Mojžiš XV.

Dátum:
29. júl 2009
Series:
Rečník:
Length:
38:10:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 354, 351, 491, 312                                    Zápas s Amalechom                                        Daniel Jurčo 29.7.2009

Čítanie:  Mt 26.40-41, Ef 6.11-12, Gal 6.2                     2M 17.8-16                                                          Mojžiš XV.

 

A: Dva zápasy – hore a dole

- Pritiahol Amalech a bojoval s Izraelom v Refidim. Prvýkrát je Izrael v konflikte s vonkajším nepriateľom. Je to niečo iné ako Egypt, keď boli pri Červenom mori, 2M 14, keď Hospodin bojoval za Izrael proti Egyptu., keď Izrael mal mlčať a Hospodin bojoval za Izrael.

- Faraon a Amalech sú dvaja rôzni nepriatelia.

Faraon bol prekážka pre Izrael na slobodu z otroctva. Amalech bol prekážka pre Izrael na ceste putovaním púšťou. Faraon používal veci duchovné, satanské, egypťania napodobovali Božie divy čarodejníckym spôsobom. Amalech bojoval však fyzicky. Hospodin bojoval v Egypte za Izrael, teraz však Izrael musí vziať do rúk zbrane.

Amalech pochádzal z Ezava, 1M 36.12, postavil sa proti Izraelu, často sa vyskytuje v dejinách Starej zmluvy, bol problémom pre Izrael, aj za času kráľa Saula.

- Mojžiš dáva inštrukcie Jozuovi: vyber mužov a vytiahni, bojuj s Amalechom, ja budem stáť s palicou na vrchu s Áronom a Hurom. Tak sa aj stalo. Pokiaľ Mojžiš držal ruky hore, Izrael vyhrával boj s Amalechom. Keď Mojžiš od únavy sklonil ruky dole, Amalech vyhrával! Mojžišove ruky boli unavené, preto vzali kameň, posadil sa naň a obaja muži podopierali ruky Mojžišove. Tak porazil Jozue Amalecha.

- Máme v nebi Pána Ježiša Krista, ktorý je náš veľkňaz, bojuje za nás. Máme na zemi Ducha Svätého, ktorý je v nás a bojuje v nás!  Pán Ježiš Kristus vybojoval sám zápas, cirkev ostala stranou, Pán Ježiš Kristus bol sám na kríži, v hrobe, niesol sám naše hriechy. Pán Ježiš Kristus odišiel, aby poslal Ducha Svätého, ktorý je v nás, sme Jeho chrámom. Boj za nás už raz navždy vybojoval Pán Ježiš Kristus, boj v nás ďalej pokračuje, je to s pomocou Ducha Svätého. Sú dva zápasy, jeden hore, ten Mojžišov na modlitbe a druhý dole, ten Jozuov, v boji s mečom.

Máme boj príhovorcu Mojžiša k Bohu za Jozuu dolu s Amalechom. Mnohí myslie, že ten modlitebný zápas je ľahší.

Niektorí myslia, že keď máme znovuzrodenie, všetko je už isté a dokončené a že sme už zvíťazili nad starým človekom. Z toho by by potom vyplývalo, že veriaci už nemá s čím bojovať.

Keby sa Izrael domnieval, že zničením faraona a egyptských vojsk zápas už skončil, potom by totálne prehrali s Amalechom. Práve naopak, izraelské zápasy začali. Takto je tomu aj s veriacim kresťanom. Toto všetko hovorím pre nás podľa apoštola Pavla, 1Kor 10.11 je pre nás napomenutím. Sme v tele, zápasíme zo sebou, až do konca života vedieme zápas. Ale nemá nad nami panovať hriech, Rim 6.14. Je to milosť Pána Ježiša Krista, že cez Jeho kríž máme víťazstvo, On zomrel za nás, dnes skrze Ducha svätého pôsobí v nás.

Mojžiš sa prihovára za Jozuu, Kristus za nás v nebi u Otca. Ruky Mojžišove kolísali od únavy. Príhovor Pána Ježiša Krista za nás u Otca nekolíše!

 

B: Vojna s Amalechom

Izraelu do cesty vstúpil Amalech. Izrael nemal šancu ustúpiť, tu je otázka života a smrti. Izrael musí brániť svoje pozície, to sú Božie pozície! Mojžiš na Boží príkaz rozkazuje Jozuovi, aby vybral mužov na boj a vyšiel do boja.

J. O. Markuš hovorí: Božie a naše idú spolu, Treba vybrať mužov. Prečo vyberať? Lebo do boja nie je každý súci. Bojazliví ničia bojovú morálku. Teda nie celý Izrael, ale len vybraní mužovia. Aj dnes Pán vyberá. Nerozhoduje množstvo, ale rozhoduje chrabrosť a oddanosť. Jozue poslúchol Mojžiša.

Mojžiš hovorí Jozuovi: vy budete bojovať a ja sa budem za vás modliť. Obaja budú mať ťažkú situáciu. Niekto povie, že modliť sa to je nič, že je to ľahké, ale mnohí sa v tom mýlia. Výber pre bojovanie s mečom pre Jozuu snáď nebol až taký problém zo 600 tisíc mužov, ale výber pre Mojžiša je zložitejší, mal k dispozícii len dvoch.

Tých, ktorí sa modlia, tých bolo a je vždy málo.

Mojžiš nevládze držať stále ruky hore, dobre že mal týchto dvoch pomocníkov, ktorí podopierali jeho ruky.

Keď Mojžiš mal zdvihnuté ruky, Izrael vyhrával, keď ruky klesali, Amalech víťazil. Izrael povedal Mojžišovi: prehráme, ak nebudeš držať ruky hore. Mojžiš povie: ja už nevládzem. Mnohí vodcovia povedia: nevládzeme.

Otázka: prečo nedvíhali ruky Áron a Hur? Lebo ich ruky nemali moc, nemali na to plnú moc, nemali na to Boží mandát, Božie poverenie a vyvolenie. K modlitebnej službe je potrebné poverenie od Pána!

Modlitebný zápas je ťažká služba, a aj tí najlepší sa v nej unavia, vidíme to u Mojžiša. Každá únava na modlitbách ohrozuje víťazstcvo Božieho ľudu! Preto Izraelci zbierajú kamene, na ne posadia Mojžiša a Áron s Hurom podopierajú jeho ruky. Tak stáli jeho ruky až do večera a Izrael zvíťazil!

Popis zápasu s Amalechom je bežný, ale Mojžišov zápas je zvláštny, podopieranie jeho rúk. Aj tomu kto žehná, aj tomu môžu oťažieť ruky, aj ten môže omdlievať od únavy, preto Mojžiš má dvoch bratov na pomoc.

Áron a Húr sú známe postavy, ešte budú spomenutí v 2M 24.14. Áron je brat Mojžiša, kňazom, Hur je syn Kálefa a predstaviteľ Júdu, 1Par 2.19, 50.

 

C: Hospodin je našou zástavou, On je naš korouhev!

Bohu patrí česť a sláva nie nám, ale Pánovi! Mojžiš vzýva svojho Boha Jeho menom: Hospodin je naša zástava!

Mojžiš má všetko zapísať na pamietku do knihy. Prečo? Aby cirkev nezabudla, že modlitba môže pomôcť zvíťaziť v boji s nepriateľom. Mojžiš buduje a zasväcuje Hospodinovi modlitebný oltár, dostáva meno: Hospodin je naša zástava, korouhev! Korouhev bola vojenským znakom, ktorým sa dávali signály pre údery, obraty v boji. Česká verzia zástavy je korouhev. Hospodin je má korouhev, podľa pohybov tejto korouhve vojaci útočili raz doľava a raz doprava alebo naspäť.Tu ide však o niečo iné, korouhev v podobe ruky ukazuje smer útoku na Amalecha.

Tzn. Hospodinove boje majú byť vedené len na Boží pokyn a nie z vôle človeka!

Boží ľud sa nesmie pustiť Božej zástavy. Pri zápase s Amalechom nie je možné robiť kompromisy. Je to stály zápas Božieho ľudu o každý kus zeme. Každá nová generácia Božieho ľudu musí viesť svoj zápas Božím slovom.

Do bitky s Amalechom pod Jozuom je ľahší výber ako do modlitbového zápasu s Mojžišom. Ťažko nájsť ľudí na modlitbu, pravých modllitebníkov je málo. Dajme však pozor tí, ktorí chodievame na modlitby, aby sme sa nepovyšovali nad tými, ktorí neprídu. Na Boží rozkaz Mojžiš zapisuje udalosť do knihy.

Dať všetko zapísať, tzn. aby sa to zachovalo pre ďaľšie generácie.

 

 

 

D: Kto je Amalech? Charakteristika.

Amalech je potomok Ezava, 1M 36.10-12. Vpády Amalecha do Izraela sa neskôr často opakovali. Kráľ Saul mal vyhladiť Amalecha, ale úlohu nesplnil, zachoval život Agaga, 1Sam 15.9-34. V 4M 13.26-34 vyzvedači hovoria o národoch v zemi, zľakli sa ich.

Vykladač Jan Heller hovorí, podľa 4M 14.25, v doline sídlia Amalechovci a Kananejci. To bolo akoby strašidelné údolie hrôzy z nepriateľa. Iní vykladači Amalecha pripodobňujú k démonským silám z hlbín zeme.

Amalech: potomok z Ezava, bráni Izraelu v ceste, opakovane prepadáva Izrael,

je model eschatologického nepriateľa Ezechiel 38.1, 39.1, Zjav 20.8,

podľa židovských vykladačov bol Amalech čarodejník.

Vojna s Amalechom je vojnou proti temným mocnostiam, ktoré stoja proti Bohu.

My nevedieme boj proti ľudskému nepriateľovi, ale proti mocnostiam a silám, proti duchom zla, podľa Ef 6.12.

Amalechiti ako potomci Ezava pre Izrael – Jakoba pripomínalin starý spor o prvorodenstvo pred Hospodinom,

stavali sa do cesty Izraelcom, boli aj zemepisnou prekážkou na ceste, nechceli Izrael pustiť do zeme,

tzn. Izrael bol pohanskou strážnou baštou.

 

E: Stojíme v tieni Božích mužov.

Sme dobre vystrojení, vyzbrojení ku tomu, aby sme obstáli a zvíťazili nad nepriateľom. Aj keď sa Izrael mohol zľaknúť Amalecha, Mojžiš povzbudzuje Izrael a Jozuu: máš vojnu vo svojich rukách a za sebou moju modlitebnú podporu. Keď slnko zapadlo, Izrael zvíťazil nad Amalechom.

Ďakujeme Pánovi za to, že máme verné ženy a mládež, ale dnes hľadáme mužov, ktorí stoja v tieni ... Koho?

Autority Božcíh mužov cirkvi, kazateľov a starších zboru! Ako môžeme stáť v tieni a podporovať týchto mužov?

Na vrch nešla pani Mojžišova, jeho manželka, ale muž menom Mojžiš. Z Biblie vidíme vzory, ktoré nasledujeme!

Mojžiš má svojho Jozuu, ktorý stojí v tieni Mojžiša. Jozua ide do svojho prvého zápasu. Za Jozuom stojí Mojžiš na vrchu a modlí sa. Mojžiš má Boží mandát a poverenie ku prímliuve na modlitbovom zápase.

Niektorí ľudia v cirkvi chcú poslúchať Boha, aj Božie slovo, ale odmietajú cirkevné, zborové autority, kazateľa, starších zboru. Keď nám Boh dáva autority, ktoré on ustanovil za vodcov, mali by sme ich rešpektovať ako Božích mužov, lebo oni sa budú zodpovedať Pánovi cirkvi.

Mojžiš a ďalší vodcovia neostali sami. Mojžiš má Árona a Hura naľavo a napravo. Jozue má vybraných mužov s mečmi v boji a podporu zhora. Máme ešte povzbudenie apoštola Pavla, Gal 6.2: jedni druhých bremená neste a tak naplňte zákon Kristov.

 

Aplikácie:

Modlitba pomáha víťaziť vo vojne.  Mojžiš posiela Jozuu do vojny, ale on sa bude modliť. Pokiaľ sú jeho ruky hore, Izrael víťazí, keď ruky ochabujú, Amalech víťazí. Preto Áron a Hur podpierajú držať Mojžišove ruky hore.

Ten deň Izrael zaznamenal veľké víťazstvo.

Máme päť dôvodov ako vyhrávať cez modlitbu:

1. Boží príhovorca sa musí modliť počas vojenského zápasu. 2M 17:9 Mojžiš povedal Jozuovi: vyber mužov, zajtra ja budem stáť na vrchu a palica Božia bude v mojej ruke. Mojžiš je v pozadí s modlitbami, zatiaľ čo jeho duchovný syn Jozue bojuje vo vojne. Preto sa Jozue stal vodcom, mal duchovného otca, ktorý sa modlil za neho.

Veľa ľudí ide do vojny, zápasov bez modlitebnej podpory. Ľudia chybujú pre nedostatok modlitieb. Často absentuje modlitebná podpora. Mnohí nemajú duchovných otcov, ktorí by sa za nich modlili. Jozue je iný, preto je vynimočný!

1. otázka: čo robí Mojžiš? Drží stráž, je bdelý, sleduje udalosť. Podľa starozákonných textov bolo požehnaním pre ľud, keď mal na múroch svojich strážnych bratov, ktorí sledovali priblíženie sa nepriateľa. Stojíš na stráži alebo spíš?

2. otázka: kde je Mojžiš? Je na kopci, na vrchu, na mieste, odkiaľ má prehľad o zápase. Boží príhovorca by mal vedieť, ako a kedy sa má modliť.

3. otázka: čo má Mojžiš v ruke? Božiu palicu, ktorá zvýrazňuje jeho autoritu, má odznak Božieho muža,

Keď sa modlíme, musíme mať na to mandát, poverenie od Krista, od cirkvi, aby sme vzdorovali satanovi.

2. Slabosť príhovorcu vedie do prehier. 2M 17.11 keď klesali ruky Mojžiša, Izrael prehrával, Amalech vyhrával.

V Mt 26.40-41 vidíme Pána Ježiša Krista a učeníkov. Pán Ježiš Kristus našiel učeníkov spať, Petrovi povedal: jednu hodinu ste nemohli byť bdelí so Mnou? Modlite sa, bdejte, aby ste nevošli do pokušenia, Duch je síce hotový, ale telo je slabé. Učeníci zaplatili vysokú cenu za nemodlenie sa, lebo sa rozpŕchli, keď bol Pán Ježiš Kristus ukrižovaný, Peter trikrát zaprel. Aký by bol iný scenár, keby sa predtým modlili s Pánom Ježišom Kristom.

3. Jeden silný Boží príhovorca nestačí, potrebuje viacerých v tíme. 2M 17.12 Keď ochabovali ruky Mojžiša, vzali kameň, posadili ho na neho a podopierali mu ruky z oboch strán, jeho ruky stáli pevne až do večera.

Mojžiš bol podporovaný dvomi silnými mužmi. Každý je povolaný k tomu, aby podopieral druhých. Cirkev potrebuje prímluvcov na modlitbe. Je zaujímavé, že Pán Ježiš Kristus stál o túto službu, aby sa jeho učeníci modlili s Ním. Ani si to nevieme predstaviť, žeby Boží Syn potreboval učeníkov. O to viac my ľudia potrebujeme pomoc druhých.

4. Boží príhovorca musí všetko zapísať a vložiť všetko do uší Jozuu. 2M 17.14. Mojžiš dostáva od Hospodina dve inštrukcie: napíš do knihy na pamiatku a vlož do uší Jozuovi, odovzdať ďaľšej generácii aj tento modlitebný štýl!

Otázka: Zapisujeme si svoje molditby a ich vypočutie do svohjho denníka? Zdieľame svoje svedectvá s druhými?

Odovzdávame ďaľšej generácii svoj modlitebný zápas a štýl? Mnoho prebudení zastane a neprejde do ďaľšej generácie.

Všetky prebudenia sa rodia na modlitbách. Preto aj naše cesty viery sa majú udržiavať modlitbami pre novú generáciu.

5. Boží príhovorca vytvára zástavu ochrany. 2M 17.15 Hospodin je môj prápor – zástava – korouhev.

Mojžiš vybudoval oltár a nazval ho menom: Hospodin je môj prápor. Ľudia si myslia, že automaticky bude vždy víťazstvo.

Ale veriaci prehrávajú v živote preto, lebo sa stratila modlitebná podpora a modlitebný zápas!

 

2M 17.8-16
Player needs JavaScript turned on.