Lk 18.35-43

Dátum:
17. máj 2009
Series:
Rečník:
Length:
36:36:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 3, 229, 305, 456                           Zľutuj sa nado mnou, Syn Dávidov!                                Daniel Jurčo 17.5.2009

Čítanie: Ž 67                                                         Lk 18.35-43

 

A: Pohľad do textu

1. Bartimeus rozpoznal, kto je skutočne Ježiš z Nazaretu, V35-38 Pán Ježiš Kristus ide do Jeruzalema s istým zámerom, lebo jeho životné poslanie sa naplnilo. Ide do Jeruzalema, kde bude chytený, zajatý, bitý, príde o život, predtým pribitý klincami na kríži. Pán Ježiš Kristus vie o tom, svojim učeníkom to viackrát oznamuje. Na tejto ceste Pán Ježiš Kristus minie slepého Bartimea, ktorý sedel pri ceste. Nevieme príliš o jeho pozadí. Ale uržite tu nebol prvý deň, keď žobral. Snáď už dlho žil tak, že žil zo žobrania, čo mu dovolili milodary na prežitie. Bartimeus mal jednu vec. Napriek svojej slepote videl, čo druhí nevideli, hoci mali oči. Zástup povie Bartimeovi, že Ježiš z Nazaretu je tu. Barimeus však oznámi, že toto je Syn Dávidov. Starý zákon čakal potomka kráľa Dávida, ktorý bol najväčší kráľ. Má prísť nový kráľ, ktorý ukáže Božie milosrdenstvo, ktorý donesie slobodu ľuďom.

2. Bartimeus volá: Zľutuj sa nado mnou, Syn Dávidov! V39 Zástup ho napomína: buď ticho. Ale Bartimeus to ignoroval, kričal znovu: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Bartimeus potreboval niekoho, kto sa ho ujme, kto bude láskavý k nemu. Čo urobil Pán Ježiš Kristus na tento krik? Pán Ježiš Kristus sa zastavil, lebo slepý pri Jerichu dvakrát volá: Ježiš, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Keď sa Pán Ježiš Kristus zastaví, čo zástup nečakal, zrazu sa Pán Ježiš Kristus začne rozprávať so žobrákom. Je to úžasné vidiet milosrdenstvo, keď ho čakáme! My všetci potrebujeme nájsť Božie milosrdenstvo. Potrebujeme prísť k Bohu a povedať: Bože, ľutujem, že žijem podľa svojej cesty. Bože, volím si Ťa za Boha svojho života!

3. Bartimeus ukazuje presný návod ako žiadať Pána Ježiša Krista, V41b-43 „Pane, chcem vidieť,“ to bola odpoveď. Pán Ježiš Kristus poveda: dostaneš svoj zrak. Tvoja viera ťa uzdravila. Dostal zrak a nasledoval Pána Ježiša Krista. Oslavoval Boha nielen on, ale aj druhí! Bartimeus bol uzdravený fyzicky a duchovne. Pre Bartimea bol obnovený jeho zrak a jeho vzah s Bohom.

Ako dostal Bartimeus Božie milosrdenstvo? a) žiadal Pána Ježiša Krista o uzdravenie, b) uveril, že Pán Ježiš Kristus to môže vykonať, c) odchádza za Pánom Ježišom Kristom a nasleduje Ho. Zrazu si uvedomíme, že aj zástup sa zmení.

- Je dobré zažiť milosrdenstvo Ježiša!  Nepochybujme, že sme priateľmi Božími! Potrebujeme sa stať Božími priateľmi. Ako sa to stane? Potrebujeme urobiť niekoľko krokov ako Bartimeus:

1. prosiť, aby sme boli vrátení k Pánu Bohu, ale najprv musíme činiť pokánie, ale neospravedlňovať život podľa svojej interpretácie.

2. uveriť, že Pán Ježiš Kristus žil, zomrel a vstal zmŕtvych. Jeho smrť na kríži je dostatočná na obnovenie našeho vzťahu s Bohom.

3. oddať sa nasledovaniu Pána Ježiša Krista.

Povedz: Pane Ježišu, uznávam, že potrebujem Tvoje milosrdenstvo, verím, že mi pomôžeš. Pane, pomôž mi urobiť poriadok v živote. Pane, pomôž mi. Modlime sa za tých, ktorí sa vydali na cestu za Pánom Ježišom Kristom. Modlime sa za tých, ktorí sú tu v cirkvi a chcú pomôcť nasledovať Krista.

 

B: Slepec a jeho uzdraviteľ.

Slepec stretol svojho uzdraviteľa. Pán Ježiš Kristus berie 12 apoštolov a oznamuje im svoje utrpenie. Keď Pán Ježiš Kristus ide do Jeruzalema, ide cez Jericho. Jericho je známe zo Starého zákona.

Vidíme niekoľko vecí pri slepom, ktorého evanjelista Marek nazýva Bartimeom. Sledujeme Bartimea a Pána v ich vzťahu.

1. Jeho slepota, V35. Kedysi slepota bola problém v Palestíne. Ten, kto bol slepý, nikdy nebol udravený. Izrael mal povinnosť starať sa o chorých, 3M 19.14. Máme aj iný zápis v ev. Jána 9.2, keď sa učeníci pýtajú: Pane, kto zhrešil, on či jeho rodičia? Mnohí ľudia videli Božiu odpoveď na hriech v treste slepoty. Slepých ale ľudia ignorovali, tí boli odsúdení na žobranie. V ev. marka čítame, že taký muž mal staré rúcho, ktoré jasne hovorilo, toto je žobrák. Takýto slepý žobrák  nemal žiadnu šqncu na zlepšenie svojej situácie.

Toto je aj obraz sveta a jeho duchovného stavu, 2Kor 4.4, boh tohto sveta oslepil mysle neveriacich tak, aby nemohli vidieť svetlo evanjelia. V36: keď sa čosi deje, je ruch, slepý sa pýta, čo je príčinou. Tento slepec je bystrý človek. Sedí totiž pri ceste s vystretou rukou žobráka. Slepec je zaujímavý, hoci nevidí, ale cíti vzrušenie, čaká, že sa niečo stane. V37: Dostáva odpoveď: Ježiš z Nazareta ide okolo. Bartimeovo srdce zažína bežať. Lebo nechce zmeškať príležitosť, nechce sa minúť s Ježišom.

2. Jeho vyznanie viery, V38: Ježiš, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Zástup pozná rodokmeň, vie že Ježiš je z Nazareta. Ale Bartimeus vyjadruje mesiášsky rodokmeň – tu je Syn Dávidov! Veď tu je Ten muž, ktorý bol v Starom zákone označený za Spasiteľa sveta. Slepý vie rozpoznať, že Ježiš nie je muž z malého severa Izraela, ale tu je Boží Syn poslaný z neba ako Spasiteľ sveta. Sme udivení, odkiaľ to tento slepý mal! Snáď počul, čo Pán Ježiš Kristus povedal, Lk 4.18, keď vystúpil v chráme pri čítaní proroka Izaiáša, že Duch Pánov ma pomazal kázať dobrú zvesť a uzdraviť – priniesť svetlo slepým.

Keď Bartimeus volá Syna Dávidovho o zmilovanie, tým vyjadril svoje vyznanie viery, že Pán Ježiš Kristus bol Mesiáš, tzn. môže ma uzdraviť z mojej slepoty. Bartimeus robí krok, ktorý nikto v danej chvíli nechápe, ľudia nerozumejú! Vyznanie viery Bartimea je toto:

Tu je ten sľúbený Mesiš zo Starého zákona! Tu je Spasiteľ sveta! Ale Bartimeus má nielen vyznanie viery, on jedná tak, že ľudia sú z neho prekvapení.

3. Jeho odvaha a smelosť, V38-39. Slepec nemal žiadnu šancu, aby vylepšil, či zmenil svoju situáciu. Ale zrazu mal pred sebou Pána Ježiša Krista! Začal na neho volať a kričať: Ježiš, Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou! Maj milosrdenstvo so mnou! Ľudia ho napomínali, aby bol ticho. Snáď to boli dôležití ľudia z Jericha, chceli Ježiša a Jeho učeníkov, ktorých videli ako krásnu komunitu pri Ježišovi. Bartimeus začne znovu volať na Pána Ježiša Krista. Ale on tým väčšmi kričal: Synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou!

Bol odvážy, smelý, rozhodol sa nepočúvať zástupy, prelomil kultúrne pravdidlá etikety, nechcel nechať Pána Ježiša Krista odísť preč! Podľa slova apoštola, s odvahou pristupujme k trónu milosti, aby sme dostali milosrdenstvo, Žid 4.16.

V40: Pán Ježiš Kristus vtedy zastal a rozkázal, aby priviedli slepca k Nemu. Snáď Pán Ježiš Kristus napomenul zástup, ktorý napomínal Bartimea. Čo chceš, aby Ti Pán Ježiš Kristus urobil? Pozrime do V41! Vyjadril si niekedy slovne svoje najhlbšie duchovné potreby? Volal si niekedy o milosrdenstvo, súcit k Pánovi Ježišovi Kristovi? Ešte nie sme na konci našeho príbehu.

4. Slepý už nie je slepý, je uzdravený, dostáva požehnanie, V42-43. Máme tu duchovný princip, nezabudnime na to. Pán Ježiš Kristus vždy odpovie na vieru. Bartimeus uveril, vložil svoju vieru a dôveru v Pána Ježiša Krista. Bartimeus prijal späť svoj zrak. Dnes Pán Ježiš Kristus miluje odpovedať na modlitby, aby nás uzdravil zvnútra. On nám chce darovať duchovné zdravie, chce nás dať do pohybu von zo tmy!  V43: naskutku prezrel, šiel za Ním, oslavujúc Boha. Keď Bartimeus bol uzdravený, nemohol prestať s oslavou Boha. Vidíme u Bartimea obrat k učeníctvu. Bartimeus vyšiel von zo tmy na svetlo, začína nasledovať Pána Ježiša Krista. Jeho požehnanie od Pána Ježiša Krista viedlo k požehnaniu druhých, že aj iní oslavovali Boha. Čítajme Ž 67.

Slepec sa stane Bartimeom, ktorý verí. Rozpoznal svoju slepotu, vyjadril svoje vyznanie viery. Je odvážny a preto prijal požehnanie, čím ovplyvnil aj druhých.

Bartimeus otáča život v 4 veciach 1. zo tmy do svetla. 2. od sedenia k nasledovaniu do učeníctva. 3. od žobrania ku uctievaniu.

4. dostal požehnanie pre požehnanie druhým cez evanjelizáciu.

- Pán Boh chce od nás, aby sme rozpoznali svoju slepotu a vyjadrili svoje vyznanie viery v Pána Ježiša Krista.

Pán Boh chce od nás, aby sme vyjadrili svoju odvahu a smelosť prosiť Pána o milosrdenstvo tak, aby sme mohli prijať požehnanie pre požehnanie druhých.

- Dnes ide Pán Ježiš Kristus okolo mňa. Musím k nemu volať, lebo som nešťastný. Nebojím sa volať na Neho. Pán Ježiš Kristus sa ma môže opýtať: prečo ma voláš? Mám svoje vyznanie viery v Neho! Pán Ježiš Kristus vidí do srdca, vidí všetko, čo je v ňom, či je tam viera. Pán Ježiš Kristus vstupuje do života, kde Ho očakávajú s poslušnosťou. Tam uzdravuje vnútro človeka od hriechov!

 

C: Volanie o pomoc

- Jericho poznáme zo Starého zákona, keď Izrael dobýval toto mesto s Jozuom. Aj dnes existuje toto mesto. Za čias Pána Ježiša Krista je tu rozruch, keď ide okolo. Mnoho ľudí chce vidieť Ježiša. Zvlášť chorí, ale aj takí, ktorí majú otázky, na ktoré hľadajú odpoveď. V našom texte je jeden človek, o ktorom nie je veľa zapísané. Ale vieme to, že slepý žobrák zaregistroval rozruch. Pýta sa a ľudia mu povedia o príčíne rozruchu. Lebo ide ten učiteľ, rabbi, ide novodobý Eliáš, ide ten, ktorý uzdravuje choroby.

- Dva výkriky: Zľutuj sa nado mnou, Syn Dávidov! Slepý žobrák dvakrát volá na Pána Ježiša Krista s oslovením:

Pane, Kráľu, prijmi svojho úbohého poddaného. Pane, Boží Syn, Syn Dávidov! To je nielen vyznanie, to nie je prosba o uzdravenie, to je volanie o pomoc! Ľudia okolo slepého znervózneli. Buď ticho, nevyrušuj, my chceme počuť Ježiša, my nechceme počuť teba!

My chceme Ježiša pre seba. Ty na Neho nemáš nárok a právo. On k tebe nemôže, lebo má teraz slovo kázania. Veď my všetci sme prišli na Neho, aby sme Ho počúvali.

- Slepý sa dobýja so Božieho kráľovstva, činí násilie na Pánovi Ježišovi Kristovi a na Božom kráľovstve! A ten kto činí násilie na Božom kráľovstve, ten ho uchvacuje, ten sa dostáva do neho! Tzn. ten kto sa dovoláva Pána Ježiša Krista, tomu sa dostane pomoc. Pane, volám SOS (save our souls – zachráň naše duše), Pane, zastav sa pri mne, lebo hyniem, lebo Ťa potrebujem.

Pán Ježiš Kristus sa zastavil. Vidí žobráka, ktorý je známou postavou pri ceste, kde sedával s rukou natiahnutou k ľuďom. Chce žobrák peniaze aj od Pána Ježiša Krista? Nie!

Vedeli by sme si urobiť výlet do tmy?

To preto, aby sme pochopili svet nevidiacich. Nevidiaci rozumejú hlasom vecí, predmetov, ktoré nemôžu vidieť, ale s ktorými prichádzajú do kontaktu hmatom v živote. Nevidiaci v Jerichu poznal život sluchom a hmatom. Nič nevidel, keď išiel. Dnes ten kto nevidí, ten má bielu palicu alebo vodiaceho psa. Treba zastať na prechode v Levoči slepým, veď je tu slepecký ústav. My si neuvedomujeme, čo to znamená, že máme oči. Ale keď by ste ich mal zhasnuté, dostali by sme sa do ťažkej psychickej situácie. Nevideli by sme červené ruže, zelené lúky, modrú oblohu, tváre ľudí, ani slnko, ani seba by som nevidel. Predstavte si seba na mieste slepého v Jerichu. Vžime sa, personifikujme sa do tejto postavy. Náš Pán Boh vie o nás všetko, voe, ako žijeme, či sme Mu poslušní, áno či nie!

 

Záver

Aplikácie

Dnešný človek je slepý. Nevidí Pána Ježiša Krista, vidí len svoj život. Oči sú síce v poriadku, ale duša je slepá, jej oči sú zatvorené. Pán Ježiš Kristus je Boží Syn, syn Dávidov, v ktorého treba uveriť. Potom bude človek vidieť. Kde sa môže človek dnes stretnúť s Pánom Ježišom Kristom? Kto sa s Ním stretne pri Božom slove, na modlitbe, v cirkvi, tomu dáva Pán Ježiš Kristus nový zrak duše.  Vtedy uvidíme nové farby zeme i neba.

Mnohí prišli ku slepému v našom príbehu, nechceli veriť, že slepý vidí. Pristupovali ku nemu s podozrením, dívali sa na bývalého žobráka. Čakali, čo sa stane, keď sa mu dívali do tváre. Oči Bartimea videli. Ľudia postupne začali oslavovať Pána Boha. Zavolali iných, aby sa prišli pozrieť. Na všetkých v Jerichu padlo požehnanie. Začal oslavovať Boha. Ľudia chválili Boha. Keď je uzdravenie od Pána Ježiša Krista, nielen fyzické, ale predovšetkým to uzdravenie srdca od Pána Ježiša Krista, vtedy prichádza svetlo do života. Pán Ježiš Kristus povedal: ja som svetlo, nikto kto verí vo mňa, nezostane vo tme, J 12.4-6. Máme veľkú úlohu vo svete. Byť ako brouček z Karafiátových broučkov, svietiť o Pánovi  Ježišovi Kristovi: svieťte ako svetlá vo svete!

Modlitba: Zľutuj sa nado mnou, Syn Dávidov!

Pane, pomôž mi. Pane, čo som spravil, že práve mne sa nevyhlo trápenie, sklamanie, zranenie.

Pane, povedz mi, čo som robil. Pane, nech sa ukáže Tvoja dobrota aj Tvoj súd na mne.

Pane, milujem Ťa, lebo si to najcennejšie, čo mám, veď si ukázal svoju láskavosť ku mne.

Ale dnes Ťa potrebujem, pomôž mi Pane, veď moja duša je v Tvojej ruke.

Dnes je centrom môjho života choroba, ak ju neukážem, tak ju zakryjem. Jeden je chorý, druhý je tvrdohlavý.

Z každej strany sa na mňa valí stres. Pane, zosypem sa, snažím sa poctivo žiť.

Pane, som zničený, Pane, pomôž mi. Pane, povedz mi, čo si myslíš, aká je moja cesta života.

Pane, zober zo mňa moje choroby srdca. Pane, chcem ísť ku Tebe, Pane, prijmi ma!

Ó, Pane, pomôž mi, som unavený z putovania, keď idem sám. Pane, neviem sa ani usmiať, som bez úsmevu.

Pane, videl si, čo som všetko vykonal v živote. Pane, vidíš všetko, čo dnes robím, Pane pomôž, Ježiš pomôž mi!

Pane, potrebujem Tvoju pomoc. Pane, do Tvojich rúk dávam svojho ducha.

Pane, snáď by som si mohol vyvoliť niekoho iného zo sveta, ale Ty jediný máš slovo potešenia, uzdravenia, odpustenia. Pane, čakám na Teba! Pane Ježišu, moja duša je v Tvojich rukách.

Pane, pomôž mi chodiť vo viere. Pane, som unavený z toho, že som sám. Pane, som unavený z toho, že si chodím podľa svojho vlastného. Pane, chcel by som sa pripojiť k Tebe. Pane, už nechcem si ísť sám životom.

Všetko na čo mám, to si Ty, Ježiš. Nechcem zomrieť sám, Ježiš.

Pane Ježišu, predkladám Ti všetky moje trápenia, všetky moje bolesti.

Všetko nechám na Teba, lebo všetko ma nechalo.

Pane, ide o to, aby som všetko uhodil na Teba. Pane, nech to všetko odíde odo mňa preč.

Pane, nechaj to odísť odo mňa preč!

Player needs JavaScript turned on.