Mojžiš XlV.

Dátum:
15. júl 2009
Series:
Rečník:
Length:
32:40:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 444, 546, (445)                                          Voda zo skaly.                                                    Daniel Jurčo 15.7.2009

Čítanie:  Ž 78.14-20, Iz 55.1, Zjav 22.17                        2M 17.1-7, J 7.37-38                                         Mojžiš XlV.

 

V tieto dni je vonku veľmi horúco, je sparné leto. Človek musí dať pozor na dostatok tekutín.

Keď máme málo vody na pitie, varenie a na umytie, človeku je ťažko. Málokedy si uvedomíme, aká je voda vzácna.

Žijeme v krajine, ktorá je bohatá na vodu. Existujú krajiny, ktoré tak bohaté na vodu nie sú.

 

A: Vody zo skaly, 2M 17.1-7

Podmienky v Refidime na utáborenie.

Hospodin dá znovu príkaz na ďaľšie putovanie a dostanú sa do Refidim, kde niet vody. Hospodin dobre vie, prečo pri svojom vedení cez Mojžiša, ic dovedie tam, kde nieto vody. Podmienky v Refidime na utáborenie nie sú dobré, Božiemu ľudu sa tam nepáči. Nieto vody. Boží ľud znovu útočí na Mojžiša.

Je ťažké odpovedať a jednať s človekom, ktorý má reptáckeho ducha, ktorý má zahornutého ducha, ktorý je sebasústredený, lebo je všeličím poznačený, alebo ho stíhajú samé zlé veci. „Mojžiš môže za daný stav,“ taká je oficiálna verzia ľudí. On nám nedá dosť informácií o tom, čo budeme robiť, kam pôjdeme. Mojžiš je zodpovedný, veď je vodca, veď on dáva program cesty, nie? Preto na neho sa treba obracať so sťažnosťami, veď Boh je ďaleko a Mojžiš nablízku s nami. Aká je Mojžišova reakcia? Dá sa „vyhecovať“ ku tomu, aby prijal spôsoby ľudu?

To je náš koniec, ak sa zariadime podľa reptákov, ak stratíme orientáciu, potom obviňujeme druhých z toho.

Ľud potrebuje hromozvod, chce udrieť do niekoho. Ľud chce ventilovať svoj hnev a zúfalstvo. Niekto to musí zniesť a byť ako vhodná obeť pre riešenie emócií. Keď príde kríza, ľudia zareagujú emotívne, povedia také veci, ktoré by inak nepovedali a tak sa odhaľuje charakter človeka.

Mojžiš volá na Hospodina.

Nemá inú možnosť len volať na Boha! Pane, čo mám robiť, neviem to zvládnuť, vyriešiť túto situáciu bez vody! Lebo ľud je smädný po vode, V3a. Čo to nevidíš, Pane? Hospodin vie o tejto situácii, veď On ju dal! Ľud je umorený smädom.

Mojžiš otvára svoje vnútro pred Bohom: Pane, zase nariekajú, prečo vraj neostali v Egypte? Pane, oni sa vadia so mnou. Pane, ja som sa Ti nechal prehovoriť a išiel som dolu do Egypta a vyviedol ho pod Tvojim vedením, prešli sme Červeným morom. Pane, zaopatruješ nás mannou, nebeským chlebom a prepelicami, mäsom.

Mojžiš hovorí Hospodinovi: Pane, povedal som im: prečo pokúšate Hospodina, keď prevraciate Božie myšlienky a Božie skutky, keď spochybňujete východ a záchranu z Egypta?

Božia reakcia, stal sa Boží zázrak, V5-6

Hospodin hneď reaguje na Mojžišove volanie v modlitbe. Vezmi svoju palicu, tú Božiu palicu, zober niektorých starších Izraela na vrch Horeb ku skale. Ja tam budem stáť pred tebou, V5-6. Pán Boh sa chce stretnúť s ľudom, nechce sa s nimi vadiť. Chce napojiť svoj ľud vodou. Stal sa Boží zázrak, zo skaly vytryskla voda.

Mojžiš udrel palicou na skalu, na Boží rozkaz sa otvorila skala a vytryskol prameň vody pre život, občerstvenie.

V7: Mojžiš nazval meno toho miesta Massa, pokúšanie a Meriba, zvada, lebo ľud spochybňoval prítomnosť Božiu.

Boží ľud vravel s pochybnosťou: či je Hospodin prítomný a či nie? Túto otázku spochybnenia dávajú mnohí veriaci, mnohí ľudia totiž zisťujú, že je zložité dôverovať Bohu v ťažkých situáciach.

 

B: Raz Pán Ježiš Kristus povedal, J 7.37-39

37  Potom v posledný, v ten veliký deň sviatku stál Ježiš a volal: Ak niekto žízni, nech prijde ku mne a pije! 38  Kto verí vo mňa, ako hovorí Písmo, rieky živej vody potečú z jeho vnútra. 39  Ale to povedal o Svätom Duchu, ktorého mali dostať uverivší v neho. Lebo ešte nebolo Svätého Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Pri Pánovi Ježišovi Kristovi je možné uhasiť smäd. Pán Ježiš Kristus zvýšeným hlasom má pozvanie smädným hriešnikom. Pán Ježiš Kristus akoby spomína udalosť Z 2M 17.1-7, keď Boh dal cez Mojžiša vody zo skaly, smädnému Izraelu na púšti.

Veriaci bude piť nielen živú vodu, ale oni majú byť potrubím a kanálom živej vody na požehnanie a smädnému svetu. To čo Pán Ježiš Kristus sľúbil o prameni, studni, J 4.14, to sa teraz stáva tečúcou riekou, J 7.38, ktorá tečie z veriaceho. Ten kto je smädný po Kristovi, ten otvára svoje vnútro pre pozvanie Pána Ježiša Krista.

Pán Ježiš Kristus sľubuje, že ten kto Ho prijme, ten bude piť z Neho a bude mať pretekajúci život pre druhých.

Pán nedáva svoje dary len pre nás, On chce, aby sme nimi obohatili aj druhých. Táto služba nemá byť bremenom, hundraním, ale vyznamenaním. Pri Pánovi Ježišovi Kristovi si môžeme nielen uhasiť svoj duchovný smäd, ale odovzdať ďalej tým život s Pánom Ježišom Kristom.

 

C: Nedostatok vody vedie ku vzbure voči Mojžišovi

Spomínal som raz zoznam pochodov Izraela podľa 4M 33. Z púšte Sin prišli do Refidimu, medzitým mali dve zastávky Dofku a Aluš, 4M 33.12-13. Tie dve miesta neboli zvláštne. Ale s Refidim je to inak.

Tu sa vadili Izraelci, hundrali, skoro kameňovali Mojžiša za to, že nieto vody. Je to miesto, kde Boží ľud pokúša zradou a pochybnosťou o Hospodinovi. Nie je tu Hospodin, kde je, kde sa Boh nachádza? Veď by nedovolil, aby sme tu boli takto umorení smädom a únavou! Za túto zlú situáciu môže Mojžiš. Hoci ľud vedie oblakový a ohnivý stĺp cez deň a cez noc, Mojžiš je obviňovaný zo zlého vedenia!

Nedostatok vody vedie ku vzbure voči Mojžišovi. Už predtým reptal v Mare, keď mali horkú vodu, keď sa nedal poučiť, ľud má výčitky na Mojžiša. Skúste sa vžiť do Mojžiša, toto všetko zniesť. Mojžiš vidí a počuje ľud, ktorý prepadol zlobe, hnevu a prechádza to do vyššej formy – násila a zločinu! Mojžiš si nevymýšľa na modlitbe pred Hospodinom, keď Bohu hovorí, že ho chceli kameňavať, V4c. Mojžiš je predobraz Pána Ježiša Krista, ktorého chceli ukameňovať, J 8.59 – bol skôr ako Abrahám, za to Ho chceli kameňovať, J 10.31 keď hovoril o tom, že On A Otec sú jedno, za to ho chceli kameňovať.

Vďaka Božiemu zásahu a vode zo skaly kritická situácia je vyriešená. Mojžiš má dokázať pred všetkými, zvlášť pred staršími, Hospodinovu moc a Jeho prítomnosť. Použije Božiu palicu, tou ktorou robil zázraky v Egypte.

Vrch Horeb nemusel byť ten istý, kde bol daný zákon, desatoro. Meno vrchu Horeb u Refidim mohol byť označením inej skaly a vrchu. Veď aj my v SR máme Prahu, ktorá je v ČR, máme Hermanovce pri Sabinove, ale aj pri Bystrom n.T.. V skale, z ktorej vyšla voda, vidíme obraz Božej lásky k človeku. Apoštol Pavol hovorí o duchovnej skale, ktorou je Mesiáš, Kristus.

1Kor 10.4  a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus.

Po predchádzajúcej udalosti Mojžiš dal dve mená tomu miestu, Massa a Meriba, pokušenie a zvada.

Neskôr sa má Božiemu ľudu pripomínať jeho hriech, čo apoštol židom naozaj hovorí!

Žid 3.8 nezatvrdzujte svojich sŕdc ako v tom rozhorčení, v deň pokúšania na púšti.

Židom 3:10  preto som zanevrel na to pokolenie a riekol som: Vždycky blúdia srdcom. A oni nepoznali mojich ciest.

Apoštol povedal o Božej reakcii na Boží ľud. Izrael si týmto príbehom mal pripomínať, že Hospodin je vždy s nimi!

Boží ľud putovaním púšťou poznával Božie zaopatrovanie a Božei zachraňovanie. Vo všetkých ťažkostiach, v ohrození, nebezpečí a v núdzi je s nami Hospodin.

Mojžiš vyčíta Izraelu, že popudzoval Hospodina ku hnevu, 5M 6.16, 9.22, Ž 95.8.

 

D: Hospodin opakuje Božie testy

Prečo sú stále Izraelci proti Mojžišovi? Lebo ich srdce ostalo v Egypte!

Boh vedie svoj ľud, jednotlivcov do situácií, aby ukázal Božiu moc a silu, aby budoval ich vieru, menil ich charakter!

Boh dovolí opakovanie situácií. Pre Izrael to bude dlho trvať, prejdú ešte dlhý úsek cesty. Žiaľ, že izraelci sa chovajú horšie a horšie. Hoci im Boh predtým zadovážil potravu, mannu a mäso. Prečo Izraelci zase útočia na Mojžiša? Prečo sú stále Izraelci proti Mojžišovi? Lebo ich srdce ostalo v Egypte!

Boli nevďační, neveriaci, chceli sa vrátiť na staré spôsoby života. Izraelci neprešli Božou skúškou, neobstáli, prepadli na skúške!

Boh dopustí skúšky na kresťanov, nimi sa máme meniť a byť lepšími kresťanmi, ktorí sú použiteľní v Božom diele.

Ak sa chováme ako neveriaci, ak spochybňujeme Božie pravdy, Božích služobníkov, ak obviňujeme Boha,

Tak prídu pokušenia s prehrami a oberú nás o Božie požehnania a o všetko, čo sme doteraz získali.

Vezmú nám možnosť duchovne povyrásť a duchovne dozrievať!

Každá ťažká skúška nám môže pomôcť ku zmene, byť lepším, alebo nás to dovedie do reptania, stávame sa horšími, horkými!

Generácia Božieho ľudu pri putovaní z Egypta do zasľúbenej zeme bola známa tým, že bola neveriaca, Ž 95.6-11.

Mali tvrdé srdce, mali slabú vieru v Boha, mysleli si, že ich Hospodin mohol priviesť na iné miesta.

Meno Massa podľa vykladača W. Wiersbe znamená testovať a meno Meriba znamená reptať.

Izraelci nepochopili, že Boh testuje svoj ľud pri každodennom živote v rôznych situáciach. Boh používa ťažkosti života, aby nimi posilnil našu vieru, budoval a menil naše charaktery.

V našom osobnom živote sú „mapy miest“, kde by mohli byť mená: skúška a reptanie, lebo sme si sťažovali na okolnosti a nedôverovali Bohu!

Reakcia Mojžiša na útoky.

Je to lekcia pre všetkých služobníkov! Mojžiš volá k Hospodinovi o pomoc. Aj žalmista to tak robí,

Ž 46.2  Bôh nám je útočišťom a silou, pomocou v súženiach, najdenou veľmi dokázanou.

Máme dva zázraky s vodou zo skaly, 2M 17.1-7 a 4M 20.1-13

Boží ľud si sťažuje na začiatku putovania, 2M 17.1-7 v Refidíme, Boží ľud si sťažuje i neskôr v Kádeši 4M 20.1-13.

Máme dva zázraky s vodou zo skaly, ale sú odlišné, nesmú sa zmiešať. Neskôr pri druhej udalosti bol Mojžiš v inom vnútornom rozpoložení v Kadeši než v Refidime. A Božia reakcia v Kadeši na Mojžiša bola odlišná.

Ako dôsledok neposlušnosti a reptania v Kadeši, Izrael putoval ďalej púšťou.

Ťažko sa to hovorí.

Za neposlušnosť, že človek prepočuje Boží hlas, Boží rozkaz, autority cirkvi, za to môže prísť Božie potrestanie.

Božie jednanie trestom si človek, kresťan ani nevšimne. Dnes sa mnohí trápia a repcú. Keby spoznali, že kedysi Pán ku nim hovoril! Keby sa mnohí kresťania zdvihli a žili v poslušnosti k Bohu, Božiemu slovu a cirkvi, potom Pán dá uzdravenie. Nebudeš sa trápiť, zožierať sa vnútornými vecami svojho srdca!

 

Záver - Je Hospodin prítomný alebo nie? V7

1. Sťažovali ste sa niekedy Bohu? Keď ste v ťažkej situácii, mali ste pocit, že Boh nepočuje na modlitby?

Sťažovali ste sa, keď ste v skúškach a vnímali ste, že Boh nie je prítomný? Zažili ste situácie vyčerpania, keď ste sa ocitli bez duchovných zdrojov sily a modlitby nefungujú?

2. V našom texte máme hundranie ľudu pre smäd. Vidíme ale aj Božieho človeka s vierou – Mojžiša, ako sa nachádza v konfrontácii s neposlušným Božím ľudom. Boží ľud má ducha rebélie, sporu a hádky. Boží ľud vyzval Mojžiša, aby sa postaral o vodu, lebo je smädný na púšti, tak prichádzajú k Mojžišovi a žiadajú ho, aby dokázal svoje vodcovstvo, ktoré by dalo vodu. Mojžiš volá k Bohu o pomoc, urgentne volá k Bohu. Pán ukazuje, ako je možné získať vodu zo skaly!

3. Boží ľud z našeho textu to je obraz nedostatku viery v Boha, tvrdého srdca veriť Bohu.

Niekedy my sami sme tvrdého srdca, niekedy naša viera je slabá. Boh nesľubuje dať to, čo chceme, čo od Boha žiadame. Ale Pán uspokojí toho, kto Mu dôveruje. Boh veriacemu vždy vykoná zlepšenie zlej situácie na dobré!

2M 17.1-7
Player needs JavaScript turned on.