Mojžiš Vl.

Dátum:
29. apríl 2009
Series:
Rečník:
Length:
39:06:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 206, 208                                                        Mojžiš pred faraonom.                                     Daniel Jurčo 29.04.2009

Čítanie:  2M 5, Mt 3.13-4.1, 2Kor 4.16-18                        2M 6.1-13                                                              Mojžiš Vl.

 

Úvod

- Prichádzajú prvé súdy nad Egyptom, 5.1-11.10 – pliagy, rany na Egypt.

Potom prídu posledné súdy nad Egyptom, 12.1-14.31 – oslobodenie z otroctva a záchrana pri prechode Červeným morom.

- Prvé kolo rozhovorov s faraonom, 2M 5.1-5. Namiesto oslobodenia prichádza ostrejšia služba, 5M 5.6-14.

  Mojžiš potrebuje obnoviť, povzbudiť pre poslanie, 5M 5.22-23.

- Izrael je v egyptských tehelniach, kde tvrdo pracuje. Sú tu pripútaní. Slovo sloboda ich vzpružila len na chvíľu príchodom Mojžiša,

  ale teraz po zhoršení sizuácie sa zdá všetko nereálne. Boží ľud by mal síce skončiť s faraonom, aby mohol začať s Bohom.

Mojžiš a Áron pred faraonom chcú, aby prepustil ľud na sviatok na púšť. To však faraon nedopustí, aby Izrael odišiel od roboty.

Faraon nie je vôbec naklonený počúvať Boží príkaz. Faraon nevie nič o Hospodinovi.

- Mojžišova žiadosť k faraonovi bola založená na zjavení od Hospodina, Boha Izraela.  Faraonova odpoveď je negatívna.

Faraon má dominantné postavenie vo svete. Uvedomme si, že bol panovníkom v Egypte, nebol reprezentantom bohov, ale

faraon sa sám považoval za boha. Samozrejme, že bol smrteľný, ale bol chápaný za dokonalého boha podľa egyptského

náboženstva. Neter aa – veľký boh. Faraon bol totalitný despota, diktátor, ktorý si robil nároky na životy svojich poddaných. Egypťania v ňom videli božstvo.

- Izrael sa dostáva do krízy, 5.22-23. Prichádza potešenie od Hospodina, 6.1-13. Pán sa predstavuje so svojim menom,

El Šaddai – Silný Boh Všemohúci. Toto meno je 48x v starom zákone.

 

A: Mojžiš pred faraonom so svojou žiadosťou, 2M 5.1-23

Mojžiš prijal Božie zavolanie do služby, rozlúčil sa s Jetrom. Na ceste do Egypta ho zastavil Hospodin, chcel ho zabiť, ale Cipora zachránila Mojžiša, lebo vykonala obriezku na svojom druhom synovi. Ale Cipora nešla s Mojžišom do egypta, Mojžiš šiel sám.

Hospodin pripravil Árona, ako aj stretnutie Mojžiša a Arona. Ľud uveril, keď Áron hovoril Božie slová a videli tri dôkazy – znamenia,

palicu v hada a späť, malomocnú ruku a zdravú, ako aj premenenú vodu v krv.

1. Pred faraonom po poprvýkrát. V1: Pred faraona prídu dvaja muži, stoja pred mocným mužom zeme. Mojžiš a Áron

povedia faraonovi: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraelov, prepusti môj ľud, aby mi slávil slávnosť na púšti.

V2: Reakcia faraonova bola: Kto je Hospodin? Prečo ho mám ja poslúchať? Prečo mám prepustiť Izrael? Faraonova odpoveď je negatívna, až cynická, keď sa pýta, kto je Hospodin, nepoznám takého. Faraon nikdy nepočul o mene Hospodin. Faraon si nárokoval byť viac než nejaký boh Izraela. Faraon bol mocný, Jemu patril Egypt, všetci mu museli slúžiť.

V6: Ten istý deň deň faraon prikázal pohoničom aj úradníkom synov Izraela svoj rozkaz: Nebudete viacej dávať ľudu slamy na robenie tehiel ako doteraz. Nech idú sami a sbierajú si slamu. Ale ten istý počet tehiel, ktorý robili dosiaľ, im naložte i ďalej, neujmete ničoho z neho, lebo sú leniví a zaháľajú a preto kričia, poďme vraj a obetujme svojmu Bohu! Nech ťažko dolieha robota na tých mužov, a nech pracujú v nej, aby nedbali na falošné slová. A tak vyšli pohoniči ľudu a jeho úradníci urobili tak, V7-10a.

Faraon pritiahol remeň tuhšie, stiahol remeň o dierku. Faraonovou odpoveďou bolo otroctvo ešte ťažšie, horšie, horkejšie.  Putá otroctva zvierali a zarezávali hlbšie, úlohy boli ťažšie splniteľné pre Izraelcov.

- Dnešná situácia bola horšia ako situácia zo včera. Satan sa snaží zlikvidovať Boží ľud.

V12: Ľud sa rozbehol po celej zemi hľadať slamu. Sami si mali zohnať slamu na robenie tehál, V7. Pohoniči ich poháňali, nútili, plieskali bičmi, V10+13. Faraonovi pohonči naháňali úradníkov synov Izraelových so slovami: prečo ste dnes nesplnili kvótu, denný limit, V14? Úradníci synov Izraelových sa sťažovali faraonovi, že nestíhajú, výsledok bole ten, že ich faraon odmietol, V15-16.

Faraonova reakcia bola: zaháľate, ste leniví, chceli by ste obetovať vašemu bohu, choďte pracovať! Mojžiš a Aron čakali vonku, aby počuli túto správu.

2. Izrael mal za úlohu vyrábať tehly. Tehly sa robili tak, že sa rukami a nohami vymiesila hlina so zrezanou slamou. Táto hmota pomocou foriem sa nechala vysušiť na horúcom slnku. Doteraz sa nemuseli Izraelci starať o dodávanie slamy. No odteraz si ju muselli zháňať sami. Boli tu nielen egyptskí poháňači, dozorcovia, ale aj ustanovení úradníci synov Izraelových. Ľud narieka, posiela svojich predákov jednať s faraonom, no títo vyjednávači neuspeli na audiencii. Faraon odmieta úradníkov synov izraelských. Všetka bolesť, zúrivosť predákov sa obracia proti Mojžišovi a Áronovi, lebo oni môžu za zhoršenie situácie. Mojžiš a Aron sú napadnuté od vlastných, lebo spôsobili, že vôňa Izraelcov zapáchala v očiach faraona.

3. Úradníci synov Izraelových po stretnutí s faraonom obžalovali Mojžiša a Árona, V20-21.

Úradníci synov Izraelových používajú silné slová, sú nahnevaní na Mojžiša a Árona: vy ste spôsobili, že sme sa stali smradom pred faraonom. Pán Boh jedná úplne inak, než by sme sa nazdali. Boh má iné časy a spôsoby. Mojžiš by nemal byť prekvapený z faraonovej reakcie. Však ho Boh varoval, veď sa to stane, 2M 3.18. Bolo mu oznámené, že faraon nebude chcieť prepustiť Izrael, že bude mať tvrdé srdce. Akoby vtedy Mojžiš nepočúval, čo Hospodin hovoril o faraonovi.

Úradníci synov Izraelových povedali Mojžišovi a Áronovi: nech vás súdi Hospodin za to, že sme stratili svoje predchádzajúce postavenie, ktoré bolo síce zlé včera, ale dnes je to horšie, nedá sa to vôbec vydržať!

- Chyba synov Izraelových bola v tom, že uverili Bohu podľa svojich predstáv, že ich Pán zachráni tak, ako si to oni vysnívali.

Zrazu sa nič nedeje, nič nejde podľa ich predstáv. Mojžiš je odmietnutý, pripomenie si udalosť spred 40 rokov, chce utiecť. Má svoje otázky na Hospodina, vylieva svoje srdce pred Pánom. Pane, prečo si dopustil tieto ťažkosti? Pane, prečo si ma sem poslal? Mojžiš akoby hovorí: Pane, čo som urobil zle? Veď som išiel tak, ako si mi povedal. Faraonovi som povedal všetko, čo som mal povedať. Pane, prečo si mi dal tento neúspech a nezdar? Pane, veď som Ti uveril a Ty si mi nedal úspech!

 

B: Božia odpoveď na Mojžišovu výčitku, 2M 6.1-13

Božia odpoveď bola taká, že je čas na faraona. Mocný faraon sa bude musieť skloniť pred Božím majestátom. Mojžiš však musí s Božím ľudom čakať a sledovať to, čo má Pán Boh za lubom, tzn. poznať, čo je Boží plán. Boh sa o nás stará, On si praje nám pomôcť. Je to niekedy veľmi zložité pochopiť, ako Boh vykoná svoje plány. Hospodin pripomína Mojžišovi: Ja som Hospodin a Pán, V2. Mojžiš, upri svoj pohľad na mňa!

 

 

1. Pán hovorí svedectvo o sebe – ukázal som sa – Abrahámovi, Izákovi, Jakobovi pod menom Silný Boh Všemohúci, El Šaddai, V3.

- Pán Boh dáva uistenie a sľub Mojžišovi pre Boží ľud. Sedemkrát Hospodin hovorí o budúcnosti vo V6-8:

Vyvediem vás, V6, vytrhnem vás, V6, vyslobodím vás, V6, vezmem si vás, V7, zvedia, že som vás ja vyviedol, V7,

vovediem vás do zeme, V8, dám vám zem, V8.

V9: Mojžiš prichádza k synom Izraelovým, nepočúvajú ho. Lebo faraon odmietol žiadosť o prepustenie na slávnosť, lebo faraon dal ťažší režim, než bol predtým. Izraelci počuli slová, ale neuverili. Sľuby nič len sľuby, skutočnosť je iná, všetko je pri starom. Izrael nepočúval pre zovrenie ducha a pre ťaťkú prácu.

V10: Mojžiš je znovu pred Hospodinom , keď Pán znovu hovorí: Vojdi, hovor faraonovi, egyptskému kráľovi, aby prepustil synov Izraelových zo svojej zeme. A Mojžiš hovoril pred Hospodinom a riekol: Hľa, synovia Izraelovi ma neposlúchli, jakože ma tedy poslúchne faraon? A k tomu som ja neobrezaných rtov. A Hospodin Hovoril Mojžišovi a Áronovi a prikázal im, aby išli k synom Izraelovým a k faraonovi, egyptskému kráľovi, a aby vyviedli synov Izraelových z Egyptskej zeme, V11-13.

Je to komunkácia Pána s Mojžišom. Mojžiš je frustrovaný, zneistený, bezmocný, chce odísť preč. Ale Pán ho vždy znovu vyhľadá a posilňuje a posiela do služby vysloboditeľa.

2. Pohľad na Krista. Dívame sa na Krista, On je náš víťaz, Žid 12.1-2.

Keď bol Pán Ježiš Kristus zavolaný do služby, bol okamžite vedený do púšte divočiny pokúšaný satanom, Mt 3.13-4.1. 

Pán Ježiš Kristus slávne zvíťazil, premohol zvody pokušiteľa slovom Božím, Mt 4.2-11.

Apoštol Pavol hovorí o svojej službe, 2Kor 4.16-18, kde boli trápenia a súženia, komentuje ich.

Aj Pán Ježiš Kristus aj apoštol Pavol boli testovaní od satana. Satan usiloval odvrátiť ich od ich misie a cieľa. Pre Pána bolo Božie slovo viac než pokušenie. Apoštol Pavol mal nádej odmeny vo večnosti.

3. Zväčšenie tlaku a bremena, 2M 5.1-8.

Keď Mojžiš dostal Božie pozvanie, išiel s Áronom za faraonom. Mojžiš a Áron mali odvážne posolstvo k faraonovi, nebolo prijaté.

Mnohí z nás sme zovretí otroctvom. Pán Boh má posolstvo pre nás, že je možná cesta von zo zajatia. Je to Božia vôľa, aby sme sa dostali z područia satana. Izrael dúfal, že bude lepšie, veď uverili Hospodinovi, 2M 3.31. My sa domnievame, že zásadné veci, udalosti a rozhodnutia sú už za nami, všetko je už jasné. Ale opak je pravdou, práve vtedy narastá bremeno, ťažoba, neriešiteľnosť života do veľkých rozmerov. Keď príde výsmech, odmietnutie od faraona, pre Boží ľud je to pád dolu, upadajú psychicky, duchovne.

Výsmech je satanov nástroj, výsmech je satanova reč. Satan chce nahovoriť Boží ľud, že Božie kráľovstvo  nemá hodnotu.

- Faraon povedal.že Izrael je lenivý. Faraon sa vysmieva a odmieta nárok Izraela na uctievanie Hospodina. Učíme sa, v dnešnom svete sa nemôžeme vyhnúť posmechu druhých za našu vieru. Preto nestraťme smer svojej cesty za Pánom Ježišom Krsitom, napriek tomu, že sa nám ľudia posmievajú. Satan sa nás snaží zastaviť, zviesť z cesty za Pánom. Božie deti vedia, komu uverili, 1J 2.14. Držme oči na Pánovi, On nás zodvíha, Filip 3.14. Na to aby sme vydržali tlak, treba: vytrvalosť, trpezlivosť, odolnosť. Nepodľahnime zúfalstvu či zastrašovaniu, nie sme opustení, 2Kor 4.8-9.

Za Mojžišovho času boli pohoniči, ktorí naháňali Boží ľud robotovať. Pohoniči naháňali do tvrdšej práce. My dnes nemáme pohoničov, ktorí by nás naháňali. Dnes máme akoby všetko hneď a lacno. No často je to len vonkajšie zdanie.

- Očakávali by sme, že faraon zmäkne, ale čo urobí Pán? Boh akoby dopustí zmenu situácie k horšiemu. Snáď Mojžiš sa tomu čuduje, prečo je to tak? Veď ide v Božom mene do služby! Namiesto záchrany prichádza horší režim, ako bol predtým. Pane, prečo sa to stalo? Takto sa Mojžiš môže pýtať.

2M 6.9: Mojžiš ide k ľudu od Hospodina a donáša im Boží odkaz, V6-8. Ale stalo sa, že Mojžiš stratil rešpekt svojich ľudí. Je to prekvapenie, že Hospodin volá Mojžiša k úlohe, ktorá sa časom stáva zložitejšou. Prečo Pán rieši problém tak, že to všetko zamotáva a komplikuje? Často sa pýtame: prečo Boh  neuzdraví z choroby, prečo neoslobodí z poroby? Snáď sme udivení z Božej reakcie, že On mlčí, alebo že dopustí ešte tvrdší režim.

4. Snáď je táto odpoveď: Boh má svoj čas, Boh má svoj plán. Pán dovoľuje Mojžišovi vojsť do situácie s faraonom, ale pritom vznikajú nové neočakávané ťažkosti. Neskôr Hospodin povedal Mojžišovi: Lebo keby som bol teraz vystrel svoju ruku a bol by som zbil teba i tvoj ľud morom; bol by si zmiznul so zeme. Ale práve preto som ťa postavil, aby som ti ukázal svoju moc, a aby rozprávali moje meno po celej zemi, 2M 9.15-16. Hospodin vidí viac než my, my vidíme len našu prítomnosť. Boh rozumie lepšie než my. Pán chce povzbudiť tam, kde viera upadá, kde človek padol až na dno. A práve vtedy Pán zasahuje a vstupuje na scénu! S pomocou Božou chceme počítať aj my!

 

Záver

1. Zdá sa, že Mojžiš skončil v Egypte, zdá sa, že neuspel. Faraon odpovedal záporne a dal tvrdší režim. Ľud sa nakoniec obrátil proti Mojžišovi. Čo má urobiť Mojžiš v tejto situácii? Len to, že príde pred Božiu tvár a všetko Mu rozpovie. A to je záchrana!

2. Pán povie: Ja som Hospodin, okrem mňa niet Spasiteľa, Iz 43.11. Pán chce konať svoj plán s človekom. Tak je to

u proroka Ámosa 3.7, parafrázovane: Pán chce zjaviť svoje tajné rady – veci svojim služobníkom.

Faraon sa hnevá, nechce pustiť Boží ľud. Faraon zostrí režim, vyhlási stanné právo, zákaz vychádzania.

Boží ľud stráca vieru a Mojžiš stráca poslanie, je znčený odmietnutím.

3. Pán hovorí s Mojžišom o svojom mene, o svojej zmluve. Vyslobodenie z Egypta to je Božia vernosť k zmluve, ktorú Hospodin uzavrel s patriarchami. Pán hovorí o uzavretí manželstva s Izraelom, ja si ťa zoberiem, podľa Hoz 2.21, podľa slova v Ef 5.32, vidíme Krista a cirkev.

4. Faraon odmietol Hospodina, ale aj dnešní ľudia Ho odmietajú. Faraon okrem seba nepozná nikoho, neberie žiadnu inú autoritu. Okrem faraona neexistuje nad ním iná moc, ktorá by mu mohla rozkazovať, zasahovať do jeho záležitostí.

Faraon totálne odmieta Hospodina. Až neskôr faraon uprostred Červeného mora spoznavá, že Boh Izraelov je Hospodin, 2M 14.25, ale už je neskoro! Dajme pozor, aby pre ľudí naokolo nebolo neskoro! Majme strach nad zahynutím ľudí! Prvé vystúpenie Mojžiša proti faraonovi bolo neúspešné, faraon zosilnel tlak. Hospodin povie Mojžišovi: uvidíš, čo urobím s faraonom. Faraon bude prinútený! Mnohí raz budú prinútení kapitulovať, mnohým ale už bude neskoro!

5. Ako je to s ľuďmi naokolo, ako je to so mnou? Bojím sa Boha? Uznávam Pána? Nie som reptákom, aj keď je „útlak slobody“? Lebo demokracia nás spútala putami luxusu, nezávislosťou, pýchou, nenávisťou ku druhým.

2M 5.1-6.13
Player needs JavaScript turned on.