Vízia nášho zboru

Veríme, že to, čo sa rodí z Božej milosti v našom spoločenstve je darom a vôľou Božou, ktorú chceme s poslušnosťou prijať a pracovať na poslaní, ktoré nám Pán Boh dal. Je to nádherná skutočnosť vidieť staršiu a mladšiu generáciu zjednotenú na modlitbách za duchovnú obnovu nášho spoločenstva. Tento rok sme prijali od Pána Ježiša výzvu na duchovnú obnovu a táto skutočnosť sa stáva výnimočnou pre naše osobné životy i životy spoločenstva a veríme, že veľkou mierou zasiahne i okolie v ktorom žijeme. Namiesto rúch chceme pred Pánom Bohom roztrhnúť svoje srdcia v pokání, aby Božia milosť mohla vtekať do našich životov a chceme sa učiť žiť život v moci Ducha Svätého.

Staršovstvo zboru po hľadaní Božej vôle prijalo a vypracovalo koncepciu našej práce v našom spoločenstve na nasledujúce obdobie. Je to naša spoločná služba, náš spoločný modlitebný boj, preto dajme Bohu celé naše srdce a stojme ako jedna duša v tejto službe oddane.  

   Táto koncepcia odráža poslušnosť voči Bohu a Pánovi Ježišovi Kristovi a  modlitebný zápas mnohých generácií v tomto spoločenstve. Sú to modlitby otcov a matiek, na ktoré Pán Boh odpovedá, modlitebný zápas a počúvanie Božieho slova bratov starších a vedenia zboru. A v neposlednom rade odráža túžby a sny tých, ktorí v našom spoločenstve volajú k Pánu Bohu a neboja sa hovoriť o túžbe po živom Bohu.  

   Postupne Vás chceme oboznamovať s jednotlivými cieľmi, krokmi a službami pri naplňovaní tohto poverenia. Modlíme sa, aby sa do tohto poslania mohol zapojiť každý v našom spoločenstve podľa svojich možností a vedenia Duchom Svätým. Služba je odpoveďou lásky na Božie volanie.  

Hlavným cieľom, alebo víziou nášho spoločenstva je naplnenie veľkého poverenia. Pozostáva z dvoch hlavných priorít.  

Cieľ (vízia) spoločenstva Zboru Cirkvi bratskej v Prešove:   

  1. Získavať a vychovávať učeníkov, ktorých poslanie je získavať a vychovávať nových učeníkov. 
  2. Viesť ľudí k rastúcemu vzťahu s Pánom Ježišom Kristom 


   Modlíme sa, aby nám Pán Boh pomohol naplniť toto poslanie, predstaviť živého Ježiša Krista dnešným generáciám, a aby nám záležalo na Pánu Ježišovi a ľuďoch viac, ako na svojom vlastnom pohodlí. Boh vytvoril všetky predpoklady, aby sme sa mohli k nemu pridať v moci Ducha Svätého.