Malé skupinky

"Daná je mi všetka moc na nebi aj na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich v meno Otca, i Syna, i Ducha Svätého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca  sveta."  Matúš 28. 18-20

Možno sa pýtaš, prečo malé skupinky? Nestačí sa stretnúť na mládeži alebo v nedeľu na zhromaždení?

Ako pracoval Ježiš? Ježiš v priebehu svojej trojročnej služby na zemi slúžil množstvu ľudí. No Jeho služba má aj druhú stranu. Hneď na začiatku si zhromaždil okolo seba dvanásť jednoduchých mužov a vyzval ich, aby ho nasledovali. Potom s nimi zdieľal svoj život. Učil ich, jedával s nimi, pracoval i cestoval. Pripravoval ich na deň, keď odíde z tejto zeme. Pripravoval ich na úlohu zvestovať evanjelium a budovať cirkev. Títo dvanásti muži tvorili prvú “skupinku” v dejinách cirkvi. A Ježiš je pre nás príkladom, ktorý máme nasledovať.

Ďalším príkladom pre nás je prvá cirkev. Keď čítame Bibliu, tak vidíme, že prvá cirkev sa stretávala nielen v chráme, ale mali aj stretnutia po domoch, v rodinách. Na oboch miestach spolu oslavovali Boha, modlili sa, jedávali a zúčastňovali sa Pánovej Večere.

Cieľom každého kresťanského spoločenstva je nielen ľudí priviesť k Ježišovi ( robiť evanjelizácie), ale urobiť z nich učeníkov Ježiša Krista. A malá skupinka (10-12 ľudí) je práve tým priestorom, kde človek môže byť formovaný v Ježišovho učeníka. Je to miesto, kde sa prehlbuje osobné poznanie Boha, vzťahy s druhými ľuďmi. Je tu tiež poskytovaná akákoľvek potrebná starostlivosť. Keď si vezmeme väčšie stretnutia, napríklad stretnutie mládeže, tak vieme, že sú veľmi anonymné. Skupinky sú miestom, kde naozaj môžeme rásť v poznaní Ježiša Krista, otvoriť svoje životy jeden pred druhým, budovať svoje vzťahy. V neposlednom rade je človek skrze svedectvá iných  povzbudzovaný k tomu, aby hovoril evanjelium, radostnú zvesť, tým, ktorí ju ešte nepočuli.

V našom zbore už niekoľko rokov funguje niekoľko skupiniek, ktoré sa stretávajú po domoch. Momentálne existujú skupinky pre dievčatá, chlapcov, manželské páry, ženy a zmiešané (muži a ženy). Ľudia v každej z nich sa stretávajú v čase, ktorý im najviac vyhovuje a tiež aj forma skupinky je blízka tým, ktorí sa na nej stretávajú.

Ak si myslíš, že by si sa chcel zapojiť do života malej skupinky, tak stačí, kaď sa s nami skontaktuješ a skúsime pre teba nájsť vhodnú skupinku.