História zboru

"Prvý zbor Jednoty českobratskej "východoslovenský" bol zriadený v Medzanoch pri Prešove. V Prešove bol zakúpený spolkom Betánia dom pre prácu Pána, kde sa sťahuje z Kysaku v Šarišskej župe brat kazateľ Jozef Krapáč. Žiadame tomuto nášmu prvému zboru na Slovensku zvláštnu milosť od Pána. Je síce malý číselne, ale veríme, že má veľkú budúcnosť. Založený bol 2.9.1923 za prítomnosti brata Urbánka." -  toľko citát z časopisu Světlo z r.1923.

Dátum vzniku zboru je vyvrcholením duchovného prebudenia na východnom Slovensku v dvadsiatych rokoch 20. storočia, kedy sa práca niesla vo dvoch smeroch. Jedným boli kolportéri, ktorí prinášali Slovo Božie, duchovnú literatúru a zvestovali evanjelium  (Juraj  Šulák, Ján Mazák, Michal Roháček, Ján Huraj, Michal  Valentíni, Michal Chalupka).

Druhý smer práce predstavovali  vysťahovalci, ktorí osobne poznali Božiu milosť  v USA v rokoch  1900-1920 a ktorí sa vrátili do vlasti po vzniku Československej republiky. Medzi prvými bol brat Ján Kušnír z Medzan, brat Líška v Trebejove a bratia Juraj Havrila, Hankovský a Folta v Richvalde, J.Nagaj  z Mokroluhu, Juraj Bomba z Bardejova, Ondrej Krúpa a Verčimák z Giraltoviec.

Do obdobia prebudeneckých prúdov na východnom  Slovensku  po prvej  svetovej  vojne spadá aj vstup Jednoty českobratskej. Tá vznikla v Čechách na pôde cirkvi reformovanej  a jej prvé meno po vzniku r.1880 bolo "Svobodná  církev reformovaná".

V roku 1919 začal pracovať v Kysaku misijný pracovník Jednoty českobratskej brat kazateľ  Jozef Krapáč, s ktorým sa bratia spojili. V júni 1923 sa Ján Kušnír, Ján Jaško a Ján Dudáš  rozhodli, že vystúpia z evanjelickej cirkvi a.v..  Do Medzan bol pozvaný predseda Rady Jednoty českobratskej z Prahy František Urbánek. Pri tejto návšteve bol  2.9.1923 založený zbor, ktorý mal 10 členov. Dňa 14.11.1923 bola slávnosť otvorenia modlitebne v Prešove a prvý "Hod lásky".

V okolí Prešova po Medzanoch vznikajú ďalšie stanice: Rokycany 1927-28, Kojatice 1931-32, Chmiňany, Orkucany, Breľany a v priebehu ďalších rokov vznikla práca v Smiľanoch a v mnohých iných miestach.

V rokoch 1939-1945 v čase slovenského štátu zbor bol pod ochranou Bratskej jednoty baptistov na Slovensku zo zboru v Liptovskom Mikuláši.

Správa o založení zboru  sa rýchlo rozšírila po Východnom Slovensku a bratia nadväzujú spoluprácu s oblasťou bardejovskou, toplianskou, Beniakovcami a Trebejovom. Táto práca sa od začiatku niesla v jednote týchto oblastí spojených ako prešovský zbor.

Až v roku 1974  vznikol samostatný zbor v Bardejove. Postupne sa väčšie stanice osamostatňovali a tak v roku 1988 boli ustanovené zbory v Michalovciach a v Košiciach, v roku 2003 v Hermanovciach nad Topľou, v roku 2007 vo Vranove nad Topľou a posledný samostatný zbor bol ustanovený od 1.1.2013 v Spišskej Novej Vsi.

Boli postavené a otvorené nové modlitebne: v roku 1975 v Bardejove, 1981 v Prešove, 1987 v Michalovciach, 1988 v Košiciach, 2003 v Hermanovciach nad Topľou.

Kazatelia prešovského zboru:

 

Jozef Krapáč 1923-1932
Jaroslav Jarkovský  1932-1934
Gustáv Sadloň 1934-1936
Ludvík Rejchrt  1936-1938
Ondrej Zrifka 1938-1951
Ľudovít Fazekaš 1952-1954  v Bardejove do roku 1957
Miroslav Cvrček 1954-1959  aj v rokoch 1949-1951
František Ciesar 1959-1971  v Bardejove od roku 1957
Miloslav Jech 1971-1988
Ondrej Prištiak 1988-1992
Pavol Halža 1992-1997
Daniel Jurčo 1998-2010
Peter Prištiak 1999-2003
Martin Uhriňák 2001-2011
Martin Kačur 2004-2012
Ervin Mittelmann 2012-2013
Martin Jurčo 2011-2022
Ľudovít Fekete 2013-2018
Ľubomír Lorinc 2022-súčasnosť
Martina Kačur 2022-súčasnosť