Mojžiš Xll.

Dátum:
24. jún 2009
Series:
Rečník:
Length:
33:24:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 235, 475                                                                     Mara a Elim                                        Daniel Jurčo 24.6.2009

Čítanie:  5M 8.2                                                                                  2M 15.22-27                                        Mojžiš Xll.

 

A: Prečo sa život stáva horkým namiesto toho, aby bol sladký a príjemný?

Často nepochopíme, že trápenie, ťažkosti, choroby sú pre naše dobré. Niekedy sme znepokojení, prečo nás stále vyhľadáva zlé. Veď malo byť všetko byť dobré, sladké, na potešenie a príjemné. Dôležité je to, aby sme teraz boli na Pánovej strane, keď ešte nie sú zložité dni. Apoštol Pavol hovorí v tom známom texte Rim 8.28 A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Aj keď sa niekedy zdsá, ýe Pán Boh na nás zabudol a zlé veci prišli a zlí ľudia sú všade okolo. Často musíme čeliť situáciam, ktoré sú veľmi horké pre nás, cez ktoré musíme prejsť. Musíme prejsť cez údolia horkosti, depresia, zúflatsva. To preto, aby sme vyšli hore na vrch víťazstva, radosti a šťastia. Pán Boh nám dnešným slovom chce pripomenúť ešte jednu dôležitú vec a síce, aby sme nehudrali, nereptali voči Bohu a jeho služobníkom!

1. Aké je pozadie našeho dnešného textu, V22? Je to asi najväčšia udalosť z knihy 2M, ktorú zažil Boží ľud, prechod Červeným morom. Potom nasledovala Mojžišova pieseň s ľudom, s tancom! S radosťou vyslobodených a zachránených!

2. Príde zlá situácia, V22. Boží ľud sa musí pohnúť ďalej, nasledujú Mojžiša a HospoDINA. Boh vedie cez Mojžiša ľud na miesto, kde nie je voda, sú na púšti Šúr, sú v divočine, tri dni sú bez vody, deti, ženy a dobytok.

3. Zo zlej situácie sa stane ešte horšia, V23. Objaví sa pred nimi vytúžená voda, ale nie je pitná. Miesto Mara s púštnou horkou vodou. Čo urobiť v takejto situácii? Aky by ste vy zareagovali v takejto chvíli?

4. Odpoveď Božieho ľudu, reptanie, kňučanie, hundranie, V24. Je udivujúce, čudné, že hnev ľudu voči Bohu sa otočil na Mojžiša! To je skúsensoť a pozorovanie zo života cirkvi, ako ľudia hundrú a útočia na vodcov!

Stalo sa vám niekedy, že by ste podobne odpovedali ako Izrael v hneve na Mojžiša?

5. Aká bola odpoveď Mojžiša, V25? Mojžiš sa nepridal ku reptaniu, nehundral, nekňučal, neposielal protestné listy k Bohu. Neodvrával Božiemu ľudu, ani na neho nenakričal v hneve! Čo robí Mojžiš? Modlí sa. Ako sa modlí? Tak že volá a kričí k Hospodinovi. Riešenie danej situácie nie je u Mojžiša, ale u Hospodina! Boh má drevo na uzdravenie! Toto je symbol a predobraz dreva kríža Pána Ježiša Krista! Apoštol Peter  hovorí v 1Pt 2.14:

Pán Ježiš sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili spravedlivosti, ktorého sinavicami ste uzdravení. Toto drevo kríža uzdravuje našu dušu!

Tak nám Boh ukázal dar spásy, záchrany na dreve Mojžišovi, ktorý ho má vhodiť do horkej vody! My musíme vziať drevo kríža Pána Ježiša, t.j. posolstvo evanjelia do horkého a sklamaného života človeka, viesť ho ku Kristovi, aby človek pod vplyvom Ducha Svätého ozdravel od hriechov!

Niekedy sa nám zdá, že Pán dovolí, aby sme mali v živote namixovaný horký nápoj. Ale keďe sa spojíme s Pánom Ježišom Kristom, On všetko premieňa svojim časom na sladkú, uzdravenú dušu.

6. Aká bola odpoveď Hospodina, V27? Izrael príde do Elima, kde bolo 12 studní a 70 paliem. Pre Mojžišovu poslušnosť Hospodin im mení vodu z horkej na sladkú a nielen to, vedie ich ku 12 studniam a 70 palmám.

Boh dáva pramene vôd od Pána Ježiša Krista. Kto príde k Nemu, ten nebude smädný.

 

Tri body na záver tejto časti

1. Sme v tomto svete, ktorý je vestibul večnosti, to je Božie miesto na tejto zemi, kde sa učíme poslúchať, pripravovať a cvičiť v pobožnosti.

2. Nezastavme v Mare, ale posuňme sa z Mary do Elimu!

3. Oslavuj Pána, aj keď sa zdá, že všetko zhaslo, aj kleby sa zdalo, že všetko skončilo nezdarom podľa vyjadrenia proroka Habakuka 3.17-18 Keby hneď aj nekvitol fík, a nebolo by úrody na viničoch; keby sklamalo dielo olivy, a polia by nedorobily potravy; keby drobné stádo bolo odrezané od košiara, a nebolo by hoväda v stájach, ja sa jednako budem veseliť v Hospodinovi, budem plesať v Bohu svojho spasenia.

 

B: Porovnanie putovania Božieho ľudu s našim putovaním dnes

Na ceste putovania Božieho ľudu sú miesta, kde sa &Boží ľud zastaví.

1. Miesto vyslobodenia, V22. Je to miesto oslobodenia od Egyptského nepriateľa, sú na brehu Červeného mora.

Od tohot miesta z brehu Červeného mora ide Mojžiš, keď ich rpedtým Pán Boh vyslobodil od nepriateľa.

2. Miesto vyprahlosti, V22. Potom vyšli na púšť Šúr, kde putovali tri dni, nenašli vodu. &sú časy putovania s Bohom, keď sa nezdá, že by sme boli občerstvení z Božej blízkosti.

3. Miesto sklamania, V23-25. Keď našli po troch dňoch putovania vodu, potešili sa z toho, ale nemohli ju piť. Tá voda bola horká. Preto sa to miesto vola Mara. Tu začali ľudia reptať proti Mojžišovi so slovami: čo budeme piť?

4. Miesto s Bohom, V25-26. Mojžiš vie, ktorým smerom je riešenie životnej ťažkosti. Mojžiš volá k Hospodinovi a Pán mu ukázal kus dreva, ktoré hodil do vody a voda sa stala sladkou, pitnou. Boží človek ide cestou vyslobodenia do vyprahnutosti a sklamania na stretnutie s Bohom, aby získal dynamiku života.

5. Miesto života, V27. Boží ľud prišiel do Elimu, kde bolo 12 studní a 70 paliem a tu sa utáborili. Boh mal pripravené nádherné miesto pre svoj ľud. Aj pre nás má Pán pripravené nádherné miesto, kde sa občerstvíme, kde si odpočinieme, kde nájdeme útočište.

Kde sa nachádzame na našej duchovnej ceste?

- potrebujeme vyslobodenie z pút otroctva hriechu?

- sme na vyprahlom mieste bez vody?

- sme sklamaní z okolností života, ktoré sú proti nám?

- sme ochotní volať na Boha a prijať od Neho smer života?

- Lebo Pán Boh má miesto plné života a dynamiky pre nás!

 

C: Ide o uzdravenie horkej vody.

Z toho usudzujem, že môžeme aplikovať myšlienky svojho uzdravenia.

1. Pán Boh často používa vlastné procesy a postupy pri našom uzdravení. Pán nás chce vyformovať na Boží charaketer. Dôraz na dnešné uvažovanie može byť aj V25-26: A Mojžiš kričal k Hospodinovi; a Hospodin mu ukázal drevo, ktoré keď hodil do vody, voda sa stala sladkou. Tam mu vydal ustanovenie a súd a tam ho zkúsil. A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som len, ktorý ťa uzdravuje. Nehľadajme u Pána vždy len uzdravenie, ale robme oveľa viac a síce prevenciu. Pýtaj sa Boha, čo je Jeho vôľa a podriaďuj sa jej. 

2. Pán Boh chce od nás, aby sme Mu dali väčšiu chválu cez proces uzdravenia. Žamista nás vyzýva, Žalm 103.2: Dobroreč, moja duša, Hospodinovi, a nezabudni niktorého zo všetkých jeho dobrodení, ktorý ti odpúšťa všetky tvoje neprávosti, ktorý uzdravuje všetky tvoje nemoci,

3. Pán Boh dáva svoju pomoc, keď si spojený s Božím ľuďom.

4. Pán Boh používa choroby, dovolí prišli na nás aj zložité veci.

5. Pán Boh to dá preto, aby sme Mu dali väčšiu chválu. Nikto nezhrešil, stalo sa to pre väčšiu slávu Božiu, J 9.2-4.

6. Vidíme Božiu suverenitu a Božiu zvrchovanosť, keď On dovolí. Mám dôveru v Božiu pomoc a nie v kritike Mojžiša či iného vodcu.

7. Pán Boh môže všetko otočiť. Pritom Pán pozná naše obmedzenie.

 

D: Pohľad na Mojžiša

Je ľahké obviniť Mojžiša, on za to môže. Je typické pre určitý typ ľudí, obviniť druhého z nedzadu, že ma doviedol niekde. Učíme sa od Mojžiša jeho reakcii byť v spojení s Bohom na modlitbe. Nechajme sa Bohu otestovať.

Mojžiš mal tiež svoju horkú Maru:

- keď musel jednať so zlatým teľaťom, 2M 32.19,

- keď musel zápasiť o mannu a mäso, 4M 11.10-15,

- keď musel čeliť obvineniu Arona a Márie, 4M 14.5,

- keď Korachovci rebelovali proti nemu, 4M 16.3.

Skúsme sa vžiť so postavenia Mojžiša! Čo robil Mojžiš? Volal na Pána v ťažkosti! Pán Boh sa mu ozval a dal mu riešenie v dreve a tak mal Boží ľud čo piť. Čo bolo ďalej? 4M 33.9 hovorí, že keď odišli z Mary, prišli do Elima. A v Elime bolo 12 pramenných studní a 70 paliem a táborili tam. Toto je dobré slov: a keď odišli z Mary. Tzn. skončilo toto neslávne obdobie hundrania v Mare, skončilo nariekanie v Mare, prichádza nová radosť, lebo sú v Elime, prekrásnom mieste.

Máme iný starozákonný príbeh, Jozefov. Jozef musel prejsť horkým obdobím, ba ynskôr mohol služiť lepším!

Jozef mal bolestivé obdobie, keď bol pod tlakom, to preto aby neskôr mohol byť oslobodený od horkosti k lepšiemu.

 

Citát od J.O.Markuša, Mojžiš a Desatoro. str 115: Z radostných spevákov sa vykľuli samí buriči. Bola nielen voda horká, ale zhorknutý bol celý Boží ľud. Je ťažko žiť a putovať so sklamanými a zatrpknutýmiu ľuďmi. Ľudia šomrú, protestujú nie proti Bohu, ale proti Mojžišovi. Šomrať na druhého je to najľahšie. Každý vodca, kazateľ sa môže dostať do podobného stavu ako Mojžiš. Je typické, že reptajúci nechcú reptať proti Bohu. Ľudia repcú, ako sa domnievajú z Božej horlivosti, voči vodcovi. Pritom zabúdajú, že nepohŕdajú človekom, ale samým Bohom. Boží ľud sa musí vždy veľmi vážne skúmať, keď začne reptať proti Božiemu služobnéíkovi, lebo tým sa dotýka Božieho oka! J.O.Markuš hovorí: bratia, nikomu neradím, aby sa dostal do rozporu s Božími služobníkmi, lebo to je rozpor so svätým Bohom.

 

Záver

- Vždy dávam niekoľko uhlov pohľadu na preberaný text. Môže sa niekedy zdať, že sa opakujem v myšlienkach, to je možné, ale snažím as o to, aby som dospel v závere zhodnotenia ku rôznym dôrazom.

- 2M 15.22-27 je obľúbený text mnohých, ktorý má stále čo povedať:

-          pre Boží ľud ako celok vtedy a dnes,

-          pre vodcov Božieho ľudu vtedy a dnes,

-          pre zistenie, aký je Boží plán pre cirkev.

- Starozákonný text v Prísl 14.10 hovorí, že každé srdce pozná horkosť svojej duše.. Človek sa pýta, prečo Pán Boh dovolí takéto horkosti? Odpoveďou je slovo z 5M 8.2 A budeš pamätať na všetky cesty, ktorými ťa viedol Hospodin, tvoj Bôh, toto už štyridsať rokov po púšti, aby ťa ponížil, aby ťa zkúsil, aby sa zvedelo, čo je v tvojom srdci, či budeš ostríhať jeho prikázania a či nie.

- Dnes ide o tom preskúmať seba, či som zahorknutý alebo či som uzdravený? Bojme sa toho, čo napísal apoštol Pavol v  1Kor 10.1-13, že Boží ľud hudral, reptal a Boh ich pobil na púšti. Dnes nás chce Boh uzdravovať svojimi postupmi a svojimi procedúrami.

- Je oveľa jednoduchšie začať hundrať, reptať na „Mojžiša“. Mojžiš za to môže, že sme tam, kde sme!

Mnohí končia v Mare ufňukaní, uhundraní voči „Mojžišovi“. Mnohí sa vyhýbajú nebezpečnej ceste byť s Božím ľudom. Môžu sa okrem toho vyskytovať aj falošní proroci či vodcovia, ktorí držia s rebelujúcimi hundrošmi, ktorí siahali na Mojžiša. Sú pochybní vodcovia, ktorí držia s krikľúnmi a rebelmi. Mojžiš to schytal z rodiny a z ľudu, keď mal proti sebe vzbúrencov.

- Pán Boh rozkáže, aby odišli z Mary. Božia cirkev sa nesmie zdržiavať na miestach horkosti. Pán sa postará o to, aby sa cirkev dostala do Elimu, kde tečú živé pramene a rastú osviežujúce palmy. Číslo 12 a číslo 70 ukazuje Božiemu ľudu cestu ďalej. Pán Boh bohatstvom stromov a hojnosťou vody v púšti ukazuje, že On ohradzuje a oživuje svoju cirkev. Pán Boh sa stará o tom, aby cirkev mala na púšti elim, kde je možné sa zastaviť. Ale ani v Elime cirkev nemôže ostať stáť, muséí ísť ďalej. Elim nie je nebo. Existuje poriadok putovania: Mara a Elim, Elim a zase Mara, všetko vo svojom čase. Pán Boh nedal v Mare len uzdravenie horkej vody, Pán Boh dal aj ustanovenie, zákony a súd: A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravedlivé v jeho očiach, a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, niktorej z nemocí, ktoré som doložil na Egypt, nedoložím na teba, lebo ja Hospodin som len, ktorý ťa uzdravuje. V26

 

2M 15.22-27
Player needs JavaScript turned on.