Oznamy v nedeľu 30.6.2019

  • Budúcu nedeľu 7.7. budú bohoslužby o 10:00. Kazateľ Jurčo bude slúžiť a vysluhovať Večeru Pánovu v Michalovciach, pozdravujeme bratov a sestry!
  • Staršovstvo v utorok 25.6. rozhodlo, že počas leta nebudú biblické hodiny, čo na druhej strane nebráni k neformálnemu stretávaniu sa, zdieľaniu, spoločnému čítaniu Písma a modlitbám za duchovnú obnovu!
  • Chceme vyjadriť vďačnosť všetkým učiteľov, vedúcim v besiedke, doraste – STARteri, v skupinkách za vašu vernú službu počas celého školského roka. Prajeme vám Boží odpočinok, pokoj a načerpanie nových inšpirácií do ďalšej služby! Chceme vás povzbudiť Pavlovými slovami z 1 Kor 15:58: „...vaša práca nie je márna v Pánovi.
  • Staršovstvo rozhodlo, že zriadi diakonickú skupinku, Vy, ktorí ste aktívni v tejto oblasti, alebo by ste mali záujem pracovať v diakonickej skupine, prihláste sa do 30.6. u Ľuba Lorinca.
  • Staršovstvo tiež rozhodlo aj o zriadení homiletickej skupinky, Kto by ste mali záujem zdieľať sa, pomáhať si a učiť sa pracovať v oblasti kázania, prihláste sa u kazateľa Martina Jurču.