Mojžiš XVl.

Dátum:
02. september 2009
Series:
Rečník:
Length:
35:18:00
Sermon Notes:

Piesne z KS: 100, 288, (431)                                          Jetrov princip                                                    Daniel Jurčo 2.9.2009

Čítanie:  2M 18.1-12                                                          2M 18.13-27                                                        Mojžiš XVl.

 

Jetrov princip: Vyber si pomocníkov, aby si zvládol úlohy, nesnaž sa všetko vybavovať sám.

 

A: Stretnutie s Jetrom.

Jetro, svokor Mojžiša, bol madianske knieža a kňaz. Už sme o ňom hovoril v 2M 2. Jetro priviedol aj Mojžišovu ženu s 2 synmi.

Synovia sa volajú Geršom a Eliezer, ich mená vyjdarovali čas putovania ich otca Mojžiša, som cudzinec a Boh pomáha.

Stretnutie Mojžiša s Jetrom má obradný charakter. Mojžiš rozpráva všetko, čo Hospodin vykonal pre Izrael, ako ich zachránil z Egypta. Jetrova reakcia je priznanie sa k Bohu Mojžiša. Jetro poznáva, že Hospodin je väčší než všetci bohovia sveta.

Jetro obetuje Hospodinovi zápalnú obeť na znak úcty k Bohu. Zmysel tohto obradu s obeťou bol na spevnenie vzťahu a zväzku s ľuďmi, ako aj uzavrieť, posilniť a obnoviť vzťah s Bohom Izraela. Jetro sa zblíži s Mojžišom. Jetro sleduje svojho zaťa, teraz sa akoby zblížia na čas madianci a izraelci, no neskôr sa ich cesty definitívne rozídu, madianci sa stanú nepriateľmi Izraela, Sd 6.1, 7.25n.

- Cipora prichádza ku svojmu manželovi s 2 synmi, pripája sa k mužovi a k Božiemu ľudu. Mojžiš predtým odoslal svoju ženu k svokrovi, keď išiel bojovať do Egypta za vyvedenie Izraela z otroctva. Teraz prichádza Jetro s dcérou Ciporou a jej 2 synmi.

Jetro sa vypytuje Mojžiša na všetky udalosti, ktoré sa udiali. Mojžiš rozpráva, či všetko vykonal Hospodin. Jetro oslavuje a velebí Hospodina. Zavolajú starších Izraela, aby jedli chlieb s Jetrom a Mojžišom. Toto je zvláštna udalosť. Na záver tohto obradu je uvedená manželka Cipora s deťmi do Božieho ľudu.

- Táto Jetrova návšteva ovplyvnila Izrael na všetky časy, lebo bolo dané ustanovenie sudcov podľa Božieho poriadku. Predtým však Jetro je udivený Božími zázrakmi pri Izraeli. Jetro je nadšený z oslobodenia a z Božích činov, ktoré ukazovali aj denne Božie zaopatrovanie mannou. Jetro sa cíti slávnostne, je to výnimočný človek, šľachtic a ako taký aj jedná vznešeným a obradným spôsobom. Má múdrosť kňaza a vystupovanie kniežaťa, ktorý obetuje zápalnú obeť Bohu Izraela. Jetro však ide ďalej než len v obeti a radovaní sa. Prišiel, aby doniesol radu pre Mojžiša ako zorganizovať život Božieho ľudu, dať systém. Jetro ale pri všetko tom nie je čistý monoteista. Je to človek, ktorý pozná mnoho bohov vtedajšieho sveta. Vie však rozpoznať medzi bohmi toho Najväčšieho!

 

B: Zavedenie nového poriadku.

Ako som spomenul v prvej časti, Jetro sleduje Mojžiša a ľud, ktorý jeho zať vedie. Jetro vidí, ako na Mojžišovi leží bremeno.

Lebo Mojžiš robí prostredníka medzi ľudom a Bohom. Okrem toho súdi Izrael v malých a vo veľkých sporoch, ale vyučuje ľud Božím zákonom. Jetro má snahu pomôcť Mojžišovi, poradiť, lebo vidí Mojžišovu vyčerpanosť, ako ide na doraz. Jetro hovorí, aby Mojžiš vybral schopných ľudí z ľudu a nech tí konajú službu. Majú to byť osvedčení muži, bojovníci, dôveryhodní, zbožní, neúplatní. Hlavná Mojžišova  funkcia je zastupovať Boží ľud pred Hospodinom, a až potom zasahovať v obtiažnych a zložitých prípadoch. Takto Boží ľud dostáva nový systém, všetko je hierarchicky rozdelené do skupín, akoby vojensky rozdelené. Každá skupina dostáva svojho správcu, vodcu, nad 10, 50, 100, 1000. Tak sa neskôr vyvinul Izrael ako federácia 12tich slobodných kmeňov, ktoré sú spravované sudcami.

Jetro videl, ako je Mojžiš stiesnený zodpovednosťou a všetkou prácou, z toho vyplývajúcou. Jetro má rád Mojžiša, obáva sa o neho, aby sa Mojžiš nezhrútil pod ťarchou bremena svojej práce. V 4M 11nájdeme ustanovenie 70 starších Izraela, kde vidieť Mojžišovho stiesného ducha. 4M 11.11 prečo si urobil zle svojmu služobníkovi, že si zložil také veľké bremeno na mňa? Tento ľud je na mňa priťažký, nemôžem sám niesť bremeno!

 

C: Mojžiš svedčil v divočine púšte o Bohu.

Mojžiš svedčí Jetrovi v divočine púšte. Vidíme stretnutie Mojžiša s rodinou a so svokrom. Toto bolo už iné, ako kedysi keď hovoril o Hospodinovi a horiacom kríku. Mojžiš začne rozprávať Jetrovi o východe z Egypta o Božích zázrakoch, Jetro sa nechá presvedčiť o Bohu Izraela! Mojžiš vydáva svedectvo o Božích divoch pri Izraeli. Je úžasné, keď sa znovu stretne rodina, ktorá bola roztratená. Po čase je to dosť zložité dať sa dohromady. Podľa V1 Jetro si všetko vypočul od Mojžiša. Je dôležité počuť o všetkom, čo učinil Boh! Viera je z počutia a počutie skrze Slovo Božie, Božie skutky.

Dívame sa na zjednotenú Mojžišovu rodinu, musela to byť pre nich veľká radosť! Učíme sa z toho nasledovné:

- Ak je možné, nevzďaľujme sa na príliš dlhú dobu od rodiny. Keď sme sami v cudzine, môžeme vykonať neuvážene hriešne veci. Potom nás hriech vedie do odlúčenia od rodiny aj od Boha. Vráťme sa domov a neopúšťajme svojich najbližších.

- Použime svoje skúsenosti s Bohom pre svedectvo na získanie svojej rodiny. Mojžiš to urobil. Podľa V8 Mojžiš všetko vyrozprával. Tak isto robil apoštol Pavol v knihe Skutky sv. Ap. Aké je moje dnešné svedectvo, mám druhým čo povedať?

- Položme všetko do Božích rúk. Doteraz bol Mojžiš na ťahu, keď rozprával o skúsenostiach. Boh pôsobil na srdce Jetra.

Jetro sa nadchne a velebí Boha, obetuje. Potom Jetro ostáva ešte na čas pri Mojžišovi. Jetro sleduje Mojžiša. Sám Boh pôsobí na Jetra a použije Jetra na radu pre Mojžiša!

 

D: Jetrova múdrosť pre Mojžiša.

Je dobré, keď má starší čo povedať mladšiemu a je ešte lepšie, ak sa mladší chce niečo naučiť. Prijať múdrosť od starších, ktorí videli viac než mladší, nie každý dokáže prijímať rady a v pokore sa učiť. Mnohí síce zo zdvorilosti vypočujú rady, ale ich už nechcú aplikovať v živote.

Vedieť delegovať úlohy, povinnosti, rozdeliť sa s bremenom, to nie je lenivosť vodcov, ako by sa mohlo niekomu zdať. To je múdrosť života, ak dokážeme zdieľať a niesť bremená s ochotnými a schopnými ľuďmi! Vyskytujú sa ľudia, ktorí chápu tento text inak. A síce, že Jetrova rada je svetská múdrosť a nie nebeská múdrosť. V21-22 nám hovorí hovorí o vysokých nárokoch na ľudí, ktorí majú zdieľať nesenie zodpovednosti. Kazateľ D.L.Moody povedal, že je lepšie zapojiť 100 mužov do práce, než aby jeden muž robil prácu 100 mužov. Pán Boh chce, aby sme plánovali, organizovali, mali systém a poriadok, lebo Boh je Bohom poriadku. Ale pri tom všetkom sa treba vždy pýtať na Božiu mienku! Je pravdfa, že Duch svätý vanie, kde On chce, nedá sa pritom Ducha Svätého zaradiť do plánu či schémy. Sám Pán Ježiš pri nasýtení 5 tisícového zástupu povedal učeníkom, nech rozdelia ľudí do skupím po 50. Aj my tak robíme, aj vesmír, aj naša zem má svoj systém a poriadok. Cirkev nie je len organizovaná, ona je živý organizmus, cirkev je živé Telo Kristovo, kde je každý začlenený a má svoje miesto.

 

 

 

 

E: Mojžiš sa dostal do krízy.

Ak dokážeme zapojiť druhých do služby, tým dokážeme eliminovať svoje vyčerpanie. Mojžiš sa dostal do krízy vyčerpania v práci vodcu. Táto kríza sa vyskytla v 3. mesiaci putovania pred tým, než prišli na vrch Sinai. Mojžiš musel organizovať ľudí, starať sa o ich potreby, nemal na starosti len rutinnú prevádzku, ale neustále sa meniacu dramatickú situáciu na púšti. Ľudia z Mojžiša vysávali jeho silu. Mojžiš musel byť v strehu každý deň pri najrôznejších veciach, on bol zodpovedným vodcom.

Mojžiš nemohol zákonite všetko stíhať, mal svoje obmedzenia, ľudské hranice. Podľa 2M 18.13 ľudia od rána do večera boli okolo Mojžiša. Mojžiš pracoval svojim systémom. Po príchode Jetra, ten zbadal toto obrovské Mojžišove vypätie, ktoré jeho zať musí znášať. Často takéto situácie zbadajú len ľudia zvonka ako Jetro, „že ich vodca sa zodral a je vyčerpaný.“ Jetro zbadal, že jeho zať nemôže mať ani čas na ženu, ani na synov a hru s nimi, lebo má na starosti vodcovstvo Božieho ľudu. Jetro vidí fungujúci Mojžišov systém ako bláznivý, ktorý vedie Mojžiša do sebazničenia. Vďaka Božiemu riadeniu, že Boh poslal Jetra k Mojžišovi, situácia sa obracia. Podľa 2M 18.18 Jetro hovorí: vec je priťažká na jedného muža! Mojžiš, ty nemôžš všetko robiť sám! Mojžiš tvoja úloha je: vyučuj, vychovávaj druhých, nauč sa rozlišovať podstatné od malicherného, uč sa prioritám, V19-21.

- Chcem v novom školskom roku vyskúšať nový experiment, ako lepšie zaobchádzať so svojim časom. Mám nový nápad.

Napísať si večer 6 najdôležitejších veci na zajtrajšok a pokúsiť sa ísť podľa stupňa dôležitosti celý deň. Tento plán chcem použiť na niekoľko mesiacov, a potom vyhodnotiť zápisy z denníka, ako sa mi to darilo!

- Ako som už naznačil, Mojžišova práca bola špecifická. Mojžiš bol Boží reprezentant a ľudia o tom vedeli. Mojžiš bol ľuďom na očiach, on donášal Božie inštrukcie. Jeho hlavnou úlohou bolo dodržiavať zákony, 2M 18.20 A budeš im vysvetľovať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť, a to, čo majú robiť. Ale A budeš im vysvetľovať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť, a to, čo majú robiť. Musel stráviť čas nielen ako učiteľ, ale aj ako sudca, 2M 18.13, 16. Súdenie prinášalo bolesť, zatiaľ čo vyučovanie prinášalo radosť. Súdenie je praktické, vyučovanie je teoretické.

Mojžiš je na križovatke, vďaka Jetrovi sa mení jeho služba. Mojžiš posilňuje druhých a rozširuje službu pre druhých!

Mojžiš má vybrať schopných mužov, zbožných, neúplatných!

Dovoľte ilustráciu: americký časopis Time zaradil do Top titánov, osobností 20. storočia človeka menom Henry Ford.

Henry Ford. Vytvoril strednú triedu obyvateľstva, vytvoril a dal auto s legendárnym Ford T Model čiernej farby.

Henry Ford v rokoch 1908-1927 počas 19 rokov všetko sám kontroloval, rozhodoval o všetkom vo svoje Ford Motor Company,

Henry Ford ignoroval rozmanitosť ľudí, všetko riadil sám, najal si špicľov, aby prichytil manažérov, či sa snažia robiť proti nemu, či dodržiavajú rozhodnutia Henryho Forda. Henry Ford išiel po ľuďoch, ktorí chceli iný model, než jeho milovaný Ford T Model čiernej farby. Ak sa mu niekto priečil, tomu hrozili sankcie. Henry Ford sa dopustil fatálnej chyby, stal sa obeťou vlastného úspechu, nevedel delegovať zodpovednosti, právomoci. Pre mnohých ľudí je ťažké dôverovať druhým.

 

F: Učíme sa z našeho textu nasledovné.

Život nás naučil tomu, že ideme sami, V13-16. To má potom za následok, že chybujeme a sme unavení, V17-18.

Nerobme všetko sami, V19-23, nemôžem všetko stihnúť sám, musím odložiť svoju hrdosť a pýchu.

Musím sa naučiť prijímať pomoc iných, V24-25.

Úloha vodcov spočíva aj v tom, že vyhľadáva a povoláva iných do služby.Pritom ich povzbudzujeme!

- Známy americký autor Rick Warren kníh Život s jasným cieľom, Zbor s jasným cieľom povedal, že podľa Gallupovho výskumu len 10% členov americkej cirkvi sú aktívni v nejakej službe, 50% členov americkej cirkvi nemajú záujem o žiadnu službu v cirkvi. Rick Warren hovorí, že cirkev je spiaci obor, aj keď nedeľné lavice sú plné ľudí, ktorí ale nemajú nič spoločné s praktickým kresťanstvom, cirkvou a opravdovou vierou. Keby sa nám podarilo zobudiť ten veľký potencionál talentov, chariziem, kreativity, ktorý leží v bežnom spiacom zbore, potom by cirkev expandovala do sveta.

- Mojou osobnou túžbou je: vrátiť sa k človekovi v našom okolí, nesústreďovať sa len na seba. Toto by mohlo byť motto pre nový školský rok, ktorý začína. Lebo sa pýtam: koľkých nových máme? Koľkých blížnych sme oslovili s evanjeliom za posledné dni a mesiace? Koľkým ľuďom sme poslúžili na ceste záchrany ich duše, alebo poskytli pomoc? Resp. čakáme sebecky, až nás druhí obslúžia?

Príklad: V 90. rokoch 20. storočia bol prezidentom Harvard University človek s menom Neil Rudenstine. To bol človek, ktorý sa zaslúžil o to, že univerzita získala veľa finančných prostriedkov. Neil Rudenstine počas 3 rokov v úrade zväčšil denný príjem milón US dolárov pre Harvard. Príčina jeho úspechu bola v tom, že sa sústredil na veľké ale i na malé veci univerzity. Trávil viac než 12 hodín v práci, viedol futbalové mužstvo, redigoval školský časopis. Sledoval personálne záležitosti zamestnancov. Jedného dňa v novembri však nemohol pracovať, šiel k lekárovi, ktorý skonštatoval diagnózu: vyčerpanie, nespavosť. Zrazu sa prezident univerzity nemohol vrátiť do zamestnania nasledujúcich 6 dní, ani počas 6 týždňov, ale musel ísť na 6 mesačné liečenie.

- Skúsme sa vžiť do postavenia Mojžiša, ale aj do postavenia iných vodcov a Božích mužov.

Jetrova rada: 19  Poslúchni teraz môj hlas, poradím ti, a Bôh bude s tebou. Ty buď za ľud pred Bohom, a ty budeš donášať nesnadné veci k Bohu. 20  A budeš im vysvetľovať ustanovenia a zákony a oznámiš im cestu, ktorou majú ísť, a to, čo majú robiť. 21  Ale ty vyhliadni z celého ľudu chrabrých mužov, ktorí sa boja Boha, mužov pravdy, ktorí nenávidia nespravedlivého zisku, a ustanovíš ich nad nimi za náčelníkov nad tisícami, náčelníkov nad stami, náčelníkov nad päťdesiatimi a náčelníkov nad desiatimi.

Prečo Boh stvoril Adamovi Evu? Lebo nie je dobré človeku byť samotnému, 1M 2.18. Potrebujeme pracovať jedni s druhými. Kniha Kazateľ 4.10, 12 hovorí, že dvaja môžu niesť viac než jeden. Pán Ježiš Kritus si vybral 12 učeníkov, Pán nekonal službu sám, keď ich Pán vyslal, poslal ich po dvoch, Mk 6.7, Lk 10.1.

V Tele Kristovom, cirkvi, Pán dáva starších a diakonov. Apoštol Pavol píše o tom Títovi 1.5-7, ako aj Timotejovi krásne slovo, 2Tim 2.2 A to, čo si počul odo mňa skrze mnohých svedkov, sver to verným ľuďom, ktorí budú schopní aj iných učiť. Apoštol Peter hovorí o starších ako o pastieroch, 1Pt 5.1n.

2M 18.1-27
Player needs JavaScript turned on.