Mojžiš Xl.

Dátum:
17. jún 2009
Series:
Rečník:
Length:
30:16:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 225, 150                       Mojžišova pieseň na brehu Červeného mora.           Daniel Jurčo 17.6.2009

Čítanie:  Ž 149.1-6a, Žjav 15.1-4                                     2M 15.1-21                                          Mojžiš Xl.

 

A: Mojžišovo vyznanie viery v piesni.

Máme v Mojžišovej piesni predstavenie, kto je Boh, Jeho atribúty, ale aj Jeho činy pri Božom ľude.

V 2M 15.1-21 máme dve piesne: Mojžišovu a Márie. V minulej časti sme hovorili o prechode Červeným morom.

2M 14 je próza, 2M 15.1-21 je poézia v piesni. Táto pieseň sa vyskytuje aj v Žalmoch 74.13, 76.7, 89.10, 106.8-11.

Izraelské vyznanie viery exodu je zapísané aj v 5M 26.5-9.

V1-2: Mojžiš nazýva Hospodina: Boh môjho otca.

Táto pieseň začína oslavou Hospodina. Izrael sa priznáva ku svojmu Bohu. Zaznieva tu osobné vyznanie: Hospodin je môj Boh.

Pravá viera jednotlivca pokračuje v nadväznosti línie a tradície spoločenstva celého Božieho ľudu.

V3-12: Sám Hospodin jedná v tejto vojne.

Božia moc sa postavila proti nepriateľom Egypta, ktorý mal moderné vojsko, javilo sa byť nepremožiteľné. Ale Hospodinovi sa nikto nevyrovná. Lebo sám Hospodin jedná v tejto vojne! Lebo Jeho pravica a jeho nozdry, to sú prejavy a symboly  Božej moci.

Stačí pokyn Hospodinovej ruky a všetko musí poslúchať. Hospodin boj za záchranu izraela je boj s temnými silami a pohanskými bohmi.

V13-19: Raz na vrchu bude stáť Hospodinov chrám.

Táto pieseň nemá v sebe len udalosť pri Červenom mori. Táto pieseň má v sebe svoje pokračovanie. Raz na vrchu bude stáť Hospodinov chrám, V17.Tým sa prorocky myslí na Jeruzalemsky chrám.

V20-21: Mária so ženami spieva svoju pieseň.

Tým odpovedá na pieseň Mojžiša s mužmi.  Jej pieseň je refrén na tie isté slová, ako mal Mojžiš. Kedysi bol striedavý spev mužov a žien, ktorý bol doprevádzaný bubnami a tancami. Táto pieseň je vlastne vojnová pieseň, v ktorej sú oslavované víťazné boje Hospodinove. Apoštol Pavol vidí v prechode Červeným morom predobraz krstu, 1Kor 10.1n.

 

B: Nádherná pieseň víťazstva.

Jasavý chválospev.

2M 15.1.21 má nádhernú pieseň víťazstva Izraela, keď na brehu Červeného mora videli Božiu veľkú moc, videli záchranu od Boha. Izraelci predtým volali v úzkosti egyptského otroctva, ale Pán ich zachránil. Preto celé zhromaždenie prepukne v jasavý chválospev, keď boli predtým pokrstení v oblaku a v mori. Vody Červeného mora boli za nimi, videli za sebou mŕtvych egypťanov, ktorí im usilovali o život. Izraelci sú zachránení na brehu mora.

Počuť spev 600 tisíc mužov.

Zrejme Mojžiš predspevoval s Áronom, ostatní sa pridali a opakovali jeho slová.

V tejto piesni niet slova o ľudských schopnostiach, len o Božej moci. Od začiatku až do konca je tu reč o Hospodinovi. Srdcia Izraelcov sú plné chvály Hospodinovi.

Pane, rozveselil si nás svojimi skutkami, plesať budem pre skutky Tvojich rúk, Ž 92.5

Táto vzorka chvály je príkladom pre nás. Moja sila je Hospodin, V2, Pane, Ty si viedol svoj ľud, V13.

Táto pieseň je plná oslavy Boha, Je to v protiklade s tým, čo sa spieva v iných piesňach o sebe samom, keď sme zlyhali, keď „nesieme batoh svojich vín“.

Je nemožné spievať túto pieseň chvály, ak sa dívame len na seba. Ak sme stále v pochybnostiach o sebe, o svojej kresťanskej identite, potom sme ešte nevstúpili na cestu velebenia Boha.

V piesni Mojžiša je zaujímavý motív, V3: Pán vedie svoj ľud v svojej sile k príbytku svojej svätosti. To je prorocké predvidenie Božieho domu, chrámu na vrchu v Jeruzaleme.

 

C: Oslava Hospodina.

Pieseň Mojžiša je jedna z najkrajších častí 2M. Má v sebe duchovný a teologický štandard, normu pre chvály.

V2-6: Budem Ho vychvaľovať.

Sústredenie sa na Hospodinovu silu a moc, Božia suverenita nad faraonom. Slovo – budem Ho vychvalovať, vybudujem Mu svätyňu, tzn. budem Ho chváliť, vyvyšovať! Piaty verš je povedaný poeticky: priepasti prikryli faraona a jeho vojská.

V3-10: Dve myšlienky: Božia moc nad živlami. Božia moc nad nepriateľom.

V8: je poetické vyjadrenie Božieho zásahu s vodami. V9: Božie jednanie nad arogantným Egyptom, svetom.

Nepriateľ si trúfa, ale Hospodin je silnejší bez konkurencie. Nepriateľ sa vysmieva, je si vedomý svojej vojenskej dominancie,

V11-18: Kto je Tebe podobný, Hospodine? Nikto!

Pohanské kniežatá sa budú desiť pred Hospodinom, V15-16a, budú musieť počkať, kým neprejde Boží ľud domov.

V13: Boh udieľa svoje milosrdenstvo svojmu ľudu. V14: Ale tí, ktorí rebelujú, na nich padne súd a strach.

 

D: Pieseň vyslobodených.

- Pieseň Mojžiša je poetická verzia príbehu v 2M14.  V1-3: Pieseň Mojžiša je oslava suverénneho Boha. Pieseň Mojžiša je oslava za Jeho jednanie proti Egyptu V4-12.. Pieseň Mojžiša hovorí o vstupe do Kanaánu, čo sa tam stane, V13-18.Skúsenosť Mojžiša a Božieho ľudu s Božou mocou je súčasťou Božej zmluvy s Izraelom. Prejavuje sa jedinečnosť Božia v Božích skutkoch.

- Táto Mojžišova a Máriina pieseň o Hospodinovi strhla mužov a ženy ku oslave. Boží ľud bol spevavý národ. Čo by bol Boží ľud bez spevu? Doteraz Izrael len nariekal, reptal, tu ho počujeme poprvýkrát spievať!

Otázka: Ako je to s nami: spievame alebo repceme, hudreme, kritizujeme?

Táto pieseň nezaznela na slávu ľudí, ale len slávu Boha. Mojžiš zastal na brehu mora, aby vzdal hold Hospodinu.

To je miesto zastavenia, kde oslavujú Boha. Je to pamätné miesto, keď starozákonná cirkev spieva Bohu na slávu.

Sú to pamätné dni, keď spievali ódy na Božie víťazstvo. Ale Boží ľud musí tiahnuť ďalej na Boží rozkaz!

Aplikácie

1. Máme staré a nové piesne.

Nemáme duchovný nápev Mojžišovej piesne. Boli pred nami generácie otcov, mali svoje skúsenosti s Bohom. Položili svoje skúsensoti do poézie, do piesní. My máme ich staré piesne v Kresťanskom spevníku, ktoré si dnes spievame. My ich spievame ako našu odpoveď na Božie jednanie. Spievame piesne, ktoré už niekto skomponoval.

Nová pieseň to je nová odpoveď na Boží čin záchrany. My sa môžeme stotožniť s piesňami Royovej, či Lipovského. Ide o to, aby sme spievali srdcom piesne radostným srdcom ako Mojžiš a Mária.

 

2. Bytostne sme prestali prežívať, že hriech je náš Egypt.

Prestali sme vnímať ohrozenie hriechom. Prestali sme vnímať hrôzu z hriechu, z Egypta – sveta okolo nás. To je prejav našej vlažnosti. Keď sme pred bránami smrti, vtedy na nás dolieha minulosť neriešeného hriechu.

Dnes je našou úlohou spoliehať sa na Boha. Dnes repceme, keď nemáme peniaze, keď je ich nedostatok. Prestali sme na prvom mieste hľadať Božie kráľovstvo. Učme sa dôverovať Pánu Bohu, lebo On otvára riešenie tam, kde zdanlivo niet cesty. My všetci musíme prechádzať Červeným morom s Bohom. Boh nám v Kristu urobil cestu.

Ak objavíme Pána Ježiša Krista, tam cirkev spieva, satan je uvrhnutý doprostred mora. Boh nám v Kristu odkrýva cestu. Buď Mu za to sláva!

 

3. Tí, ktorí sú vyslobodení, tí spievajú.

Uvádzam niekoľko myšlienok Jana Hellera z knihy Stezka ve skalách, Kalich 2006, str, 139, Vysvobození zpívají.

V Biblii vidíme, že Boží ľud spieval po vyslobodení: Debora a Barak, Sud 5. Izraelské ženy oslavujúce Dávida, 1Sam 18.6. Z obnovy Jeruzalema za Nehemiáša, Neh 12.52. Uzdravený kráľ Ezechiáš spieval vyznanie, Iz 38.20.

- V Starom zákone vyslobodení spievajú pieseň Hospodinovi a nevyslobodení a zajatí nariekajú. V Novom zákone Pavol a Sílas spievali v žalári, Sk 16.21. Apoštol pripomína efezským, aby vo svojich srdciach spievali Pánovi, Ef 5.19. Prtim spievajte žalmami, spevmi spievajte Pánovi vo svojom srdci, Kol 3.16.

My máme dôvod na radosť spievať, lebo sme vyslobodení, Žid 2.14 lebo Pán Ježiš smrťou zahladil toho, ktorý má vládu smrti, t.j.diabla a vyslobodil tých, ktorí boli držaní v otrostve. Tí, ktorí dnes nie sú vyslobodení, tí nariekajú, reptajú, hundrú, kritizujú. V Starom zákone spievajú Hospodinu tí, ktorí sú vyslobodení z Egypta, zo zeme útlaku.

V Novom zákone spievajú vyslobodení, tí ktorých Pán Ježiš Kristus vyslobodil z hriechu.

Otázka: sme vyslobodení z hriechu, alebo otročíme hriechu? Kresťan spieva aspoň v srdci, keď mu nie je do spevu. Kresťan je človek nádeje, lebo hľadí hore, spieva a svieti, lebo vyzerá a bdie! Ak nespievame, potom ľuďom okolo naznačujeme, že nepatríme medzi vyslobodených ľudí. Ak stále len vzdycháme, to je znak nehotového kresťana. Ide o to, že máme spievať. Pán Ježiš Kristus dáva novú pieseň, pieseň Božieho Baránka a pieseň Mojžiša. Naše volanie v modlitbe k Pánovi: Pane Ježišu Kriste, nauč nás to, čo ešte nevieme, spievať tak, aby si Ty Pane mal prvé slovo a nie my! Odpusť nám Pane, našu zahorknutosť, zachmúrenosť, ktorými zaťažujeme našich najbližších. Nauč nás Pane svojim Duchom, aby sme sa aj vo svojich ťažkostiach a bolestiach radovali, že Ty Pane Ježišu Kriste si zvíťazil a si s nami!

 

 

2M 15.1-21
Player needs JavaScript turned on.