Jan Hus 2009

Dátum:
08. júl 2009
Series:
Rečník:
Length:
32:56:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 214, 211                                                                      Jan Hus 2009                     Daniel Jurčo 8.7.2009

                                                                                              Žid 11.4, 2Tim 2.9, Lk 12.49

... zomrel, ale ešte hovorí, Žid 11.4,  ... ale slovo Božie nie je vo väzení, 2Tim 2.9

Oheň som prišiel hodiť na zem a čože chcem, a je už zapálený? Lk 12.49

Keď sa Majster Jan Hus odvolal na Krista, stredoveká cirkev a jej predstavitelia sa z toho smiali.

Český prezident Václav Klaus povedal 6.7.2009 v Betlémskej kapli o.i. toto:

Pripomíname si 594. výročie od smrti Majstra Jana Husa, 6.7.1415, odvtedy sa udialo veľa v dejinách.

Majster Jan Hus bol kňaz a kazateľ, až postupne sa stal cirkevným reformártorom európskeho významu. Bol akademicky vysoko vzdelaný človek na pražskej univerzite, je to už 600 rokov od známeho Kutnohorského dekrétu, keď nemeckí učitelia museli opustiť pražskú univerzitu. Tým sa však stalo, že univerzita sa síce národnostne očistila, ale odborne išla úrovňou dolu.

- Dnes sa zastavujeme pri významnom človekovi 15. storočia, nechceme mať hodinu dejepisu. Mnohí myslia, že Majster Jan Hus už nemá čo povedať. Je pravda, že mnohí nevedia nič o pravde, pre ktorú Hus bol ochotný dať svoj život. Nie je veľa osobností z dejín, ktoré by nechali odkaz: miluj pravdu, braň pravdu.

- Mnohí čítajú sprostredkované Husove myšlienky, ale nikdy ho nečítali priamo z jeho kníh. Preto máme pravdu hľadať, milovať a brániť až do smrti. Pán Ježiš Kristus je tá pravda. Majster Jan Hus hľadal Krista, miloval Ho, bránil až po smrť!

A: Informácie o Husovi. Majster Jan Hus sa považuje za predchodcu protestantov.

Majster Jan Hus pochádzal z južných Čiech, narodil sa asi v r. 1371 v Husinci u Prachatic.

Promoval na pražskej univerzite spolu s priateľom, Jakoubek ze Stříbra. Stal sa správcom Betlémske kaple, kde ľudia radi chodili na jeho kázne, vzdelaní, šľachtici, kráľovná Žofia ale i jednoduchí ľudia.

Majster Jan Hus je významný stredoveký český teológ, kazateľ a neskôr reformátor. R 1393 získal hodnosť bakalára, 1396 majster slobodných umení, od 1400 ako univerzitný profesor, 1402 vysvätený na kňaza, rektor.

R 1409 dosiahol s ďaľšími osobnosťami vydanie Kutnohorského dekrétu, češi získali prevahu na univerzite. Študoval teológiu, dnešným jazykom by som povedal, že mal bohatú publikačnú činnosť. Ale výrazným spôsobom dal silu pre kazateľstvo!

- Píše česky: spisy teologické, 1413: Knížky o svatokupectví, Postilla, Výklad viery, Desatera.

Píše latinsky: O šesti bludech, De ecclesia. Začal písať, keď musel opustiť Betlémskou kapli, v ktorej bol od roku 1402 do 1412.  V diele o cirkvi De ecclessia Hus poukazuje na cirkev  z hľadiska teoretického, biblického s tým, že Pán Ježiš Kristus je hlava cirkve a nie rímsky biskup. Postilla obsahuje nedeľné a sviatočné biblické kázne.

O svatokupectví uvádza Hus polemiku vtedajšieho zlého života cirkve, je proti predaju odpustkov. Tu je viditeľný vplyv Viklefa. Jedna z Viklefových myšlienok bola: vziať majetok cirkvi, ktorá bola už svetská. Viklef tvrdil že počas omše sa chlieb a víno nepremieňa na Kristovo telo a krv. Chlieb ostáva chlebom a víno vínom. Cirkev chcela zničiť Viklefove spisy, zavrhla toto učenie ako kacírske. Hus sa líšil od Viklefa i v tom, že bol český vlastenec, uvedomoval si nemeckú rozpínavosť. Preto v Betlémske kapli káže len česky, preto mu nešlo len o hovorené slovo, ale aj české písmo. Hus sa zaslúžil aj o vývoj českého jazyka. Majster Jan Hus použil češtinu ako prirodzený jazyk, tak sa stala národnostným prostriedkom, usiluje o vzdelanie. Snaží sa uvoľniť človeka od nežiadúcej vonkajšej cirkevnej či štátnej autority.

- Na Husovu obranu sa postavil Křišťan z Prachatic a právnik Jan z Jesenice, ale neskôr Křišťan nalieha na Husa, aby odvolal svoje myšlienky, zvlášť tézu o hlave cirkvi, čo Majster Jan Hus odmietol, povedal že pápež je len námestník Kristov a cirkev spoločenstvom predurčených ku spaseniu.

- V roku 1411 bol exkomunikovaný ako kacír, 1414 cisár Zikmund vyzval Husa na koncil v nemeckej Kostnici, aby tu obhájil

svoje názory pred cirkevným snemom. Hus trval na svojich postojoch, 6.7.1415 bol ako kacír upálený.

Stále ho tlačili ku ku tomu, aby na koncile – sneme odvolal svoje učenie a Viklefa, tým by si vraj zachránil život. Väzenie bolo vtedy kruté, až ochorel. Ale Majster Jan Hus sa nepoddal, viac mu záležalo na princípoch než na živote.

B: Reflexie o Husovi.

- Niekoľko otázok: Je Majster Jan Hus len pre úzko špecialne poslucháčstvo? Patrí Majster Jan Hus len pre čechov? Má Majster Jan Hus dosah aj na naše územie? Máme prípad Husa na diaľku 500 rokov, ktorý bol Bohu poslušný, ktorý odmietol poslúchať svetskú inštitúciu, vtedy skazenú cirkev.

- Údajne Alexander Dubček v roku 1968 pred udelením čestného doktorátu na univerzite v Bologni povedal, že chcel dať tému o Majstrovi Janovi Husovi vo svojej promočnej prednáške.

- O čo ide, keď premýšľame o Husovi?

Ani nie tak dramatičnosť Husovho príbehu, ale pohľad do jeho diela, ktoré dáva jeho myšlienky a jeho dobu.

Ide o myšlienkový zápas Majstra Jana Husa, preto čítajme jeho dielo, čo napísal, čo povedali jeho odporci. Jedná sa o zápas ideológií. Vezmime Husove knihy zo zaujatím vytvorme si svoj vlastný názor!

Dve poznámky: 1. Nie vždy má byť centrom Kostnický proces, všetko sa akoby len okolo neho točí.

2. Niekedy máme tendenciu hodnotiť a vykresliť všetko buď negatívne alebo pozitívne, aj povahové rysy odporcov Husa.

- Majster Jan Hus sa snažil o duchovnú obrodu, ktorú mnohí uznávali. Majster Jan Hus mal na to právo, lebo žil bezúhonne v porovnaní s inými. Latinská kniha De ecclesia – o cirkvi bola príležitosť na diskusie a rozpravy. Mala dogmatický charakter a za výroky v nej bol Majster Jan Hus súdený v Kostnici. Hoci Husove spisy boli skôr určené pre akademickú obec univerzity, aj mnohí bežní ľudia pochopili, o čo ide. Veď boli naraz dvaja pápeži a tretí nastupoval. Pre bežných ľudí bolo jasné, že cirkev blúdi so svojim učením, mnohí kňazi žili nemravne.

- Majster Jan Hus bol ochotný dať život plameňom ohňa, aby potvrdil, že Kristus je mu viac než život. Majster Jan Hus sa odvolal na Krista. Husovo odvolanie sa ku Kristovi bolo v Kostnici hodnotené ako kacírsky čin, smiali sa z toho, keď sa odvolal ku Kristu.

- V čase Majstra Jana Husa bol v Prahe kráľ Václav, ktorý sa upil k smrti, arcibiskup Zbyněk, ktorý miloval peniaze.

Václav a Zbyněk sú predstavitelia a spojenci trónu a oltára. Do Kostnice poslal Husa novonastúpený a zradný kráľ Zikmund.

- Nerobíme si ilúzie o tom, že pochopíme, ako to vtedy bolo za Husových čias. Veď my sami nerozumieme dnešku, keď nevieme jasne zaujať stanovisko k rôznym ťažkým veciam dnešného sveta.

- Koncil v Kostnici naliehal na Husa, aby odvolal svoje i Viklefovo učenie, ale jednoznačné slovo Majstra Jana Husa „neodvolám“ ide storočiami cirkevných dejín. Keď sa koncilu nepodarilo presvedčiť Husa, bol vydaný svetskej vrchnosti k poprave. Otcovia koncilu si uvedomovali nebezpečie učenia Husa, chceli sa s ním nekompromisne vysporiadať. Husovi odporci sa sústredili na teologickú rovinu, Majster Jan Hus nebol doktor teológie, zosmiešňovali ho, báli sa jeho zaujatia Božím slovom, ktorým išiel na podstatu krízy cirkvi.

- Do životného príbehu Jana Husa sa premieta niekoľko momentov pozemského života Pána Ježiša Krista, lebo Hus za svoj vzor vidí Krista. Konflikt Majstra Jana Husa s najvyššími cirkevnými inštitúciami jeho doby pripomína konflikt Pána Ježiša s náboženskými vodcami Izraeala a končí mučeníckou smrťou.

- Niektorí cirkevní historici a odborníci hovoria, že to nebola cirkev, ale nenávisť a zloba konkrétnych ľudí, čo priviedlo k tragickému koncu pre český národ a jeho kresťanskú vieru. Je však dobré poznať charaktery spoluhráčov a protihráčov Husovho príbehu: Arcibiskupa Zbyňka, kráľa Václava lV. a niekdajšieho priateľa, neskôr nepriateľa Štěpána Páleča.

- Máme niekoľko reflexií na Majstra Jana Husa. Nebol sociálny reformátor, nemá nič spoločné s komunizmom. Aj keď minulý režim sa snažil privlastniť si Husa za svojho. Treba povedať, že Majster Jan Hus si všímal sociálne pomery, feudalizmus. Cirkev 15. storočia bola viac ľudská než Kristovou cirkvou.

- Majster Jan Hus vedome zopakoval cestu kríža Pána Ježiša, tým Hus strhával za sebou ďaľších. Majster Jan Hus nepodporoval násilie, neodporoval mu. Je pravda, že z Husovej mučeníckej smrti naštartovalo husitské hnutie. Ale Majster Jan Hus nie je zodpovedný za husitské vojny a búrky, ani za drancujúce spanilé jazdy.  Ale Kostnická hranica urazila národnú hrdosť čechov, preto sa vzopreli cirkvi. Ale Majster Jan Hus si určite neprial, aby jeho mučenícka smrť bola dôvodom pre násilie, lebo Hus sa modlil aj za nepriateľov, aby im Pán Boh odpustil, lebo nevedia, čo robia.

C: Slovo Bohuslava Beneša, predsedu RCB, dňa 6.7.1939, z knihy: Nežijme minulostí, str. 416n., Praha 2008.

Dovoľte použiť slovo z jeho kázne spred 70 rokov na tieto tri texty:

... zomrel, ale ešte hovorí, Žid 11.4 ... ale slovo Božie nie je vo väzení, 2Tim 2.9

Oheň som prišiel hodiť na zem a čože chcem, a je už zapálený? Lk 12.49

Český národ sa utiekal k cudzím bohom. Utiekal sa k Václavovi, svojmu patrónovi. Český národ pokľakol pred postavou sediaceho na koni a volal: Václav, nedaj nám zahynúť. Čakali na odpoveď. Ale Václav len sedel na koni, len sedí na koni, neodpovedal a ani neodpovie. Český človek sa chcel ku niekomu utiecť a u niekoho hľadať pomoc. Človek beží ku cudzej tradícii, nie k domácej českej reformácii. Mnohí sa neskôr v dejinách snažili utlmiť tradíciu Majstra Jana Husa, mnohí chcú vymeniť a dať Václava za Majstra Jana Husa.

- Majster Jan Hus svietil na Krista. Ak nebudeme volať na Krista, ak sa nevrátime k Nemu, tak niet pomoci. Jediná pomoc je pri Pánovi Ježišovi Kristovi, zamiluj si pravdu Pána Ježiša! Vezmi evanjelium ako základ pre svoj život.

Majster Jan Hus je nebezpečný, preto ho mnohí chcú nahradiť. Jezuiti chceli vymazať sviatok mučeníka Husa, dať namiesto neho sviatok Jana Nepomuckého a neskôr Václava. Ale svedectva Pána Ježiša a Jana Husa sa nezbavíme. Umrel, ale ešte hovorí a bude hovoriť, Žid 11.4. Nemôžeme izolovať človeka od Pána Ježiša Krista, lebo Kristus má stále čo povedať. Mnohí sa Krista nemôžu zbaviť, ale podobne ani Husa.

- Majster Jan Hus vzal naozaj Pána Ježiša do života, svoj život zariadil podľa Neho, svoj život zameral podľa Biblie.

Pre Majstra Jana Husa ide o česť Pána Ježiša Krista. Chcel upozorniť na hriech, zvlášť medzi kňazmi. Ostal sám proti koncilu. Nedá sa prehovoriť ani po dobrom ani po zlom, je neústupný.

- Majstra Jana Husa nemôžeme vyložiť, pochopiť bez jeho viery a bez Biblie v ruke, bez Pána Ježiša Krista v srdci.

- Karafiát v knižke Mistr Jan Hus napísal: Husova reformácia nie je v ničom inom, len to že Božím riadením odhalil zasypaný prameň života, Písmo sväté a že ho celému svetu odkázal za pravidlo viery s nápisom: poďte a skúste a viďte! O Husovi znie slovo apoštola: aj keď zomrel, stále ešte hovorí, Božie slovo nie je vo väzení.

- Majster Jan Hus spieva žalm, modlí sa Otčenáš, kostnický oheň horí a spáli Husa. Ten, kto má čo činiť s Pánom Ježišom Kristom, ten má čo do činenia s ohňom. Lebo Kristus túži, aby horelo. Ak sa niekto bojí, tak uhne, tak sa nepriblíži ku ohňu. Ten kto nasleduje Krista, ten začína rozumieť, čo je to oheň. Hriech začne páliť, človek sa začne hanbiť. Oči sa potrebujú otvoriť pre Božiu svätosť.  Ak sa stretneš s Pánom Ježišom Kristom, máš čo do činenia s ohňom, neubrániš sa. Učeník Pána Ježiša sa stretáva s ohňom odporu. Ak oheň spáli telo v mučeníckej obeti, to je skutočný krst ohňom.

- Slovo Božie nie je vo väzení. Biblia nás vedie k návratu na Božie cesty. Nech sám Boh a Pán nám udelí svoju milosť, aby ku slovu prišla kniha kníh – Biblia, aby aj náš ľud už nehľadal pomoc inde! Modlime sa za svoj národ. Prosby otcov a matiek nie sú zabudnuté pred trónom Božej milosti.

Záver

- Obeť Husova v Kostnici, keď bol vyhlásený za kacíra, je signálom k reforme, revolúcii proti starému poriadku a systému v cirkvi aj vo svete.  Vznikli a nasledovali zápasy husitstva s okolitým svetom. Husitstvo malo svoj program. Celý program husitského hnutia bol vyjadrený v Štyroch pražských článkoch (články=artikuly):

1. Slobodné kázanie Božieho Slova 2. Vysluhovanie Večere Pánovej pod obojím (chlebom a vínom nielen kňazom ale aj laikom). 3. Aby kňazi svetsky nepanovali. 4. Jednotné súdnictvo pre laikov i kňazov.

- Majster Jan Hus bol odsúdený smrťou upálením 6. júla 1415 ako kacír. Jan Hus neodvolal svoje presvedčenie vo veciach viery, hoci ho ku tomu tlačili. M.J.Hus vzal ku sebe slovo ap. Petra:  "Viacej sa patrí poslúchať Boha než ľudí." Najkrajší odkaz Husa je formulovaný jeho slovami o pravde: "Věrný křesťane: hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti." Jan Hus on čo mohol, to vykonal. To ku čomu ho Pán cirkvi povolal.

Apoštol Pavel Židom 13.7 napísal, aby sme premýšľali o svojich vodcoch a pamätali na nich. Dnes to robíme.

- Správu o smrti Mistra Jana Husa doniesol Petr z Mladoňovic, ktorý napísal 150 strán správy z Kostnice. Táto správa sa čítavala v českých protestanských kostoloch na sviatok Jana Husa namiesto evanjelia.

- Než mu však dali na hlavu pro posměch papírovou korunu, řekli mu mezi jiným: ,,Odevzdáváme duši tvou ďáblu.'' A on sepjav ruce a pozdvihnuv oči k nebi pravil: ,,A já ji odevzdávám nejmilostivějšímu Pánu Ježíši Kristu''. A uzřev onu korunu: ,,Pán můj Ježíš Kristus pro mne bídného ráčil nésti korunu trnovou, mnohem tvrdší a těžší, nevinně jda na smrt nejpotupnější; a tak já bídný hříšník tuto korunu, mnohem lehčí, byť potupnou, chci nésti pokorně pro jeho jméno a pravdu.'' Byla pak ta papírová koruna kulatá, skoro loket vysoká, a na ní byli namalováni tři hrozní ďáblové, jak chtějí zmocniti se duše a rozsápati ji drápy. A na té čepici byl nápis s označením jeho viny: ,,Toto jest arcikacíř.''

- Nato katové pod ním zapálili; a Mistr hned hlasitě jal se zpívati nejdříve ,,Kriste, synu Boha živého, smiluj se nad námi'', potom ,,Kriste, synu Boha živého, smiluj se nade mnou'', a dále ,,Jenž jsi se narodil z Marie Panny''. A když tak potřetí začal zpívati, v tom vítr vmetl mu plamen do tváře; i modle se v duchu pohyboval rty a hlavou, a tak duši v Pánu vydechl. Co umlkl, bylo viděti, že se hýbe, dříve než vydechl duši, asi tak dlouho, jak by bylo lze rychle odříkati dvakrát neb nejvýš třikrát Otče náš.

- A tak i všechen popel ze shořelých dřev naložili na káru a hodili do proudu Rýna, jenž tam blízko teče.

- Môj starý otec František Kolman, učiteľ a vlastenec mal lásku k Majstrovi Janovi Husovi, hovorieval: mIlujte sa a pravdu každému prajte!

Zdroje:

Eva Kantůrková: Jan Hus, Ideál, Praha 2008, Jan Karafiát: Mistr Jan Hus, Praha 1922, Kalich

Bohuslav Beneš: Nežijme minulostí, Praha 2008, Jozef Veselý: Bylo mu toho roku teprve 44 nebo 45 let,  KJ-ET 19-20/2009

Odkaz majstra Jána Husa: Iskry z hranice v Kostnici Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. http://www.blisty.cz/2003/8/1/art14922.html

Zpráva o smrti Mistra Jana Husa Petr z Mladoňovic, http://www.blisty.cz/art/18810.html

 

Player needs JavaScript turned on.