Oznamy v nedeľu 22.11.2020

  • V stredu bude o 18:00 biblická hodina cez ZOOM, no bude vysielaná z kancelárie, kto nemá prístup na internet, môže prísť do kancelárie zboru. Pokračujeme výkladom z Mk 2,18n.
  • V piatok bude v modlitebni od 18:00 dorast.
  • Budúcu nedeľu 29.11. plánujeme bohoslužby o 10:00 spolu s vysluhovaním Večere Pánovej.
  • Pozývame budúcu nedeľu 29.11. o 18:00 na modlitebné stretnutie zamerané k hľadaniu kazateľa pre zbor. 
  • V nedeľu 6.12. po dopoludňajšom zhromaždení plánujeme krátke členské zhromaždenie ohľadom voľby člena staršovstva, nakoľko brat František Haník odstúpil zo staršovstva.
  • Naši chorí: modlime sa za sestru Annu aj za sestru Angelu z Medzan aj za sestru Máriu, ktorá je v sociálnom zariadení Antik v Bardejove.
  • Pripomíname účelovú zbierku, ktorú vyhlásilo staršovstvo zboru na rekonštrukciu modlitebne vo Vranove n/T. Keďže nemáme fyzické zbierky, svoje dary zašlite do 30.11. na účet zboru CB v Prešove: 
    IBAN: SK45 0900 0000 0000 9628 5564, VS: 8118, KS 0558. Ďakujeme!