Ján 20.11-18, Ef 1.19-23

Dátum:
13. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
22:49:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 84, 86, 87, 91, 95              Veľkonočný pondelok 2009                  Daniel Jurčo 13.04.2009

Čítanie: Ž 16,1-11, Sk 2,14.22-32  Znovu poznať Pána Ježiša Krista, lebo príbeh pokračuje!

             Ef 1.19-23

 

Úvod

Veľkonočné sviatky sú slávnsťou pre kresťanov o víťazstve Pána Ježiša Krista nad smrťou, nad satanom a hriechom!

Vzkriesenie Pána Ježiša Krista zmŕtvych je základ viery kresťanov, je to radosť pre kresťanov.

 

A: Ľudský veľkonočný príbeh je Mária Magdaléna, J 20.11-18

1. Máme radi happyendy

Je to príbeh o Márii Magdaléne, ktorá je pri hrobe a hľadá telo Pána Ježiša Krista. Stretáva sa len so „zahradníkom“, ktorý je Záchranca. Pán Ježiš Kristus Márii Magdaléne predtým pomohol a vyslobodili zo zlého.

Rozišla sa s Pánom, lebo Pán odišiel, bo ukrižovaný, zomrel a vložený do hrobu. Tento rozchod bol potrebný.

Lebo prichádza iný a nový príchod Pána Ježiša Krista.

- Mária Magdaléna chce byť pri Jeho hrobe, chce byť sama. Nebojí sa byť byť sama pri hrobe. To je prejav lásky.

Pán Ježiš Kristus chce mať  vzťah lásky s nami vtedy, keď sa otvorí, keď nie je zatvorené. Bez lásky by Pán Ježiš Kristus neodišiel do neba k Otcovi. Bez lásky by Pán Ježiš Kristus nepeišiel od Otca na svet. Pán Ježiš Kristus však kvôli láske Máriu Magdalénu opustí.

2. Máme radi príbehy o láske, snívanie o láske.

Ale sme ľudia a nechceme ostať sami. Mária Magdaléna neostane sama. Lebo Pán Ježiš Kristus chce, aby človek neostal sám, preto sa zjavuje Márii.

Tento príbeh je aj našim príbehom. Mária najprv nespoznáva Pána Ježiša Krista, myslela, že je to zahradník, bola uplakaná. Potrebuje Pána Ježiša Krista znovu poznať. Aj my máme myslieť na to, aby sme neostali sami, ale hľadať človeka.

Mária po stretnutí  s Pánom dostáva úlohu pre učeníkov. Láska nie je sebecká, ide sa rozdeliť so zvesťou o vzkriesení.

3. Príkaz Pána Ježiša Krista pre Máriu Magdalénu

Nedotýkaj sa ma, choď povedať bratom, idem k Otcovi. Toto ide zvestovať Mária učeníkom.

Ideme aj my zvestovať zmŕtvychvstalého Krista? Príbeh Márie končí happyendom!

 

B: Slovo Pána Ježiša Krista: Oznámte mojim bratrom, J 20.17

Mária Magdaléna ako prvá sa stretla so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. Má odkaz od Neho pre učeníkov.

Podľa 18. verša Mária im všetko rozpovedala.

Pred 3 rokmi sa stretli apoštoli pri Genezaretskom jazere s neznámym učiteľom. Vyvolil si ich za svojich učeníkov. Opustili domy a išli za Ježišom. Boli s Ním tri roky. Mnohých zavolal od lovu rýb pri Genezartskom jazere. Po Jeho smrti sa rozpŕchli, mnohí sa vrátili ku pôvodnémá zamestnaniu – lovu rýb na Genezaretskom jazere. No tam sa im zjavil zmŕtvychvstalý Pán Ježiš Kristus, J21.1n. A ich príbeh pokračuje. Lebo Pán Ježiš Kristus vstal, v hrobe nie je! Mk 16.6.

Apoštoli sa znovu stretávajú so svojim Učiteľom a Pánom. On je už iný, lebo premohol svet, posiela ich do sveta.

Aj my sa stretávame vždy znovu a znovu na každodennej ceste, vždy je Pán Ježiš Kristus pre nás novým zjavením a novým poslaním. V našom kresťanskom živote máme nové začiatky, Ide o nové skúsenosti s Pánom Ježišom Kristom.

- Nechceme mŕtveho, ale živého Pána Ježiša Krista! Ten, ktorý je v hrobe, ten už nežije. Ale Pán Ježiš Kristus neostal v hrobe. Apoštol Pavol v epištole efezským hovorí, že Boh našeho Pána Ježiša Krista, Otec slávy dokázal silu svojej vlády v Kristovi, keď Ho vzkriesil zmŕtvych, Ef 1.20. Božia moc vzkriesila  Božieho Syna zmŕtvych. Apoštol Pavol nehovorí len o vzkriesení Pána Ježiša Krista, ale aj o moci vzkriesenia pri nás, Ef 1.19-23. My máme poznať Božiu moc vzkriesenia, už teraz sme so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom vstali k novému životu.

 

C: Tri myšlienky                                                                        

1. Nehľadajte Ježiša medzi mŕtvymi, ale medz živými, Lk 24.5-6.

Keď je niekto mŕtvy, tak je plač nad ním, nad jeho odchodom. S človekom s ktorým sme súviseli, ktorý je mŕtvy, s ním nás viažu naše vzťahy. Taký človek ostáva v našich spomienkach a pripomíname si ho. Naše spomienky sú spojené so živým a nie s mŕtvym. Ako syn si spomínam na svojich rodičov, čo som s nimi zažil v rodičovskom dome, ako som sa s nimi rozprával, kde všade som s nimi bol. Toto je živé u mňa. Ale Pán Ježiš Kristus je živý inak. Pán Ježiš Kristus je naozaj živý, nielen v spomienkach cirkvi, nielen podľa Kréda – AVV, verím v Ježiša Krista. 

Čítal som o tom, ako na pohreb belgického kráľa Balduina si kráľovná Fabiola obliekla biele šaty tak, ako kedysi pri svadbe. Tým vyjadrila symbol viery v život!

2. Vzkriesený a oslávený Pán Ježiš Kristus prichádza ku svojim so slovom: Pokoj Vám!

Okrem Márie Magdalény sa vzkriesený Pán Ježiš Kristus zjavuje dvom učeníkom idúcim do Emaus.

Pán Ježiš Kristus sa nezjavuje Rimanom, ani najvyšším kňazom, ale prichádza ku svojim. Zjavuje sa 40 dní. Evanjeliá podávajú zápisy stretnutia učeníkov so vzkrieseným Pánom Ježišom Kristom. Apoštol Pavol považuje Pánovo vzkriesenie ako základ viery kresťana.  Okrem toho dáva menný zoznam očitých svedkov strenutia so živým Pánom!

3. Otec Nebeský plní svoje sľuby.

Pán Ježiš Kristus prišiel z neba od Otca. Pán Ježiš Kristus zjavil Božiu vôľu a Boží plán záchrany človeka.

V Pánovi Ježišovi Kristovi sa naplnili starozákonné proroctvá. Pán Ježiš je Spasiteľ a Pán, ktorého zasľúbil Boh.

Sám Pán Ježiš Kristus hovoril o svojom Otcovi a On je Jeho jednorodený Syn. Sväté Písma dávajú o tom potvrdenia!

Pán Ježiš Kristus išiel v poslušnosti na kríž, dobrovoľne dal seba ako výkupné za nás. On nevinný trpel za nás. Je prostredník – mostom medzi nami a Bohom. Priepasť medzi nami a Bohom je Pánovým krížom premostená.

Pán Ježiš Kristus svojou obeťou utíšil Boží hnev nad človekom. Lebo Pán Ježiš Kristus zvíťazil nad hriechom sveta a satanom. Nebeský Otec vzkriesil Božieho Syna zmŕtvych a vzal Ho ku sebe.

Pán Ježiš Kristus je v nebi, je živý, dnes je po Otcovej pravici, prihovára sa za nás. Tí, ktorí veria v Neho, budú žiť s Ním v Božej sláve. Preto slúžime Pánovi Ježišovi Kristovi a očakávame Jeho 2. príchod!

 

D: Aplikácie, Ef 1.20

Boh našeho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dokázal silu svoje vlády v Kristu, keď Ho vzkriesil zmŕtvych.

- Božiu moc vzkriesenia môžeme uplatniť v zápase s pokušením, telom, so zlými duchovnými mocnosťami, lebo vzkriesený Pán Ježiš Kristus zvíťazil nad nimi všetkými, ale aj nad hriechom a nad smrťou!

- My kresťania robíme dve chyby:

1. chyba: V minulosti sme prežili očistenie od hriechov, keď sme sa stretli s Pánom Ježišom Kristom v obrátení a keď nám Duch Svätý dal znovuzrodenie. Pozeráme do minulosti, čo bolo, aké stretnutie s Pánom Ježišom Kristom sme prežili.

Očistenie od hriechu mám prežívať aj dnes, zvlášť keď chodievame k Večeri Pánovej.

2. chyba: Do budúcnosti posúvame moc vzkriesenia, hovoríme, ono ešte len príde, lebo sa to týka života po našej smrti. Žiaľ, že moc vzkriesenia neuplatňujeme v našom kresťanskom živote.

Obeť Pána Ježiša KristaJeho slávne zmŕtvychvstanie sa dotýka každého z nás! To sú slávne dva Božie skutky.

Cez tieto dva slávne Božie skutky máme odpustenie hriechov a večný život.

- Na Veľký Piatok sme prežívali smútok nad smrťou Pána Ježiša Krista, viac sme si uvedomovali svoj hriech, ktorý na seba vzal Pán Ježiš Kristus! Na Veľkonočnú nedeľu prežívame radosť z toho, že Pán Ježiš Kristus zvíťazil, bol mŕtvy a ožil. Ale Pán Ježiš Kristus osobne vstal pre mňa a zvíťazil pre mňa! Veľkonočná udalosť vzkriesenia Pána Ježiša Krista sa dotýka mňa osobne.

 

Záver:

- Skutočnosť vzkriesenia je zrejmá.

My ľudia robíme všetko komplikovane, nie tak Pán Ježiš Kristus. Lebo On hovorí: Ja som vzkriesenie  i život. Ján 11.25

- Vianoce majú zmysel ten, že smerujú k Veľkej Noci a ku vzkrieseniu. Vzkriesenie nie je len jeden deň v roku, ale je to základ viery. Božia moc bola orientovaná na vzkriesenie Pána Ježiša Krista. Božia moc je orientovaná aj na nás!

Keby Pán Ježiš Kristus nebol vstal, nebolo by vzkriesenia. Naša veria je postavená na víťazstve Pána Ježiša Krista!

Ak Pán Ježiš Kristus nevstal zmŕtvych, potom naša viera je márna. Vstal Pán Ježiš Kristus v Tvojom živote?

Čo je dnes dôležité? Mať Pána Ježiša Krista! Dovoľme Pánovi Ježišovi Kristovi, nech vstúpi do našeho života. On rád vstúpi ku tebe, lebo On vstal zmŕtvych. Pán Ježiš Kristus chce byť Tvoj vysloboditeľ. Oplatí sa dnes dovoliť, aby Pán Ježiš Kristus vstúpil do života človeka!

- Každá nedeľa nám pripomína, že Pán Ježiš Kristus žje a je vzkriesený.

Vzkriesenie Pána Ježiša Krista potvrdzuje Jeho víťazstvo nad hriechom, satanom a smrťou.

Máme pokoj s Otcom skrze Pána Ježiša Krista, Rim 5.1-2.

Naša úloha je znovu poznať Pána Ježiša Krista, lebo príbeh pokračuje!

 

Prianie:

Požehnané Veľkonočné sviatky vám všetkým prajem!

Je to udalosť radosti zo vzkriesenia nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.

 

 

Player needs JavaScript turned on.