Mojžiš X.

Dátum:
10. jún 2009
Series:
Rečník:
Length:
35:51:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 278, 277                                        Boh urobí cestu tam, kde to nie je možné.                   Daniel Jurčo 10.6.2009

Čítanie:  Iz 38.17b, Žid 11.29                                                             2M 14.1-31                                            Mojžiš X.

 

Úvod

- Odchod z Egypta bol historický okamih, stalo sa to po 400 rokoch, to bola dráma!

- My sme boli v otroctve komunizmu, vyšli sme z neho v roku 1989, keď sme získali slobodu.

Dnes máme SR, svoju vlastnú národnú identitu, aj svoj jazyk a vlastnú krajinu. Dnes žijeme v EU, máme k dispozícii všetky vymoženosti civilizácie. Dnes už ani nevieme oceniť to, o čom predchádzajúce generácie len snívali. Mnohí boli v otroctve, ale prišiel okamih 17.11.1989. Sovieti od nás museli odíť, prestali sme byť sovietskym satelitom. Dnes sme slobodná krajina. Všetko sa to otočilo a zmenilo. Nedávno sa ma na tieto veci pýtala jedna američanka, čo pre mňa znamená sloboda a demokracia.

- Odchod z Egypta bol historický okamih, stalo sa to po 400 rokoch, to bola dráma!

Egypt povedal: čo sme to spravili, že sme pustili Izrael? Musíme to všetko vrátiť späť! Išiel Egypt zabiť alebo len zajať Izrael, alebo ho len vrátiť späť? Išlo o život, alebo išlo len o zajatie?

 

A: Prechod cez more

1. Egypťania prenasledujú Izrael, V1-9. Boh pripravuje Egyptu pád a prehru. Egypťania sa vydávajú za Izraelom, snažia sa ich donútiť k návratu. Hospodin oznamuje Mojžišovi, že faraonovo srdce je zatvrdnuté, aj keď bolo 10 pliag. Tá posledná spôsobila odchod z Egypta. Snáď faraon čakal, že po bohoslužbe Hospodinovi sa Izrael vráti späť. Faraon myslel. Že Izrael je len dočasne na púšti. Ale keď sa dopočul, že Izrael uteká a odchádza natrvalo, Egypt sa vyberá s najlepšou vojenskou technikou, aby stíhali Izrael. Egypt má rýchle vojenské vozy, Izrael prakticky nemal žiadnu šancu. Tieto vozy mohli mať 2-3 člennú posádku.

2. Na Izrael padne strach, V10-14. Volajú na Hospodina o pomoc, to je jediná možná záchrana. Ale súčasne reptajú proti Mojžišovi. Ako zareaguje Mojžiš? Vyzve ľud, aby sa nebáli a čakali na Boží zásah, lebo Hospodin bude bojovať za nich. Boží ľud pri Božom zásahu nemôže nič iné, len mlčať.

Iz 30.15: keď sa obrátite a upokojíte, budete zachránení, v utíšení sa a v dúfaní bude vaša sila!

3. Prechod cez more, V15-18. Na Boží rozkaz Mojžiš zdvihne palicu Božiu a vody sa rozostúpia. Máme aj básnické opisy v Biblii k tejto udalosti, Iz 51.3n, Ž 74.13, 89.10.

4. Sám Hospodin je v akcii, V19n. Boh je stotožnený s poslom, anjelom Božím, ktorý sa stavia medzi Izrael a Egypt.

V20: Hospodin dal na Egypt tmu a na Izrael svetlo, tým Boh chránil svoj ľud.

V24: Hospodin vyhliadol – vyzrel zo stĺpu, ktorým sprevádzal Izrael, na egyptské vojsko. Boh spôsobil ťažkosti vojnových vozov, uviaznu, nie sú schopní manévrovania, kolesá zapadli, kolesá vypadli, V25a.

V25b: Egypťania poznávajú, že proti nim nebojuje Izrael, ale iná moc, nie ľudská. Egypťania v hrôze utekajú: Hospodin, Boh Izraelov, bojuje za nich. Utečme. Ale nebolo kde! V Egyptskom vojsku vznikne panika. Tzn. k boju mdzi Egyptom a Izraelom vôbec nedošlo. Len Božia palica v Mojžišovej ruke hovorí o tom, že Hospodin je v akcii!

- Egypťania končia tragicky. Božiemu ľudu nič neuškodí, lebo si ich Hospodin vyvolil.

- Sám Pán Ježiš Kristus prikázal vetru i moru a nastalo veľké ticho, Mt 8.26.

- Slovo v 2M 14 hovorí o dvoch skutočnostiach: Izrael prejde more po suchu, vody sa rozostúpia a nič sa im nestane.

Egypt sa stane obeťou mora, vody ho zatopia.

 

B: Boh v mori urobil cestu

1. Božie plány nie sú vždy hneď zrozumiteľné, V1-2. Boh prikázal Izraelu cez Mojžiša, kde sa majú utáboriť. Tábor je lokalizovaný podľa V2. Keď Boh jedná, človek nie vždy rozumie Božej logike. Lebo budúcnosť sa zdá byť nejasná, keďže prítomnosť sa nedá vyriešiť.

Boží ľudia sa často nachádzajú na mieste, ktoré sa javí ako zložité, kde netreba ostať. Boh má však inú mienku, On nielen oslobodí, ale dá takú lekciu človekovi, že na ňu nezabudne.

2. Boh má vždy dopredu pripravený svoj plán. Boh zjavuje svoj plán Mojžišovi, V3-4. Faraon sa dozvedel, že Izrael odchádza, uteká, V5a. Vzal 600 vojnových vozov. Egypt dostihol Izrael, keď ho predtým naháňal, V8b-9a.

Na Izrael padol strach, zľakol sa, lebo ich oči videli Egypťanov a ich oči nevideli Hospodina, V10. Vtedy jedni Izraelci volali k Hospodinovi a druhí reptali voči Mojžišovi, prečo sme neostali v Egypte?

Ž 106.7-8 hovorí a komentuje túto situáciu: naši otcovia v Egypte nerozumeli Tvojim divom, a nezmúdreli z nich. Nepamätali na Tvoju mnohú milosť, ale sa protivili pri mori, v Červenom mori. Avšak ich zachránil pe svoje meno, aby dal poznať svoju hrdinskú silu, Ž 106.7-11.

3. Poslúchať Boha. Božie jednanie ide podľa Božieho plánu, netreba nič iné, len poslúchať!

Božia odpoveď k Mojžišovi na reptajúci ľud, V13-14, štyti Božie inštrukcie, lebo Hospodin bude bojovať za vás, V14a:

1. Nebojte sa, V13.              2. Stojte! V13

3. Vidzte – pozrite, V13. Stojte na ceste a dívajte sa na Božie dielo záchrany.                        4. Mlčte! V14

V15-16: Hospodin hovorí Mojišovi: prečo kričíš ku mne? Povedz Izraelcom – nech už idú dopredu!

Ty pozdvihni svoju palicu, vystri svoju ruku na more a rozpoltí sa a Izraelci prejdú po suchu doprostred mora, V16.

Hospodin doslovne hovorí Mojžišovi: prestaň sa modliť ku Mne, volať na Mňa a začni jednať, pohni sa dopredu!

Tzn. je čas modliť sa, ale keď už máme vytýčený smer, prestaňme sa modliť a začnime sa hýbať!

4. Boh nie je limitovaný ľudskými možnosťami, V21-22. Mojžiš vystrel svoju ruku na more a Hospodin hnal more východným vetrom celú noc a obrátil more na sušinu, tzn. Boh urobil cestu morom, V21. A tak vošli Izraelci na túto suchú cestu mora a vody boli múrmi z oboch strán, V22. Nasleduje záver príbehu, V23-31: vody sa vrátili na svoje miesto, ale predtým zatopili nepriateľa, egyptské vojsko.

 

 

 

 

 

C: Izrael mal problém, reptal a pritom kričal k Bohu,

1. lebo sa díval dozadu, 2M 14.12 ľud povedal Mojžišovi: nechaj nás, nech slúžime Egypťanom.

2. lebo nemal vieru, preto potreboval Božie povzbudenie k viere, 2M 14.13 neboj sa. Hoci podľa Žid 11.29 vierou prešli more.

To nebola stromová alej milencov Anny zo Zeleného domu, ale veľmi vysoký vodný múr. Chceli čo najskôr to mať za sebou. Nebolo jednoduché prejsť túto zvláštnu cestu otvoreného tunela uprostred mora. Koniec cesty nebol vidieť, ten sa v obzore zužoval.

- Izrael nemal inú šancu, len vydať sa na cestu  a prejsť. Ale spolu s Izaiášom sa mení situácia: lebo tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nadobúdajú novej sily, Iz 40.31. Boh nám nedal ducha bojazlivosti, ale moci a lásky, 2Tim 1.7.

- Oveľa neskôr bola podobná situácia, keď Moab a Ammon išiel bojovať proti Jozafatovi, 2Paralip 20.14-15-17. prišiel Duch Boží na Jachaziela a povedal uprostred zhromaždenia: nebojte sa, nestrachujte sa nepriateľa pred množstvom, lebo nie je boj váš, ale Boží. Postavte sa, stojte a vidzte spasenie. Boží ľud sa klaňal Hospodinovi za toto Božie jednanie.

Iný text hovorí o Božom jednaní v Ž 46.9-12: poďte a vidzte, čo urobil Hospodin, upokojil, dal koniec vojne. Hospodin je s nami. Pevnou vežou vysokou je nám Boh Jakobov.

3. mal uprieť pohľad dopredu. 2M 14.15 Poďte dopredu. Hospodin hovorí Mojžišovi: povedz ľudu, aby už išli, vykročili.

Raz Pán Ježiš Kristus povedal Petrovi, Lk 5.3: zatiahni na hlbinu, spustite siete na lov. A hneď to urobili, do sietí sa nahrnulo veľké množstvo rýb, Lk 5.6.

 

D: Aplikácie

Máme zapísaný dramatický príbeh v 2M 14. Keď to čítame, nezdá sa to byť dramatické, ale ak by ste mali za úlohu to sfilmovať, zahrať túto scénu prechodu cez mre, vtedy človeka chytí úcta pred Bohom za to, čo On vykonal.

Cirkev dnes putuje. Pán Ježiš Kristus nám hovorí: choďte a čiňte učeníkov vo všetkých národoch, krstite v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Ja som s Vami, Mt 28.19-20.

Ideme dopredu, nie dozadu. Nežijeme minulosťou, ale prechádzame novými udalosťami. Hoci nás naháňa nepriateľ, musíme mu uniknúť a v sile Božej zvíťazíme, lebo boj nie je náš, ale Boží!

1. Čo znamená ísť dopredu pre cirkev.

Tzn. vieme, že nás vedie niekto lepší a silnejší. Tu na zemi sme dočasne. Máme nechať pohodlie, potešenie, rozkoš Egypta, ktoré nás spútavá. Ak ideme dopredu za Božími myšlienkami, to mení naše postoje. Ak ostávam v otrokovej mentalite, som spútaný hriechom, tým je poznačený životný štýl. Ale kresťan je iný, lebo má myseľ Kristovu 1Kor 2.6.

Patrím do Božieho ľudu, som Božím vlastníctvom, som Božím obľúbencom. Vyvolil som si Božie myšlienky, Božie veci, nie tento svet. Keď idem von s cirkvou, v spoločenstve veriacich, všetko dávam do Božích rúk.

2. Čo povedal faraon o Izraelovi, V3. Sú zapletení v zemi, zavrela ich púšť. Svet sa domnieva o cirkvi, o Božom ľude, že sú bezmocní, že nemajú žiadnu cenu, či vplyv. Faraon si myslí, že Izrael sa skôr či neskôr vráti späť do Egypta, lebo nebude vedieť, čo ďalej. Ak ste 400 rokov v otroctve a neviete žiť inak a všetko organizuje za vás iná moc, tzn. Egypt, radšej sa podvolia, tak uvažoval faraon.

- Komunisti dlhé desaťročia držali ľud, zrazu sa to zmenilo, začali sme budovať demokraciu, nevieme žiť v nej, trápime sa žiť v slobode. Starých otrokárov už niet, ale na ich miesto prichádzajú iní otrokári s pohodlím, rozkošou, hmotou, promiskuitou. Boží ľud potrebuje novú skúsenosť s Bohom. Svet podceňuje Boží ľud, pohŕda cirkvou. Ale svet zabúda na to, že cirkev je Božia, že hlava cirkvi je Pán Ježiš Kristus!

- Egypt naháňa Boží ľud. Egypt si myslí, už ich máme! Vojnu vyhráme! Boží ľud často súhlasí – prehrali sme! Svet nás dostihol a máme už porazeneckého ducha.

- Je zvláštny Boží paradox Božieho ľudu: volá o pomoc k Bohu a pritom repce k vedeniu cirkvi, voči Mojžišovi.

Pyšný svet je porazený. „Zdochýnajúci kôň sveta“ ešte kope, to nás mýli. Pán Ježiš Kristus zvíťazil, satan je porazený.

Satan ešte kope a ohlasuje sa. Ale Pán Ježiš Kristus je víťaz nad svetom, nebojte sa!

 

Záver

- Prechod Červeným morom bol Boží zázrak pre Boží ľud.

Pre Izrael tento prechod bol záchranou. Pán Boh opäť zachránil Boží ľud. Nová generácia potrebuje zažiť záchranu z Božích rúk. Apoštol Pavol v 1Kor 10.1-2 komentuje 2M 14: naši otcovia boli pod oblakom a prešli cez more.

Podľa V5 sa Bohu nezaľúbilo v nich, preto boli pobití na púšti, zahynuli na púšti, nedostali sa do zasľúbenej zeme.

Hospodin dáva v skutku prechodu cez more uistenie, že On má cestu tam, kde sa javí, že niet východiska.

- Rozdiel medzi Červeným morom a Jordánom.

V Červenom mori vidíme oddelenie od Egypta. V Jordáne za Jozuu máme vojdenie do Kanaánu.

Veriaci je oddelený krížom Pána Ježiša Krista od prítomného veku sveta. Aj keď je dnes veriaci obklopený vecami „Egypta“, už sme spojení s Pánom Ježišom Kristom.

- Oblak, more a Kristov kríž a Kristov hrob.

Čo znamenal pre starozákonný Izrael oblak a more, to pre nás dnes znamená Kristov kríž a jeho hrob!

Oblak zabezpečoval pred nepriateľom a more ich oddeľovalo od nepriateľa. Kríž Pána Ježiša Krista nás chráni pred všetkým zlým, hrob Pána Ježiša Krista je naša identita skrze krst s Pánom Ježišom Kristom!

Egypt sa pokúsil ísť tou istou cestou ako Izrael, ale všetci sa utpili, Žid 11.29. Mnohí sa nemôžu dostať do Božieho kráľovstva, tzn. pre telo a krv to nie je možné, 1Kor 15.50. Bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu, Žid 11.6.

- Prechod cez Červené more znamená druhú veľkú udalosť po Veľkej Noci – východe z Egypta. Izrael je medzi dvomi hradbami vody Červeného mora. Neskôr Mária, Mojžišova sestra spieva: spievajte Hospodinovi, lebo je veľmi zvelebený, lebo učinil pre nás záchranu. Červené more je obnova spásy, Veľká Noc sa bude pre Izrael opakovať, musia ju preživať nielen otcovia, ale aj synovia, ktorí prídu po nich v novej generácii.

No nielen nové pokolenie potrebuje novú záchranu, znovu opakujúcu sa zachránu, ale aj obnovujúce spasenie.

Konáme pokánie, ak ho nebudeme robiť, nedostaneme sa do cieľa. Musíme prechádzať svoje „Červené more“.

Pán viedol svoj ľud cez Červené more cez nepriaznivé miesto. Toto je spôsobené od Pána pre cirkev, aby sa obnovovala v ťažkostiach. Prežiť radosť z mocného a zachraňujúceho Boha.

 

2M 14.1-31
Player needs JavaScript turned on.