ku vchodu do hrobu a zapečatili hrob

  a držali vojaci stráž!

 

Modlitba

Pane, pripomíname si tvoj zápas z kríža.

Pane, uhas vo mne všetky svetské túžby.

Pane, vysloboď ma z môjho hriechu.

Pane, ukry ma vo svojich ranách.

 

 

 

 

Player needs JavaScript turned on.