Mojžiš Vlll.

Dátum:
13. máj 2009
Series:
Rečník:
Length:
46:17:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 498, 251                                                        Desať pliag – rán na Egypt.                                             Daniel Jurčo 13.5.2009

Čítanie:  2M 7.1-13                                                              2M 7.14-12.30                                                                      Mojžiš Vlll.

 

A: Desať pliag – rán na Egypt

Izrael bol 400 rokov v Egypte. Faraon ich využíval na stavbu miest, ktoré sa stali pomníkmi egyptskej moci a egyptských bohov mnoho storočí. Dodnes existujú tieto monumenty. Pred 35 storočiami sa stala táto udalosť, tzn. 15. stor. pr.n.l.. Chceme vedieť, aký dosah má tento starozákonný text pre dnešok, o tom chceme uvažovať.

Biblia má svoje čísla, Boh používa tieto čísla.. Číslo sedem je číslo plnosti, 6 je číslo nedokonalosti, 666 symbolizuje trikrát satana. Satan chce byť otcom, antikrist chce reprezentovať Božieho Syna, falošný prorok zase Ducha Svätého. Musíme byť veľmiopatrní pri narábaní s rôznymi číslami. Dnes nechceme z Biblie rozumieť numerológii, tzn. nechceme sa hrať s číslami a ich dopadom na svet.

Samozrejme, že nás zaujíma, prečo číslo 10, tzn. prečo 10 pliag – rán? Prečo Pán Boh použil číslo desať?

- Máme zoznam pliag-rán:

1. 2M 7.14-24 vody sa stali krvou, všetko zomrelo vo vodách     2. 2M 8.1-15 žaby

3. 2M 8.16-19 vši na ľuďoch a na dobytku                                      4. 2M 8.20-32 hmyz, nákaza Egypta

5. 2M 9.1-7 mor dobytka                                                                     6. 2M 9.8-12 hnisajúce vredy

7. 2M 9.13-34 ľadovec                        8. 2M 10.1-20 kobylky         9. 2M 10.21-29 tma

10. 2M 11.1-12.30 smrť provorodených synov tam, kde krv baránka chýbala na domoch

Keď preskúmame 10 pliag – rán, môžeme vidieť, že ony boli znakmi konca otroctva Egypta, jeho konca moci, ako aj začiatok pre Izrael. Je zlomená moc faraona, ktorý väznil v otroctve Boží ľud. Je oslobodený Boží ľud, potom si bude musieť každý deň voliť, či bude poslušný Hospodinovi a či bude ochtoný dať sa viesť!

Každá z týchto pliag bol Boží útok na falošných bohov Egypta.

1. Voda z Nílu sa obrátila na krv, to bol Boží súd na HAPI – ktorý bol boh Nílu. Egypt uctieval Níl, ako svoj zdroj života. Vody Níla boli potrebné pre pitie, umývanie, čistenie. Teraz sa vody obrátili na smrť.
2. Žaby boli Boží súd proti HEQT – egyptská žaba symbolizovala v Egypte vzkriesenie zo smrti. Žaby boli pre egypťanov požehnaním, lebo boli symbolom  života po smrti, ale žaby mohli žrať hmyz, ktorý často trápil krajinu.

3. -4. Vši a hmyz boli Božím súdom proti bohu hmyzu a chrobákov KHEPER. Táto Božia rana dokázala Egyptu, že Boh má moc  nad mocou egyptského boha hmyzu a chrobákov.

5. Mor dobytka bola Božia rana a Boží súd proti APIS – svätý býk Egypta. Bola to Božia cesta, Boží spôsob dať Egyptu poznať, že moc býkov nie je dostatočná na očistennie od hriechov. Boží zásah bol dôkaz toho, že zvierací boh nie je vôbec boh.

6. Pliaga hnisajúcich vredov bola Božia odpoveď proti egyptskému bohu IMHOTEP – to bol telesný boh, TOTH bol magický boh čarodejníctva a zdravia. Boží hnev nebolo možné odvrátiť od zlých bohov Egypta. Veľké egyptské hriechy nemôžu byť odstránené bohmi. Jedine moc Boha Izraela môže oslobodiť Egypt od súdu.

7. Božia rana ľadovca bola smerovaná proti NUT, ktorý bol egyptským bohom oblohy, neba. Pán Boh dal zhora ľadovec na Egypťanov, aby im ukázal, že ON má moc na zemi i na nebi.

8. Božia rana kobylkkami bola smerovaná proti SETH – bohu obilia a žatvy. Boží súd zničil veľa obilia, egypťania sa domnievali, že obiliu a žatvu požehnáva ich boh SETH.

9. Božia rana cez tmu bolo Božím súdom proti egyptskému bohu slnka RA – reprezentoval egyptského boha stvorenstva.

Prišla od Pána Boha tma, tzn. svetlo a slnko je len od Boha. Týmto sa egypťanom dávalo na známosť, že moc a sila slnka je od Pána Boha, ktorý je Stvoriteľ všetkých vecí a nikto z bohov nemôže obstáť pred Ním.

10. Boží súd cez záhubu a  smrť všetkých prvorodených synov Egypťanov, bola ranou proti faraonovi a trónu Egypta.Trón egyptský bude prázdny, už tu nebude nikto na ňom, kto si nárokuje robiť sa rovným bohu! Lebo faraon si nárokoval byť takým bohom egypťanov. Pán Boh je Boh neba i zeme, ktorý súdi všetkých!

 

Aplikácie.

Toto všetko je pre nás veľmi zajímavé, ale čo to má znamenať pre mňa dnes týchto 10 rán egyptských?

Koľkí z nás máme idoly, bohov v našich životoch práve teraz.  Egypt  bol symbol moci hriechu vo svete a Boží ľud bol spútaný otroctvom Egypta. Tieto rany a pliagy na Egypt nám pripomínajú, ako my máme zaobchádzať s bôžikmi v našom živote. Pán Boh netoleruje iných bohov Egypta – sveta. Pán Boh nechce dnes  tolerovať iných bohov v našom živote!

- Existuje mnoho kresťanov, ktorí uctievajú slnko pláží tohto sveta namiesto toho, aby boli v Božom dome, kde by uctievali Pána!

- Existuje mnoho kresťanov, ktorí uctievajú „vody Níla“, sú pri vode, na rybách, plavia sa na vode, namiesto toho, aby boli 

  v Božom dome, kde by uctievali Pána!

- Existuje mnoho kresťanov, ktorí uctievajú „bohov oblohy a zeme“ na chalupe, na záhrade, mnohí sú v hrách, aktivitách relaxu,

  namiesto toho, aby boli v Božom dome, kde by uctievali Pána Ježiša Krista v cirkvi!

- Existuje mnoho kresťanov, ktorých bohom je spánok a odpočinok, namiesto toho, aby prijali odpočinok od Pána Ježiša Krista:

  Príďte ku mne a odpočiňte u Mňa!

- Existuje mnoho kresťanov, ktorí uctievajú boha rodiny, byť len s rodinou, tzn. všetko len pre rodinu, pre muža a ženu, namiesto

  toho, aby boli s bratmi a sestrami v cirkvi, mnohí opúšťajú spoločenstvo veriacich.

- Existuje mnoho kresťanov, ktorí sú s bohmi životného štýlu dnešného sveta, s bohom peňazí – mamonu, s nehnuteľnosťami,

  majetkami, mnohí zhromažďujú bohatstvo sveta pre zabezpečenie seba i detí, namiesto toho, aby mali bohatstvo Božie, Božiu

  slávu a prítomnosť Ducha Svätého v živote!

Vidíme, že dnešní veriaci môžu byť spútaní svetom, „otroctvom Egypta“. Mnohí nezažívame z toho najlepšieho Božieho. Lebo uctievame bohov sveta! Nemôžme potom uzrieť zlaté ulice Božieho mesta s apoštolom Jánom v Zjavení, ani vidieť víťazné koruny na našich hlavách, lebo veci sveta nás spútali svojou mocou, nemôžeme vkročiť do zasľúbenej zeme!

Pán Ježiš Kristus, ženích cirkvi, prichádza za chvíľu pre nás! Pán Ježiš Kristus si nás chce vziať, ale predtým nás očistí krvou Božieho Baránka. Pán Ježiš Kristus vezme tých, ktorí Ho čakajú, nechávajú sa Mu očistiť. Pán Ježiš Kristus nás sleduje, či sa zaoberáme Božími vecami, na čo upierame svoj pohľad, aké máme priority. Dajme pozor, aby na nás nespočinul Boží hnev jeho súdu kvôli tomu, že veci sveta sú nám bohom a idolom!

Ak sa príliš staráme o ľudí viac ako o Božie veci, ak sa príliš staráme o peniaze, ak sa príliš staráme o zvieratá, ako nás môže Boh požehnať? Nevykresľujeme si Boha ako totalitného vládcu či diktátora. Pán Boh chce byť s nami vo vzťahu! Slúžme Mu podľa Jeho Božích prikázaní.

Nepokúšajme Boha ku hnevu! Ako dlho chceme slúžiť bohom sveta a ešte aj uprednostňovať seba? Ak milujem Boha, to mi nedovolí zostať v hriechu. Ak milujem Boha, to mi prináša korekcie do života, mám sebareflexiu. Je čas byť s Bohom a položiť Pána na prvé miesto do života, poslúchať Jeho Slovo, nerobiť podľa seba, oddať sa Bohu!

 

B: Desať pliag – rán na Egypt spôsobilo to, že faraonovo srdce tvrdlo viac a viac.

Neviem, či si dokážeme predstaviť dramatické chvíle, ktoré sa diali pri všetkých 10. ranách. Vyskytol sa u nás náhly zásah poveternostných vplyvov, ako bolo nedávno v Žiline, to bola pohroma pre mesto. Ale pokiaľ nás to osobne nechytí, nerozumieme!

Príslovie 29.1 hovorí, že človek mnoho ráz karhaný, zatvrdzuje svoju šiju. 2M 7-9 hovorí o tom, že keď Boh konal veľké skiutky oslobodenia svojho ľudu, tak srdce faraonovo tvrdlo viac a viac. Hospodin tvrdo doliehal cez 10 rán na Egypt.

Satan sa nerád vzdáva, protestuje a robí posledné zzraky. Egyptskí čarodejníci dokázali napodobiť od zlého mnoho veci. No nakoniec museli uznať, že je to prst Boží, 2M 18.19, tak povedali egyptskí vedomci, keď prišli vši na ľudí a na zvieratá.

Faraon bol opovážlivý, vulgárny – ja som boh sveta, nepoznám Hospodiona, nemám dôvod prečo ho poslúchať. Faraonovo srdce bolo čím ďalej, tým viac zatvrdnuté.

Hospodin urobí zvláštnu vec! Urobím rozdiel medzi Božím ľudom a Egyptom! 2M 8.23. Zem Gózen bola ochránená od hmyzu, od pliagy, lebo tu žil Boží ľud, Izrael! Dodnes Pán Boh robí rozdiel medzi Božími a svetskými ľuďmi. Aj keď Boh dáva dážď i slnko na spravodlivých i na nespravodlivých. To je ale zvláštna Božia milosť!

Pán Boh pripravoval Mojžiša viackrát na to, že faraon nebude chcieť pustiť Boží ľud. 11x bol Mojžiš a Aron pred faraonom, než Izrael konečne odtiahol z Egypta. A bolo to za dramatických okolností,  2M 12-14. Skrze Mojžiša vyviedol Boh svoj ľud z Egypta, aj keď ho faraon nechcel prepustiť. Snažil sa po jednotlivých pliagach aj vyjednávať, dohadovať s Mojžišom, Áronom.

Faraon dával rôzne ponuky: ostaňte tu, neodchádzajte z krajiny, ja by som vás nerád stratil. Faraon akoby zahral divadlo, keď povie: choďte, obetujte svojmu Bohu tu v zemi, 2M 8.25. Mojžiš na to hovorí: pred egypťanmi nebudeme obetovať, 2M 8.26.

 

C: Faraonove ponuky, jeho vyjednávanie  - to sú svetské ponuky  kompromisu s Božími ponukami.

Pri stretnutiach Mojžiša a Árona s faraonom vidíme rôzne pokušenia a ponuky od faraona:

- Ostaňte v v zemi, 2M 8.25.

- Neodchádzjate ďaleko, ja vás pustím na chvíľu, 2M 8.29. Tzn. nechajte si otvorené zadné dvierka pre nový návrat! Však tu môžete žiť a pracovať. Faraon sa nechcel vzdať izraelcov.

- Choďte len vy muži slúžiť Hospodinovi, 2M 10.11. Faraon chcel, aby deti a ženy nechali. Nepriateľ sa vždy snaží o to, aby rozbil vzťahy a rodiny.

- Faraon mal ďaľšiu ponuku: nechajte tu svoje stáda, zoberte len deti a ženy a vráťte sa! 2M 10.24 Tzn. Pánu Bohu treba dať všetko. Slúžiť Bohu bez obetovania sa nedá!

Faraon bol moderný človek dneška. Podľa jednania faraona vidíme jeho tvrdé srdce proti Hospodinovi. Ale aj to, ako sa rozhodol nezriecť sa Izraela. Satan chce svoje územie a ľudí na ňom. Nakoniec sa faraon vzdal, 2M 9.27-30. Faraon povie: zhrešil som, Hospodin je spravodlivý, my sme bezbožní, modlite sa za nás Hospodinu, nech už nie je hromobitie a ľadovec. Faraon bol usvedčený, ale ostal nezmenený.  2M 9.35 srdce faraonovo sa posilnilo, keď skončila pliaga ľadovca.

Faraon bol moderný človek dneška, ktorý reaguje na rôzne zmeny. Mal všetko, čo si zažiadal. Faraon hrešil, kde sa dalo, ignoroval Boha, aj keď bol usvedčený, nezmenil sa. Až keď stratil prvorodeného, vtedy stratil všetko, lebo stratil dediča trónu.

Dnes žijeme v nebezpečnej zóne. Hráme o svoj život, môžeme ho aj stratiť vtedy, keď nedržíme Božie pravdy a Božie prikázania,

keď sme Pánu Bohu neposlušní, keď zatvrdzujeme svoje srdce.

10 rán na Egypt bolo 35 storočí pred nami. Pán Boh chcel dokázať Egyptu, kto má prvé a posledné slovo. Pán Boh chcel ukázať svoju moc. Pri všetkých 10 pliagach chcel dať aj milosť. Pán Boh dával možnosť zmeny, milosrdenstvo aj pri tvrdých ľuďoch.

- Božie slovo v knihe Zjavenie 16.2+4+10+21 hovorí, že niektoré pliagy z Egypta sa budú opakovať, keď anjel vyleje z čaše Božieho hnevu: na tých, ktorí mali znamenie šelmy, ktorí sa jej klaňali, premení sa voda na krv, bude tma v kráľovstve šelmy, bude hromobitoe a ľadovec.

Cez Mojžiša prišlo Božie varovanie – prídu pliagy. Ony naozaj prišli! Cez Pána Ježiša Krista boli dané varovania, proroctvá, že príde Boží súd! Sme v tomto svete, máme Božie inštrukcie, ako čeliť zl. Tzn. ako obstáť, keď sme oblečení v Božej zbroji, Ef 6.12. Musíme mať odvahu čeliť zlu!

 

Záver

Pán Boh dáva tri inštukcie ako obstáť proti zlu

1. Byť Božím vyslancom tam, kde sme, ako Mojžiš. Nebojme sa pritom. Mojžiš bol Boží reprezentant pred faraonom. Pán Boh si nás chce použiť, aby sme viedli zápas o ľudí. Za Krista vedieme zápas o zmierenie ľudí s Bohom, v Jeho mene, 2Kor 5.20.

2. Povedať svetu to, čo máme povedať, ako Mojžiš. Keď čelíme zlému svetu, máme mu povedať Božie posolostvo. Mojžiš povedal to, čo mal povedať faraonovi a Egyptu. Mojžiš bol Boží prorok, Mojžiš povedal to, čo mu Boh kázal povedať. Tomuto svetu máme povedať aj zlú aj dobrú zvesť, Rim 1.16-18. Nehanbím sa za evanjelium, ono je moc na spasenie každému. Spravodliví budú žiť – to je dobrá správa. Boží hnev sa zjavil nad bezbožnými a nespravodlivými, to je zlá správa.

3. Robiť to, čo sme povedali, ako Mojžiš. Mojžiš verne robil to, čo mu bolo od Hospodina prikázané. Mojžiš išiel za faraonom nielen so správou, ale doprevádzali ho aj skutky. Buďme činiteľmi slova, nebyť len poslucháčmi, Jk 1.22. Kto vie dobre činiť a nečiní, má hriech, Jk 4.17.

Neotočme smer od Boha, ale držme verne kurz na ceste za Pánom. Tešme sa z toho, že Pán Boh je mocný premôcť tento silný svet, Boh je Bohom nad bohmi, Pánom nad pánmi. Existuje jasné Božie prikázanie: nebudeš mať iných bohov predo mnou, 2M 20.3. Tzn. Pán Boh neprijma iných, náhradných a podobných bohov. Ten, kto činí Božiu vôľu, ten sa ľúbi, páči Bohu. Ten, kto činí Božiu vôľu, ten nerobí kompromisy. Nemôžme váhať s Pánom Bohom, nemôžeme prepísať Božie Slovo podľa toho, ako sa nám to dnes hodí.

2M 7-12
Player needs JavaScript turned on.